5-40COM

5-40COM

Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 22 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au ministre de la Justice et à la ministre de l'Intérieur sur «l'application de la tolérance zéro à Zelzate» (nº 5-476)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Reeds verschillende malen haalde het jongerengeweld in Zelzate de media. De ernstige gebeurtenissen op een Chirofuif, met zwaar gewonde slachtoffers als gevolg, wijzen op een blijkbaar onbeheersbare situatie. Recentelijk berichtten het gemeentebestuur, de lokale politie en het parket dat ze samen opteren voor een zogenaamde `nultolerantie'.

De parketwoordvoerster verwoordde het als volgt: `Elk strafbaar feit van de bendeleden, in om het even welke gemeente, zal voortaan vervolgd worden. Voor meerderjarigen vragen we systematisch een voorlopige hechtenis. Kan dat niet, dan zullen de daders binnen de drie weken voor een rechter gebracht worden'.

Hoe verklaart de minister dat aanhoudend jongerengeweld, veroorzaakt door een beperkte en geïdentificeerde groep, maandenlang een spoor van menselijke vernieling kan trekken? Met welke argumenten weerlegt de minister de kritiek dat onze samenleving, in dit geval verschillende overheden en overheidsdiensten, niet in staat is om de activiteiten van deze jongerenbende aan banden te leggen?

Hoe valt de onwaarschijnlijke machteloosheid van politie, parket en, bij uitbreiding justitie, hier nog goed te praten? Waarom duurt het zo tergend lang voor men de rangen sluit om daadkrachtig op te treden?

Om welke redenen moesten de inwoners van Zelzate en omgeving maanden wachten om te vernemen dat het parket eindelijk zijn taak zal opnemen, namelijk het vervolgen van strafbare feiten?

Hoe vergoelijkt de minister de vaststelling dat de dader van de messteken op de Chirofuif ondertussen nog twee andere misdrijven pleegde, alvorens eindelijk te worden opgesloten? Kan de minister, met behoud van enig fatsoen, de bewoners van de betrokken gemeenten uitleggen waarom onze gemeenschap hen al maandenlang in de steek laat?

Mevrouw de minister, mijn vraag is zowel tot u gericht als tot de minister van Justitie, al zijn deze twee laatste vragen wel vooral tot de minister van Justitie gericht.

Tot slot, hoe lang plant de minister het regime van nultolerantie in Zelzate? Welke flankerende maatregelen nam of plant de minister teneinde na afloop van de nultolerantie de rust te herstellen en misdadigheid tegen te gaan?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - De beslissing om een nultolerantie in te voeren in Zelzate is een bevoegdheid van de lokale bestuurlijke en gerechtelijke overheden. Ook in Anderlecht ging het initiatief uit van de lokale zone, met steun van de federale politie.

Ik geef het relaas van de korpschef van de politiezone Puyenbroeck.

De zogenaamde `Colruytbende' trok omstreeks maart 2010 de aandacht van de lokale politie, naar aanleiding van een vechtpartij op een fuif in Zelzate.

In mei 2010 startte de politie met de werkgroep `Busplein' waar alle betrokkene actoren aan deelnamen met het oog op een geïntegreerde en integrale aanpak.

De maanden daarop had de projectleider wekelijks persoonlijk contact met de jongeren. Alle betrokken partijen zorgden ervoor dat de leefomgeving rond het busplein aanzienlijk verbeterde. De politiezone Puyenbroeck had bovendien ervaring met een dergelijke problematiek. Voor de aanpak van de problemen in de Karperstraat in Zelzate hebben ze overigens een prijs ontvangen van de Koning Boudewijnstichting.

Eind oktober 2010 werd de politie geconfronteerd met een escalatie van geweld, naar aanleiding van een Chirofuif: daags na de fuif vond een regelrechte raid plaats tijdens de afbraak van de tent, met de bekende gevolgen.

Zowel de bestuurlijke als de gerechtelijke overheden hebben toen maatregelen genomen: extra gemeenteraad, oprichten van een commissie in Zelzate, vergadering met de vier politiezones en de DirCo bij de gouverneur van Oost-Vlaanderen, overleg met het parket.

Begin januari 2011 verrichtte de lokale recherche van de politiezones Puyenbroeck en Meetjesland Centrum, in nauwe samenwerking met het parket, een zestal aanhoudingen van leden van de Colruytbende, voor feiten van slagen en verwondingen, steaming, diefstallen, carjacking, inbraken, diefstal van auto's en van bromfietsen.

