5-42COM

5-42COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la ministre de la Fonction publique et des Entreprises publiques sur «le projet d'Infrabel de construire un tunnel en remplacement du passage à niveau nº 57 à Lichtervelde» (nº 5-418)

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). - Onlangs heb ik vernomen dat Infrabel vergevorderde plannen heeft om overweg nr. 57 te Lichtervelde af te schaffen en te vervangen door een tunnel. Dat maakt deel uit van een groter project dat erop gericht is om zoveel mogelijk overwegen, die altijd een veiligheidsrisico voor de weggebruiker betekenen, af te schaffen. Op zich zijn dit project en de concrete plannen in Lichtervelde uiteraard toe te juichen. Op de uitwerking van de genoemde plannen vallen echter een paar zaken aan te merken. Zo verneem ik dat het huidige fietspad niet terug te vinden is in de voorliggende tunnelplannen. Er zouden alleen fietssuggestiestroken komen. Voor fietsers zou de situatie dus verslechteren.

Daarnaast zal de tunnel voor voetgangers alleen bereikbaar zijn via een trap. Dat is ook te zien op de presentatie over de aan te leggen tunnel die Infrabel online heeft gezet. De tunnel zal bijgevolg niet toegankelijk zijn voor mensen met een beperkte mobiliteit, onder meer rolstoelgebruikers en mensen met een kinderwagen.

In reactie op een vraag van het meldpunt Discriminatie te Roeselare hieromtrent antwoordde Infrabel dat een zone 30 zou worden ingesteld en dat de genoemde categorieën dan maar gebruik moeten maken van de rijstroken voor autoverkeer. Het hoeft geen betoog dat dit voor mensen met een beperkte mobiliteit geen veilige oplossing is. Het dossier werd dan ook overgemaakt aan Gelijke Kansen in Vlaanderen.

Waarom heeft Infrabel ervoor gekozen om de tunnel enkel via een trap bereikbaar te maken voor voetgangers? De optie van een zone 30 voor mensen met een beperkte mobiliteit kan toch niet ernstig genoemd worden, ook niet in het kader van verkeersveiligheid in het algemeen. In antwoord op eerdere vragen inzake de toegankelijkheid van de Belgische spoorwegen heeft de minister nochtans al herhaaldelijk verzekerd dat voor de NMBS en Infrabel het toegankelijkheidsaspect belangrijk is.

Zijn er ondertussen al contacten geweest tussen Gelijke Kansen in Vlaanderen en Infrabel? Heeft Infrabel zijn plannen bijgesteld zodat de tunnel ook voor mensen met een beperkte mobiliteit op een volwaardige en veilige wijze toegankelijk zal zijn?

Zal de minister er bij Infrabel op aandringen dat bij lopende en toekomstige projecten inzake het afschaffen van overwegen effectief en op een ernstige wijze wordt rekening gehouden met het aspect toegankelijkheid, door bijvoorbeeld de tunnels breder te maken, zodat iedereen de tunnel kan gebruiken? Waarom doet Infrabel geen beroep op de expertise van Enter vzw, het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid? Waarom wordt niet voor geopteerd voor een volwaardig fietspad in plaats van fietssuggestiestroken, terwijl er nu wel nog een fietspad is?

Mevrouw Inge Vervotte, minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven. - De voorgeschreven procedure voor het verkrijgen van de bouwvergunning werd gevolgd. De bouwvergunning werd aangevraagd op 18 februari 2009. Het openbaar onderzoek vond plaats van 2 april 2009 tot 2 mei 2009. Er werden geen bezwaarschriften ingediend. Op 2 juli 2009 werd de bouwvergunning verkregen. Op 22 november 2010 zijn de werkzaamheden van start gegaan.

Het basisontwerp dateert uit 1991, een periode waarin minder aandacht werd besteed aan de toegankelijkheid. De ruimte-inname en onteigeningen werden berekend op dat ontwerp van 1991.

Het ontwerp wordt aangepast om zo goed mogelijk aan de huidige standaarden te voldoen. De onderbrugging ter hoogte van de overweg wordt toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers binnen de bestaande randvoorwaarden, met name de geplande onteigeningen. De toegangshellingen worden verbreed zodat er naast de rijbaan aan één kant een afgescheiden strook van anderhalve meter is voorbehouden voor mensen met een beperkte mobiliteit en voetgangers. Hiervoor werd ook reeds contact opgenomen met Gelijke Kansen in Vlaanderen. Een nieuwe bouwvergunning werd aangevraagd.

De fietsers zouden op de rijbaan moeten blijven en om hun veiligheid te waarborgen werd de snelheid beperkt tot 30 km per uur, wat vaker het geval is in dergelijke omgevingen.

Mevrouw Helga Stevens (N-VA). -. Ik bedank de minister voor de inspanningen om de toegankelijkheid voor rolstoelgebruikers op die manier te waarborgen. De verbreding tot anderhalve meter is goed nieuws. Ook het antwoord in verband met de fietsers draagt mijn goedkeuring weg.