5-41COM

5-41COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile et au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «le Forum économique mondial de Davos» (nº 5-402)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Naar jaarlijkse gewoonte verzamelden topmensen uit de economische, financiële en politieke wereld op het Wereld Economisch Forum dat plaatsvond van 26 tot 30 januari in Davos. Naast de Vlaamse minister-president Kris Peeters, waren ook de premier en de federale minister van Ondernemen aanwezig en misschien nog andere regeringsleden. Bij het nut van hun aanwezigheid en het Forum zelf kunnen vele vragen worden gesteld. Bovendien hangt er rond het Forum steeds een waas van geheimzinnigheid en controverse. Graag kreeg ik van de minister dan ook enige verduidelijking.

Welke opdracht of doelstelling bracht minister Van Quickenborne naar Davos? Vertegenwoordigde de minister en de premier daar de federale regering? Er zijn nog zulke fora gepland in Brazilië en in Zuid-Afrika, respectievelijk in april en mei van dit jaar. Zal de regering ook daar aanwezig zijn? Was sinds 2007 de regering al aanwezig op een Wereld Economisch Forum? Wat was per forum de globale kostprijs van de reizen?

Hoeveel kost deelname aan het forum? Wie is de officiële organisator van het forum en wie bepaalt het officiële programma?

Wie maakte deel uit van de delegatie van ons land in Davos? Op welke wijze werd de delegatie samengesteld? Hoeveel leden van de regering of regeringen van ons land waren er aanwezig? Hoeveel leden van de beleidscellen, het secretariaat van de ministers en van de administratie waren aanwezig? Waren er externen uit ons land aanwezig en zo ja, werden hun kosten door de overheid gedragen? Wat was de globale kostprijs van de reis naar Davos? Wat waren de kosten voor reis, verblijf, restaurant, ontspanning en representatie voor de minister en zijn gevolg? Op welke begrotingsposten worden de kosten ingeschreven? Maakten er journalisten deel uit van de officiële delegatie? Werden de kosten voor verblijf en deelname voor de journalisten door de overheid gedragen?

En vooral, welke resultaten verantwoordden de deelname aan het Wereld Economisch Forum? Welke contacten legde de minister, met wie en met welke resultaten voor ons land? Zijn er concrete afspraken gemaakt of contracten getekend? Werd er gesproken over extra tewerkstelling?

Namen er ook vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld deel aan het forum? Werd er nagedacht over de grenzen van de economie? Werd er gepraat over een grotere democratisering van de wereldhandel? Tot welke resultaten leidden deze en andere denkoefeningen? Waren de armste landen op het forum vertegenwoordigd? Werd er nagedacht over een grotere spreiding van de welvaart? Werd er nagedacht over een eerlijkere wereldhandel of over middelen om de armoede in de wereld beter en met meer prioriteit te bestrijden? Waarom werden de verantwoordelijken voor bijvoorbeeld armoedebestrijding of sociale zaken niet afgevaardigd? Zijn armoedebestrijding en sociale zaken geen urgentere thema's op wereldvlak?

Was ook de minister van Buitenlandse Zaken aanwezig? Zo ja, wat heeft hij daar gedaan? Zo nee, waarom niet? Werd Davos voorbereid in samenwerking met de gewesten? Ging het er niet hoofdzakelijk over gewestelijke bevoegdheden? Zo ja, wat deed de federale overheid dan in Davos? Werd de deelname voorbereid door de diplomatieke diensten van Buitenlandse Zaken? Werden of worden de resultaten van het forum besproken in de regering en het Overlegcomité? Hoe wordt dat concreet opgevolgd? Vindt de minister dat de kosten voor deelname in een billijke en verantwoorde verhouding staan tot het belang ervan?

Het zal de minister al duidelijk zijn dat ik nogal sceptisch sta tegenover Davos en soortgelijke fora.

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. Het Wereld Economisch Forum is een vereniging die werd opgericht door professor doctor Klaus Schwab om economische en sociale vraagstukken in de wereld te onderzoeken en voorstellen van oplossing te formuleren. Hoewel het forum vooral bekend is van zijn `jaarlijkse vergadering' in Davos, is die vergadering slechts een klein onderdeel van de activiteiten. Zo heeft het forum in mei 2010, ten tijde van de eurocrisis rond Griekenland, in Brussel een regionale conferentie gehouden waar de voorzitter van de Europese Raad, de voorzitter van de Commissie en onze eerste minister de elementen van het reddingsplan hebben kunnen toelichten. In samenwerking met het Belgische EU-voorzitterschap heeft het forum ook onderzoek verricht naar de concurrentiekracht van Europa ten aanzien van sommige Aziatische landen en van de Verenigde Staten. De resultaten van dat onderzoek werden voorgesteld aan de ministers van Economie van de EU-lidstaten op een Informele Top over Concurrentievermogen eind september 2010. Op diverse andere domeinen werkt het forum samen met de Europese instellingen aangaande analyse en onderzoek. De kwaliteiten van het onderzoekswerk van het forum worden door niemand betwist en het jaarlijkse Rapport over het Concurrentievermogen is een internationaal ijkpunt geworden.

