5-17COM

5-17COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

LUNDI 20 DÉCEMBRE 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes au secrétaire d'État à la Mobilité sur «la sécurité du trafic aérien» (nº 5-220)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - In november 1948 schreef de Directie Meteorologie en Luchtvaartteleverbindingen van de toenmalige Regie Der Luchtwegen een reeks brieven naar de kerkfabrieken van de gemeenten rondom de luchthaven van Zaventem. Dat is onder meer het geval voor Sint-Martinus in Zaventem, Sint-Stevens-Woluwe, Diegem en Steenokkerzeel.

Daarin werden een aantal veiligheidsmaatregelen aangekondigd, die kort daarop ook werden uitgevoerd, teneinde de standaarden van de ICAO - de internationale organisatie van de burgerluchtvaart - na te leven.

Zo bevindt zich op de kerktoren van de Sint-Martinuskerk in Zaventem een ladder en lichtbakens. De ladder in kwestie is momenteel ronduit gevaarlijk, aangezien ze dreigt los te komen. Ook één van de lampen van de lichtinstallatie is defect en moet worden vervangen. De kerkfabriek doet er alles aan om deze zaken te laten verhelpen, maar kreeg tot nu toe nergens gehoor, omdat niet duidelijk is wie hiervoor verantwoordelijk is en de nodige herstellingen moet uitvoeren.

Bovenstaand voorbeeld is waarschijnlijk geen alleenstaand geval. Daarom had ik graag een antwoord gekregen op volgende vragen:

1. Zijn de veiligheidselementen, lichtbakens, ladders, echt nog nodig nu er zoveel nieuwe technologie beschikbaar is?

2. Wie heeft deze verantwoordelijkheid overgenomen na het verdwijnen van de Regie Der Luchtwegen?

3. Hoe is dit nu geregeld? Met andere woorden bij wie ligt de verantwoordelijkheid om deze onderdelen te onderhouden en hoe is dit gecommuniceerd?

4. Is een overzicht beschikbaar van de nog bestaande installaties en de huidige mankementen? Er blijkt alvast een overzichtspaneel te zijn dat de defecte lampen oplijst. Wat is het plan van aanpak voor deze specifieke problemen?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Overeenkomstig de bepalingen van de bijlage 14 bij het Verdrag van Chicago van 7 december 1944 inzake de internationale burgerluchtvaart, van toepassing op de exploitanten van vliegvelden en luchthavens, moeten de hindernissen rondom de luchthavens zoveel mogelijk vermeden worden ten behoeve van de veiligheid en de regelmaat van het luchtverkeer.

Voor historische hindernissen zoals de kerktoren van de Sint-Martinuskerk in Zaventem of voor de luchtvaart noodzakelijke hindernissen, bijvoorbeeld de navigatiehulpmiddelen, is dat niet mogelijk.

Deze hindernissen worden op basis van internationale normen en aanbevolen praktijken nog steeds bebakend met gekleurde banden en/of lichtbakens. Bovendien worden die hindernissen opgemeten en gepubliceerd, zodat de piloten er rekening mee kunnen houden. Beide maatregelen moeten een aanvaardbaar veiligheidsniveau garanderen.

De Regie der Luchtwegen heeft sinds 1948 geoordeeld dat verschillende historische hindernissen voor de veiligheid van de luchtvaart bebakend dienen te worden.

In de regio van mevrouw Maes geldt dat onder meer voor de kerken van Diegem, Zaventem en Steenokkerzeel en voor de watertoren van Steenokkerzeel. Aangezien het echter om bestaande gebouwen gaat, heeft de Regie der Luchtwegen de bebakening destijds op eigen kosten aangebracht en onderhouden.

Aangezien The Brussels Airport Company (BAC), de verplichtingen inzake het veilig exploiteren van de luchthaven van de vroegere RLW heeft overgenomen, ben ik van mening dat deze laatste de verantwoordelijkheid voor de installatie en de bebakening van deze historische hindernissen moet overnemen. Tot nog toe heeft BAC de verbruikskosten voor deze bebakening op zich genomen.

Sinds kort betwist BAC echter de verantwoordelijkheid zoals ik ze heb toegelicht. Het Directoraat-Generaal Luchtvaart zal zijn standpunt, namelijk dat BAC wel degelijk verantwoordelijk is en blijft, binnenkort schriftelijk aan BAC bevestigen.

De luchthaveninspecteurs van BAC staan in voor de visuele controle op de goede werking van de bebakeningsinstallaties en waarschuwen de piloten mocht een van die installaties defect zijn.

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - De gegevens over het soort lampen zijn niet meer beschikbaar.

(La séance est levée à 16 h 15.)