5-41COM

5-41COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «la part détenue par les banques belges dans les obligations d'État européennes» (nº 5-519)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «la part détenue par les banques belges dans les obligations d'État belges» (nº 5-520)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Bij de bekendmaking van de winstcijfers van KBC voor het werkjaar 2010 bleek dat KBC haar aandeel in de staatsobligaties van onder meer Ierland, Portugal, Spanje en Griekenland verder afbouwde. Ook het aandeel Belgische staatsobligaties werd afgebouwd. Dat mag verwondering wekken omdat de federale en Vlaamse overheden drie jaar geleden bijsprongen om KBC van een catastrofe te redden en de federale overheid tevens de verantwoordelijkheid nam om binnen een Europese context verantwoordelijkheden op te nemen voor de staatsfinanciën van de Europese landen. Dat gebeurde door de ondersteuning via het Europese Noodfonds. De federale overheid verleende overheidssteun aan verschillende andere Belgische banken. Daartoe kocht de federale overheid een aanzienlijk pakket bankaandelen of verstrekte ze leningen of waarborgen aan de banken.

Bij die hulpverlening mag enige wederkerige hulp en bijstand worden verwacht, zou ik zo denken. Blijkbaar, getuige daarvan de gedragingen van KBC, behoort die wederkerigheid niet tot de werkwijze en verminderen de banken hun aandelen in staatsobligaties van België en andere EU-landen. Daardoor kan de rente op die staatsobligaties gemakkelijker voorwerp worden van speculaties op de mondiale financiële markt en kan ons land eveneens onder druk komen door de verbintenissen van het Noodfonds.

Hoeveel overheidsobligaties van EU-landen en van België zijn er in het bezit van Belgische banken die in 2008 door de Belgische overheid werden ondersteund? Hoe evolueerde dat aandeel in 2008, 2009 en 2010? Hoe evalueert en duidt de minister de ontwikkeling? Werd door de federale staat onderhandeld over het investeren van die banken in overheidsobligaties van België en andere EU-landen? Zo ja, wat waren de afspraken? Zo niet, hoe valt die gemiste kans te verklaren?

Zijn er verschillen tussen de diverse banken in de mate waarin ze overheidsobligaties van België en andere EU-landen aankochten en verkochten?

Hoe rijmt de minister een systematische en/of omvangrijke verkoop van Belgische staatsobligaties en andere EU-overheidsobligaties met de enorme financiële overheidssteun die de banken ontvingen? Welke prognose maakt de minister met betrekking tot de evolutie van aankoop en verkoop van overheidsobligaties voor 2011 en volgende jaren?

Maakte de regering afspraken met bedoelde banken over een aankoop van de miljarden overheidsobligaties die dit jaar door België en andere EU-landen worden uitgeschreven? Zo ja, welke afspraken? Zo niet, hoe verklaart de minister die onbegrijpelijke gemiste kans? Werden er met betrekking tot de aankoop van overheidsobligaties van EU-landen afspraken gemaakt tussen de EU-ministers van Financiën, in het algemeen en binnen de Eurozone in het bijzonder? Zo ja, welke afspraken? Zo niet, hoe kan de minister dat verklaren?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van de minister.

In het kader van de reddingsoperaties van de diverse Belgische financiële instellingen werden voor geen enkele instelling verplichtingen opgelegd met betrekking tot de investeringen in Belgische obligaties of in overheidsobligaties van andere Europese landen. De beslissingen van de Europese Commissie waarin de verbintenissen van de instellingen en de staten vermeld worden, kunnen worden geraadpleegd.

Een dergelijke verplichting of afspraak zou zeer moeilijk te rijmen vallen met de Europese wetgeving, en ik heb geen kennis van gelijkaardige verplichtingen of afspraken tussen de andere EU-landen en de instellingen die ze ondersteund hebben.

Het lijkt mij dan ook niet raadzaam een analyse te maken van de gevraagde cijfers, temeer daar sommige instellingen beursgenoteerd zijn, en ze zelf dienen te beslissen welke informatie ze dienaangaande vrijgeven.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Dat is een bijzonder kort antwoord. Ik begrijp dat de minister de gevraagde cijfers liever niet meedeelt als daaromtrent geen afspraken zijn gemaakt en dat ik de cijfers dan maar moet gaan opzoeken in de jaarrekeningen.

Het is echter wel vreemd dat een verplichting tot investeren in overheidsobligaties in strijd is met de Europese regelgeving. Als er een akkoord is dat de overheid mag ingrijpen in de financiering van de banken - zo een akkoord is trouwens gerechtvaardigd - begrijp ik niet dat het omgekeerde, een verplichting van de banken om in overheidsobligaties te investeren, niet mag. Dat begrijp ik echt niet. Ik vraag me af welke Europese regel dat verbiedt.

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - De interventie van verschillende landen om banken te redden was strijdig met de Europese regelgeving. Daarom moesten de regeringen aan de Europese Commissie vragen onder welke voorwaarden ze steun mochten verlenen. Een van de voorwaarden was dat de steun niet mocht neerkomen op een `industriële interventie'. De reddingsoperaties waren enkel toegestaan om een grotere financiële crisis te voorkomen. Ze mochten niet neerkomen op enige vorm van publieke interventie in het beleid van de banken.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Elke dag stel ik vast dat Europa een fantastisch excuus aan het worden is om het liberalisme alle kansen te geven en om met de belangen van de bevolking te spelen. Het is in het belang van de bevolking dat we de banken verplichten hun verantwoordelijkheid op te nemen nadat de overheid verantwoordelijkheid heeft opgenomen. Ik besef dat we dat debat nu niet kunnen voeren, maar ik ben er bijzonder bezorgd om dat Europa keer op keer, ten behoeve van de heilige koe van de vrije handel, de ethische en morele belangen van de bevolking opzij zet.

(La séance est levée à 12 h 25.)