5-27COM

5-27COM

Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 25 JANVIER 2011 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de M. Bert Anciaux au premier ministre, chargé de la Coordination de la Politique de migration et d'asile et au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales et au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sur «la régularisation des personnes sans papiers et l'accompagnement indispensable des personnes régularisées» (nº 5-267)

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Volgens verschillende bronnen regulariseerde ons land in 2009 bijna 15 000 mensen zonder papieren. Voor 2010 zou dit aantal ongeveer 24 000 bedragen. Rechtse partijen schilderen deze getallen af als een gevaar voor onze samenleving en gebruiken ze als doorslaggevende argumenten voor de afschaffing van de regularisatieprocedure. Anderzijds kan men deze regularisaties ook bekijken als het legaliseren van illegaal verblijvende mensen. Die krijgen zo een reële kans om zich te integreren en in te zetten in onze samenleving en om hun eigen soms precaire situatie te verbeteren. Daarbij is het ook essentieel te benadrukken dat deze geregulariseerden een strenge procedure doorstonden, waarbij ernstige eisen werden gesteld. Zo lijkt mij een regularisatie van misdadigers of gevaarlijke extremisten onmogelijk, ook al denkt de goegemeente dat velen van deze geregulariseerden een gevaar betekenen voor onze gemeenschap. Het is dan ook nodig dat de regering dringend, duidelijk en met overtuiging de correcte informatie verspreidt. Daardoor bestrijdt men vooroordelen en misvattingen over regularisaties en krijgen deze mensen een meer faire en open kans om zich in hun nieuwe gemeenschappen te ontwikkelen.

Kan de staatssecretaris meedelen welke criteria werden gesteld aan de regularisatie van mensen zonder papieren? Hoelang verbleven deze mensen reeds in ons land? Hoeveel aanvragen voor regularisatie werden gedurende de laatste twee jaar afgewezen? Hoe lang loopt de huidige procedure voor regularisatie nog? In welke begeleiding wordt voorzien voor de mensen die geregulariseerd werden? Hoe worden ze ondersteund om werk te vinden? Hoeveel procent van de gezinshoofden van alle mensen die sinds 2005 geregulariseerd werden, vonden inmiddels werk? Hoe verloopt de samenwerking met de plaatselijke overheden en verenigingen en welke ondersteuning krijgen ze? Is er een aanwijzing van het aantrekkingseffect van deze regularisatie op een nieuwe toestroom van mensen zonder papieren? Bestaat hierover wetenschappelijk onderzoek en zo ja, met welke resultaten? Zo neen, waarom niet? Wat deed of onderneemt de regering om de bevolking duidelijk te maken dat het hier gaat over mensen die zich al jarenlang goed hebben ingeburgerd in de plaatselijke gemeenschappen? Wat werd gerealiseerd voor een betere, correctere communicatie om duidelijk te maken dat het hier gaat over mensen die geen crimineel verleden hebben en ook geen gevaar betekenen voor de veiligheid van de staat of de bevolking? Wat kan volgens de premier of de staatssecretaris worden gedaan tegen het platte en gevaarlijke populisme van vele politieke partijen die op de kap van deze mensen onrust en angst aanwakkeren bij de bevolking?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - De procedures voor een machtiging tot verblijf om humanitaire redenen staan niet alleen open voor personen die geen wettig verblijf hebben in het land, maar ook voor personen die hier onder een ander of tijdelijk statuut legaal verblijven.

Ter uitvoering van het regeerakkoord van 2009 heb ik duidelijke criteria toegepast en een oplossing aangereikt voor personen die hier vaak al jarenlang in een uitzichtloze situatie verkeren. Deze criteria werden door de Raad van State echter vernietigd. Niettemin heb ik, met het oog op de rechtszekerheid, aangekondigd deze criteria ten gronde te blijven toepassen in het kader van mijn discretionaire bevoegdheid op basis van de wet van 1980. Het betreft hier onder meer de regularisatie wegens duurzame lokale verankering in België of het beschikken over een arbeidsovereenkomst met het oog op tewerkstelling. Beide criteria die tijdelijk konden worden ingeroepen, in de periode van 15 september tot 15 december 2009, vereisen een jarenlange aanwezigheid op het Belgisch grondgebied en het bewijs van integratie, zoals taalkennis, sociale banden, tewerkstelling of werkbereidheid.

Wat betreft het aantal in 2009 en 2010 geregulariseerde personen, gaat het respectievelijk om 7194 en 15 426 dossiers. In 2009 werden 6186 dossiers geweigerd en in 2010 waren er dat 7866. Men mag denken dat een regularisatiecampagne een zeker aantrekkingseffect heeft, maar dat is voornamelijk te wijten aan het jarenlange uitblijven van een oplossing en de aanslepende discussie over de criteria. Ik denk dan ook dat ik mijn verantwoordelijkheid heb opgenomen door een oplossing aan te reiken en een bestaande historische achterstand te saneren. Deze regularisatiecampagne heeft enkel zin wanneer ze eenmalig is. Ik heb geijverd voor de nodige maatregelen met het oog op een snellere en efficiëntere behandeling van de dossiers in de toekomst. Daarnaast heb ik werk gemaakt van een doeltreffend verwijderingsbeleid voor personen die geen recht hebben op een verblijf in België.

Krachtens het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de rechtspraak van de Raad voor Vreemdelingenbetwistingen en de Raad van State moeten in verblijfsbeslissingen de humanitaire elementen, zoals de aanwezigheid van schoolgaande kinderen of het risico op foltering in het land van herkomst, en gegevens van openbare orde steeds tegen elkaar worden afgewogen. Er dient dus rekening te worden gehouden met de ernst van de eventueel gepleegde misdrijven. Het mag echter duidelijk zijn dat de regularisatie van misdadigers of van gevaarlijke extremisten onmogelijk is.

De begeleiding en ondersteuning van personen die worden geregulariseerd, vallen strikt genomen niet onder mijn bevoegdheid. Wat betreft de personen die werden geregulariseerd op basis van een arbeidscontract, is het uiteraard de bedoeling dat zij hun werk opnemen. De overige personen werden precies geregulariseerd wegens hun sociale banden en verankering op het lokale niveau. Verder bestaat er, zoals u weet, in Vlaanderen een inburgeringsplicht voor alle personen die worden geregulariseerd met aandacht voor taal, verdere integratie en werk.

Ik meen tot slot dat correcte, transparante en genuanceerde communicatie over de regularisatie het enige doeltreffende middel is in de strijd tegen het populisme, want ook straffe uitspraken over een laks beleid in België hebben een aantrekkingseffect.

De heer Bert Anciaux (sp.a). - Ik dank de minister voor zijn uitleg. Ik vind goede communicatie belangrijk. Er moet duidelijk gezegd worden dat die regularisaties op een ernstige manier gebeuren. In de pers worden enkel cijfers gebruikt om aan te tonen hoeveel regularisaties er wel gebeuren. Er wordt echter nooit een behoorlijk verhaal gebracht over de dossiers die worden afgewezen. Ik ben dus bijzonder blij met dit antwoord want we moeten tegengas geven tegen het oprukkende verhaal van de rechterzijde dat de regularisaties de veiligheid van het land in gevaar brengen. Het tegendeel kan worden bewezen. U hebt daar de cijfers voor. Criminelen worden niet geregulariseerd. Ook in lopende zaken moet toch eens overwogen worden of daarover niet forser en op een positieve wijze kan worden gecommuniceerd.