De inhoudelijke kwaliteit van het werk van het forum maakt dat de jaarvergadering in Davos steeds een indrukwekkende selectie is van vertegenwoordigers van het bedrijfsleven, de politiek, de media en de niet- gouvernementele organisaties van over de hele wereld. De debatten die worden gevoerd gaan niet enkel over economie. Zo is het forum sinds jaar en dag actief in bewustmaking rond waterschaarste, die zich vooral in ontwikkelingslanden voordoet, en sponsort het zogenaamde Water Initiative onder meer om productiemethoden te vinden die minder waterintensief zijn. Onder impuls van het forum zijn partnerschapprojecten opgestart in India, Zuid-Afrika en Jordanië om de watercrisis aan te pakken. Het forum heeft bovendien een stichting opgericht die projecten van sociale economie ondersteunt, de Schwab Foundation for Social Entrepreneurship, waar onder meer onze prinses Mathilde zitting heeft in de raad van bestuur.

Wat uw vragen betreft: ik was aanwezig in Davos op uitnodiging van het forum. Ik zal niet aanwezig zijn op de vergaderingen van het forum in Brazilië en Zuid-Afrika. Ik heb geen gebruik gemaakt van het recht om een beleidsmedewerker mee te nemen naar het forum. Mijn beleidscel heeft ook geen kosten gedragen voor externen en journalisten. Op die manier konden de kosten van mijn deelname gedurende een week worden beperkt, hoewel de hotelprijzen in het relatief kleine Davos in die week door de wet van vraag en aanbod hoog lagen. De totale kosten voor de deelname, de verplaatsing per vliegtuig in economyclass, het hotel en de restaurantkosten bedroegen voor die week 3 734,10 euro. De kosten werden aangerekend op de werkingsmiddelen van de beleidscel.

Naast de door het forum georganiseerde sessies en debatgroepen is Davos ook een uitstekende gelegenheid om in een paar dagen interessante bilaterale contacten te leggen met internationale beslissingnemers van over de hele wereld.

Ik heb mijn bilaterale contacten voorbereid met de diensten van onze ambassades, die op hun beurt contact hebben genomen met de lokale vertegenwoordigers van de gewestelijke organisaties zoals FIT en AWEX, helemaal in de geest van het constructieve federalisme dat ik nastreef.

Ik heb mijn bilaterale contacten gekozen op basis van enerzijds een lopend federaal dossier waar ik verantwoordelijk voor ben, met name de veiling van een vierde mobiele licentie, en anderzijds de prioriteiten die door de ambassades naar voren werden geschoven. Zo heb ik in detail de voorwaarden voor de vierde mobiele licentie besproken met Wang Jianzhou, de topman van China Mobile. Na dit onderhoud heeft China Mobile aan de daar aanwezige pers verklaard dat er concrete interesse is om mee te bieden. Ik heb tevens contacten gehad met diverse andere bedrijven die voor België van belang zijn, zoals Microsoft, British Telecom, Braskem, NYSE/Euronext.

Een van de grote thema's op het forum dit jaar was `staatskapitalisme', onder meer in een panel waar ik aan deelnam onder leiding van John Micklethwait, editor-in-chief van The Economist en Nobelprijswinnaar economie Joseph Stiglitz. De vraag was hoe we moeten omgaan met de toenemende macht en investeringen van niet-democratische regimes. De consensus die uit het panel naar voren kwam, en die ik heb verdedigd, is dat het `staatskapitalisme' slechts een tijdelijk fenomeen kan zijn dat moet evolueren naar een vrije markt, waar voldoende plaats is voor initiatieven van niet staatsgestuurde individuele ondernemers en kmo's. Dat is namelijk de enige manier om tot een efficiënte allocatie te komen van productiegoederen.

Die discussies vonden plaats tegen de achtergrond van de onlusten in Tunesië. Intussen geven de daaropvolgende gebeurtenissen in het Midden-Oosten aan dat het staatskapitalisme geen duurzaam economisch en sociaal model is.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het uitgebreide antwoord roept nog meer vragen op. Wie of wat is het Wereld Economisch Forum? Wie oefent daar controle op uit, wie heeft er vat op? Wie vertegenwoordigt het? Is het een nv, een organisatie met jaarrekeningen? Mij lijkt het een parallel orgaan waar regeringsleden besluiten nemen, zonder dat daar enige democratische controle op bestaat. Als democraat heb ik daar geen goed gevoel bij.

Bijkomende reden voor dat soort vragen is het feit dat het forum samenwerkt met het Belgisch Voorzitterschap, met Europese instellingen, met andere landen.

Uiteraard ben ik blij dat op het forum ook sociale projecten worden uitgewerkt, bijvoorbeeld rond waterschaarste en sociale economie.

Ik verneem dat de minister op het forum contacten heeft gelegd met een mogelijke kandidaat voor de te veilen vierde gsm-licentie, een procedure waar hij zelf bij betrokken is. Was dat wel verstandig? Misschien zie ik spoken, maar we moeten toch voorkomen dat er een vermoeden van partijdigheid ontstaat.

Tot slot nog een bedenking over staatskapitalisme. In een echte democratische staat is het misschien niet zo slecht dat er meer macht aan de staat wordt gegeven. Daarvoor kunnen evenveel goede argumenten worden gegeven als er vragen kunnen worden gesteld bij het kapitalisme zoals dat in vele landen bestaat. Over die kwestie verschil ik sterk van mening met de minister, maar dat is stof voor een andere discussie.