5-38COM

5-38COM

Commission des Affaires sociales

Annales

MARDI 15 FÉVRIER 2011 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Louis Ide à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile sur «la loi fixant la durée du travail des médecins, dentistes, vétérinaires, des candidats-médecins en formation, des candidats-dentistes en formation et étudiants stagiaires se préparant à ces professions» (nº 5-445)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique et à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile sur «la limitation de la durée de travail pour les médecins en formation et la pénurie de médecins» (nº 5-474)

M. le président. - Je vous propose de joindre ces demandes d'explications. (Assentiment)

De heer Louis Ide (N-VA). - De Europese richtlijn 2003/88/EG betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd legt de grens van de arbeidstijd vast op gemiddeld 48 uur per week. Deze richtlijn is ook van toepassing op de artsen die in ziekenhuizen werken.

Deze richtlijn is vlak voor de Europese deadline omgezet in de wet tot vaststelling van de arbeidsduur van de geneesheren, de tandartsen, de dierenartsen, kandidaat-geneesheren in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en studenten-stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van deze beroepen. De wet is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 22 december 2010.

Met het oog op het garanderen van een kwalitatieve zorg kan men een pleidooi voeren in favorem van de 48-urenmaatregel. Mede uit vrees voor de sancties die België boven het hoofd hingen, stelden alle politieke partijen evenals alle beroepsverenigingen zich zeer constructief op, goed beseffend dat ernstige problemen kunnen ontstaan naar aanleiding van deze wet. Gezien de tijdsdruk om Europese sancties te vermijden, is over de praktische gevolgen ervan onvoldoende nagedacht.

We zullen op korte termijn maatregelen moeten nemen in de hoop acute problemen te kunnen verhelpen. Vooral de nu al onderbemande spoeddiensten zijn de dupe van de wetgeving. Is deze nieuwe regelgeving niet in strijd met het grondprincipe dat elke geneesheer, ongeacht zijn functie of specialiteit, onverwijld hulp moet bieden aan een zieke die in onmiddellijk gevaar verkeert?

Ook op het vlak van controle lijkt enige flexibiliteit op zijn plaats. Het kan toch niet de bedoeling zijn dat de arbeidsinspectie een arts zal dwingen om bij het bereiken van de grens van 48 uur de verzorging te staken zonder dat een permanentie voor de verzorging gegarandeerd is? Moet in dergelijke omstandigheden de door de Koning aangewezen ambtenaar op de hoogte gebracht worden, zoals gestipuleerd in artikel 5? Werd een uitvoeringsbesluit voorbereid? Zo ja, welke ambtenaar moet op de hoogte gebracht worden en op welke manier?

Bovendien accentueert de nieuwe regelgeving de discriminatie tussen gesalarieerde en zelfstandige artsen die werkzaam zijn in een ziekenhuis. Gesalarieerde artsen in ziekenhuizen zouden door deze wet in hun activiteiten beperkt worden, terwijl zelfstandigen geen beperking opgelegd krijgen? Ware het niet verstandig in deze een advies te vragen aan de gloednieuwe normatieve kamer van de Commissie ter regeling van de arbeidsrelatie?

Artikel 4, 3º van de wet zegt dat de bepalingen van de wet niet van toepassing zijn op `de personen die een leidinggevende functie' uitoefenen. Een specifieke omschrijving van deze functie is in de wet echter niet terug te vinden. Wat begrijpt de minister daaronder?

Ook artikel 7, §2, van de wet in verband met het aanvullend loon van de kandidaat-geneesheren vereist een uitvoeringsbepaling. Hoe ver staat het hiermee?

In artikel 8 wordt bepaald dat de werkgever over een register moet beschikken dat `de door de werknemers geleverde dagelijkse prestaties volgens chronologische volgorde herneemt. Dat register mag op elektronische wijze worden bijgehouden.' Komt een prikklok tegemoet aan deze wettelijke vereisten? Is een prikklok niet in strijd met de deontologie van de arts? Hoe valt dit te rijmen met pakweg kaderleden in bedrijven die ook meer dan de luttele 48 uur per week kloppen?

Kan het dat een gesalarieerd arts-specialist zelfstandige in bijberoep wordt en zijn taken op de spoedgevallendienst, die duidelijk te onderscheiden zijn van zijn dagtaken in het ziekenhuis, onder dit statuut aangeeft? Schiet de wet dan zijn doel niet voorbij?

Is er nog verder overleg met de beroepsverenigingen, ziekenhuizen en belanghebbende partijen die, naar ik vermoed, met dezelfde vragen zitten?

De heer Bert Anciaux (sp.a). - De minister van Werk en die van Sociale Zaken meldden onlangs dat de ministerraad het wetsontwerp goedgekeurd heeft dat omzetting regelt van de Europese richtlijn omtrent de aanpassing van de arbeidsduur van de artsen, tandartsen, dierenartsen, kandidaat-artsen in opleiding, kandidaat-tandartsen in opleiding en van de studenten stagiairs die zich voorbereiden op de uitoefening van die beroepen.