Eind januari vond een tweede vechtpartij plaats naar aanleiding van ogenschijnlijk banale feiten, namelijk het wuiven naar een meisje dat toevallig de vriendin was van een lid van de Colruytbende.

In nauwe samenwerking met het parket en het gemeentebestuur van Zelzate werd toen een nultolerantie ingevoerd in Zelzate, gericht op geweldsdelicten gepleegd door een welbepaalde groep van een dertigtal jongeren.

De nultolerantie zoals die momenteel wordt toegepast in Zelzate, kan worden behouden zolang de lokale overheden dit wensen, gezien deze maatregel bedoeld is voor een relatief kleine en duidelijk gedefinieerde groep van jongeren.

Op langere termijn worden eveneens maatregelen genomen op het terrein van de preventie, bijvoorbeeld de indienstneming van een straathoekwerker door de gemeente Zelzate en de integrale aanpak van de jeugdcriminaliteit.

Op verzoek van de gouverneur vindt op 24 februari 2011 een vergadering plaats om op korte termijn het fuifbeleid binnen de vier betrokken zones op mekaar af te stemmen.

De gemeente Zelzate neemt een reeks sociale preventieve maatregelen voor haar rekening, met het oog op een aangepaste omkadering voor jongeren die uit de boot vallen bij de reguliere jeugdzorg.

Tevens tracht de werkgroep een aantal operationele doelstellingen te realiseren, die het mogelijk moeten maken de `niet aangetaste jongeren' die rond de harde kern hangen, weer op het goede pad te brengen en een zinnige invulling van hun vrije tijd te geven.

Ik ben voorstander van een nultolerantie voor een bepaalde plaats en voor een beperkte periode. Ik ben dan ook blij dat het gemeentebestuur van Zelzate ideologische barrières heeft kunnen overwinnen om de veiligheid van alle burgers en inwoners te garanderen.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik ben het met de minister eens dat nultolerantie mogelijk moet zijn. Alleen geldt nultolerantie voor een bepaalde regio en voor een bepaalde periode en kan ze geen specifieke groep viseren. Mijn probleem is dat andere jongeren, die niets met de groep te maken hebben, er wellicht ook nadelen van ondervinden. Ik verkies dan dat men heel gericht naar de jongeren die men kent ...

De voorzitter. - Dat is discriminatie.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Wat is discriminatie?

M. le président. - Une mesure de police doit toucher tout le monde. Sans cela, il s'agit d'une discrimination.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Net daarom is de nultolerantie in deze situatie misschien niet het beste instrument. Het is misschien beter die jongeren aan te pakken die de feiten plegen en nog altijd vrij rondlopen. Volgens de minister is de nultolerantie gericht op een kleine groep van jongeren, maar is dat wel zo? Geldt die niet voor een heel gebied?

M. le président. - La tolérance zéro, c'est un leurre. Mais si elle est déclarée, elle doit concerner un territoire et il faut prévoir une durée. De plus, elle doit toucher tout le monde.

Certains de mes concitoyens me demandent d'interdire les rassemblements. Si je le fais, cela vaut aussi pour eux et pas uniquement pour les personnes qu'ils n'aiment pas !

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Het probleem is dat alle jongeren de nadelige gevolgen ondervinden van de aanpak van het gedrag van een kleine groep, die bekend is en die deels ongemoeid wordt gelaten.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Die gerichte aanpak van een bepaalde groep staat vermeld in het antwoord van de korpschef. Als de heer Anciaux wil weten waarom net die groep wordt aangepakt, dan kan hij zich best informeren bij een lid van de betrokken politieraad. Het initiatief is genomen door de lokale politiële en gerechtelijke overheden. Ik kan hierover niet meer toelichting geven.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - U verwijst letterlijk naar `nultolerantie gericht op een kleine groep van jongeren'.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Dat is het antwoord van de korpschef.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Die vult het begrip nultolerantie misschien anders in dan wij dat gewoonlijk doen.

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Voor mij is nultolerantie een goed middel om criminaliteit gedurende een beperkte periode en in een beperkt gebied te bestrijden. Anders is de aanpak niet vol te houden.

Hier gaat het om een welbepaalde jongerenbende die welomschreven en zeer ernstige feiten heeft gepleegd. Waarschijnlijk zijn er voldoende redenen om net voor die groep de nultolerantie in te voeren. Voor meer informatie moet de heer Anciaux bij de lokale politieraad te rade gaan.