5-41COM

5-41COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 23 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «les risques liés à la vente d'or par l'intermédiaire de sociétés postales spécialisées dans l'achat d'or» (nº 5-421)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Sinds enkele weken wordt op bepaalde televisiezenders, onder andere op VijfTV, reclame uitgezonden voor een postgoudbedrijf. Dit bedrijf lokt de consument met de slogan `Verander uw ongewenst goud in geld'. Zowel in het filmpje als op de website www.postalgold.be nodigen ze de consument uit `oud' goud op te sturen, waarna ze de consument razendsnel een som euro's storten voor het goud dat ze omsmelten. Nergens wordt echter op voorhand vermeld welke prijs de consument zal krijgen voor het opgestuurde goud. Alleen wordt gezegd dat de prijs beïnvloed wordt door het goudgehalte.

Blijkbaar gaat het om een maatschappij met maatschappelijke zetel op het eiland Man. Bij aanvraag van een gratis verzendpakket, blijkt dat dit uit Frankrijk komt. Ook het om te zetten goud moet naar Frankrijk worden verstuurd.

Buitenlandse consumentenorganisaties melden ook aardig wat klachten over dit en soortgelijke bedrijven.

Bovendien rijst de vraag of het wel veilig is waardevolle materialen als goud en juwelen op te sturen. Ook het risico dat goud opgestuurd wordt dat niet de volle eigendom is van de persoon die het opstuurt, is niet te verwaarlozen.

1. Wordt de inhoud van reclame vooraf gecontroleerd door de diensten van Economie en Consumentenzaken, of moeten er eerst binnenlandse klachten zijn?

2. Zijn de postgoudbedrijven gebonden door de wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming die de verkoop op afstand regelt, of door een andere wet? Wat met de prijsbepaling en de bedenktijd?

3. Hoe worden deze bedrijven gecontroleerd op het naleven van de geldende wetgeving en door wie?

4. Is de minister op de hoogte van klachten van consumenten over de praktijken van deze postgoudbedrijven? Zo ja, hoeveel klachten zijn hierover al geformuleerd? Wat zijn de voornaamste klachten?

5. Wie beschermt de eigenaar van goud tegen malafide praktijken? Wat met de garantie dat diegene die het goud opstuurt ook echt de eigenaar is en geen ordinaire dief of een behoeftig familielid?

6. Wie is aansprakelijk als er goud wordt opgestuurd dat verkregen is door malafide praktijken, waarna dit goud wordt verkocht en omgesmolten? Blijven de postgoudbedrijven in die situatie buiten schot omdat zij in hun algemene verkoopsvoorwaarden vermelden dat ze in dergelijke gevallen niet aansprakelijk zijn?

De heer Vincent Van Quickenborne, minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen. - De inhoud van reclame wordt door de Economische Inspectie niet vooraf gecontroleerd. Naar aanleiding van een klacht of op eigen initiatief kan zij wel de inhoud van reclame controleren, wat ik naar aanleiding van deze vraag dan ook zal vragen.

De wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming en de daarin vervatte regels betreffende de verkoop op afstand, is niet van toepassing op verkopen door de consument. Die wetgeving is alleen van toepassing op verkopen B2C, Business-to-Consumer.

Wat de veiligheid van de verzending betreft, gelden de normale regels van het burgerlijk recht. Eventuele diefstal is uiteraard de bevoegdheid van de reguliere politiediensten. Ik zal mijn collega van Justitie vragen na te gaan of alle burgerrechtelijke en strafrechtelijke regels worden nageleefd.

De Economische Inspectie heeft nog geen klachten ontvangen over dergelijke bedrijven in ons land.

De vragen 5 en 6 vallen niet onder de bevoegdheid van de FOD Economie. Zowel politie als Justitie zijn ter zake bevoegd. Ik zal contact met hen opnemen.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Ik dank de minister voor de beloofde acties.