Het wetsontwerp bepaalt een maximumduur van de arbeidstijd zodat voornoemde werknemers over voldoende rusttijd kunnen beschikken. De maatregel beoogt de bescherming van hun gezondheid en die van hun patiënten.

De wekelijkse arbeidsduur van de beoogde werknemers mag niet meer bedragen dan gemiddeld 48 uur over een referteperiode van 13 weken. Als die gemiddelde arbeidsduur van 48 uur per week wordt overschreden, moeten de overtollige uren noodzakelijkerwijs worden gerecupereerd binnen de referteperiode. De werkweek mag in geen geval de absolute grens van 60 uur overschrijden.

Die aanpassing van de arbeidsduur kan niet los worden gezien van andere bestaande maatregelen. Ik heb het over de contingentering en de numerus clausus voor artsen. Contingentering is het beperken van het aantal afgestudeerden dat toegang krijgt tot het beroep. In ons land gaat het om de medische beroepen zoals dat van arts, tandarts en kinesitherapeut. De regering legt daarom jaarlijks vast hoeveel artsen, tandartsen en kinesitherapeuten de arbeidsmarkt mogen betreden. Anderzijds is er de numerus clausus waarbij een toelatingsexamen wordt georganiseerd voor de studie van arts en tandarts, waarvoor een minimumresultaat moet worden behaald, maar waarbij het aantal geslaagden niet van tevoren vaststaat.

Al die maatregelen samen leiden er echter toe dat het reeds aanwezige tekort aan artsen niet zal verminderen, maar eerder zal toenemen. Het tekort is nu al een tastbaar probleem dat de kwaliteit aan gezondheidszorg bedreigt.

Welke maatregelen zal de minister nemen om te vermijden dat de kwaliteit van de gezondheidszorg verder daalt? Hoeveel artsen in opleiding, huisartsen en specialisten werken vandaag in de gezondheidssector? Hoe evolueren die cijfers jaarlijks gedurende de laatste tien jaar? Hoe evolueerde de gemiddelde leeftijd van de artsen en specialisten gedurende de laatste tien jaar? Een leeftijdsstijging zou immers een bijkomend probleem opleveren. Verantwoorden die cijfers de beperking van de arbeidsduur, de contingentering en de numerus clausus? Heeft de minister weet van ernstige problemen in de ziekenhuizen door de beperking van de arbeidsduur? Is er niet dringend overleg nodig met de sector en de gemeenschappen om oplossingen uit te werken? Kan men nog langer vasthouden aan de beperkende maatregelen voor artsen? Als leek stel ik immers vast dat over de contingentering en de numerus clausus verschillende meningen leven binnen de sector, sommigen zij voorn anderen tegen. Het is me een raadsel hoe we een oplossing kunnen vinden voor het tekort aan artsen als men steeds meer beperkingen instelt.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. - Met het oog op een maximale flexibiliteit en om de continuïteit van de zorg te verzekeren, werd in de nieuwe wet eveneens overeengekomen om artikel 22 van de Europese richtlijn toe te passen. Daardoor kan worden toegestaan dat het ziekenhuis en de betrokken geneesheer overeenkomen om twaalf uur per week arbeidstijd te verrichten bovenop de gemiddelde 48 uur over een periode van dertien weken. Daardoor kan de wekelijkse arbeidstijd maximaal 72 uur bedragen.

Inzake de vraag over artikel 5 van de nieuwe wet, kan ik zeggen dat het de bedoeling was, zoals verduidelijkt in de memorie van toelichting, het hoofd te kunnen bieden aan gevallen van overmacht door een overschrijding van bepaalde maximale grenzen toe te staan. Die grenzen kunnen enkel worden overschreden voor volledig onvoorzienbare en dringende gebeurtenissen die niet kunnen worden gedragen in het kader van de gewone activiteiten van het ziekenhuis en die niet het gevolg zijn van een slechte arbeidsorganisatie in het ziekenhuis. Er worden twee soorten overmacht in artikel 5 opgesomd: een ongeval dat zich heeft voorgedaan of een dreigend ongeval, en een onvoorziene gebeurtenis waarvoor vereist is dat de door de Koning aangewezen ambtenaar op de hoogte wordt gebracht. Zo moet bijvoorbeeld een spoedgevallendienst van een ziekenhuis in staat zijn op elk ogenblik patiënten te ontvangen en moet de dienst derhalve zo georganiseerd zijn dat aan uiteenlopende situaties het hoofd kan worden geboden. Evenwel kan van een dergelijke dienst niet worden geëist dat die in het raam van de gewone arbeidsorganisatie kan beschikken over een medisch team dat toereikend is om de opname te verzekeren van een zeer groot aantal patiënten naar aanleiding van een ramp zoals bijvoorbeeld de treinramp van Buizingen. In dat geval is het derhalve gerechtvaardigd dat het medische team dat dan dienst heeft de toestemming heeft om, indien noodzakelijk, bepaalde grenzen van de arbeidsduur te overschrijden in het kader van dat ongeval, dat een volledig onvoorzienbare gebeurtenis is en dat een dringende reactie vereist. Een ander voorbeeld is de onvoorziene afwezigheid van een geneesheer die binnen een dienst moet aflossen en de onmogelijkheid om op korte termijn een vervangend geneesheer te vinden. In dat geval zal de aanwezige geneesheer de toestemming hebben zijn activiteiten voort te zetten om de continuïteit van de zorg te verzekeren tot de vervanger komt. Aangezien dit een onvoorziene noodzaak betreft, zal de aangewezen ambtenaar evenwel moeten worden ingelicht.

De ambtenaren van het toezicht op de sociale wetten zijn belast met het toezicht op de toepassing van de nieuwe wet. Bijgevolg zijn het die ambtenaren die eventueel op de hoogte moeten worden gebracht van de voorgevallen gebeurtenis van overmacht waardoor de overschrijding van de maximale grenzen gerechtvaardigd is. Die informatie kan a posteriori worden gegeven.

Enkele vragen van de heer Anciaux, onder meer de vragen over numerus clausus, vallen onder de bevoegdheid van mijn collega, mevrouw Onkelinx.

Het is een nieuwe wet met nieuwe praktijken. Na zes maanden vind ik het interessant dat we een grondige evaluatie maken, in overleg met de ziekenhuizen.

De heer Louis Ide (N-VA). - De contingentering staat enigszins los van deze problematiek, aangezien er nu al een systeem bestaat waardoor toekomstige RIZIV-nummers gebruikt worden. De contingentering verloopt dus zeer flexibel; het contingent is dit jaar al ruim overschreven. Men zet dus al meer artsen in, vooral in het Franstalige landsgedeelte, waar ook voornamelijk de Roemeense artsen aan de slag gaan. Maar dat laatste is de Europese dimensie van het verhaal.

Meer artsen een RIZIV-nummer toekennen, zal niet alle problemen oplossen, bijvoorbeeld het tekort aan huisartsen. Bovendien is het tekort aan spoedartsen te wijten aan het afschaffen van het systeem van de BAG-artsen in 2008. Vóór iets veranderd wordt aan de contingentering, moet mevrouw Onkelinx werk maken van een kadaster.

Sommige van mijn vragen werden niet beantwoord. Ik kreeg geen antwoord op mijn vraag of een gesalarieerde arts-specialist in een spoeddienst kan werken als zelfstandige in bijberoep? Ik heb ook geen definitie gekregen van het begrip `leidinggevende functie'. Gaat het om het diensthoofd, de arts die de verpleegkundigen superviseert? Ik kreeg evenmin een antwoord op mijn vraag over de uitvoeringsbepalingen inzake het aanvullend loon voor kandidaat-geneesheren en ook niet op mijn vraag over het overleg met de beroepsverenigingen en de ziekenhuizen.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. - Minister Onkelinx heeft al op die verschillende vragen geantwoord. Ik kan morgen haar schriftelijke antwoorden laten bezorgen.

De heer Louis Ide (N-VA). - Sommige van mijn deelvragen waren inderdaad voor minister Onkelinx bedoeld. Mevrouw Onkelinx bekijkt deze problematiek echter vanuit het oogpunt van volksgezondheid en continuïteit van zorg. Ik had echter ook graag een antwoord op mijn vragen gekregen over de arbeidsrechtelijke kant van de zaak. Dat zou een houvast betekenen voor de betrokken artsen.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. - De thema's zijn inderdaad met elkaar verbonden. Ik zal samen met minister Onkelinx een gezamenlijk antwoord opstellen dat zowel op het aspect arbeid als op het aspect zorgverstrekking ingaat.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Hoewel mijn vraag aan twee ministers was gericht, heb ik inderdaad wat meer de nadruk gelegd op de volksgezondheid. Sommige vragen kan ik misschien nog eens stellen aan minister Onkelinx.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. - Voor die vragen wil ik ook wel overleggen met collega Onkelinx.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik begrijp dat minister Milquet de zaak bekijkt vanuit een arbeidsrechtelijke situatie, maar hoe dan ook moeten we het debat voortzetten. Meer bepaald wat de huisartsen betreft, is er een probleem, vooral in bepaalde streken. Al die beperkende maatregelen zullen dat probleem zeker niet oplossen. Daarom blijf ik aandacht vragen voor de problematiek.

(La séance est levée à 17 h 00.)