5-609/6

5-609/6

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

22 DECEMBER 2010


Wetsontwerp houdende diverse bepalingen (I)


Evocatieprocedure


VERSLAG NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE JUSTITIE UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW KHATTABI


I. INLEIDING

Het onderhavige wetsontwerp, dat onder de optioneel bicamerale procedure ressorteert, werd oorspronkelijk ingediend in de Kamer van volksvertegenwoordigers als wetsontwerp van de regering (stuk Kamer, nr. 53-771/1).

Het werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers aangenomen op 22 december 2010 met 74 stemmen tegen 25 bij 34 onthoudingen. Het werd op 22 december 2010 overgezonden aan de Senaat en er nog dezelfde dag gevoceerd.

De commissie voor de Justitie, die zich moet buigen over de artikelen 4 en 5 van het wetsontwerp, heeft de genoemde artikelen besproken tijdens haar vergaderingen van 16 en 22 december 2010, in aanwezigheid van de minister van Justitie.

Overeenkomstig artikel 27.1, tweede lid, van het Reglement van de Senaat, heeft de commissie de behandeling van het ontwerp aangevat nog vr de eindstemming in de Kamer van volksvertegenwoordigers plaatsvond.

De commissie dient zich eveneens te buigen over de artikelen 1 tot 34 van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen II, dat onder de verplicht bicamerale procedure ressorteert. Zij heeft de beide wetsontwerpen samen behandeld. Voor de bespreking van het wetsontwerp houdende diverse bepalingen II wordt verwezen naar stuk nr. 5-608/3 van de Senaat.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE MINISTER VAN JUSTITIE

Titel III van het ontwerp, bevat n hoofdstuk dat betrekking op het departement Justitie.

Artikel 4 van het ontwerp stelt een wijziging voor van de wet van 10 juli 2006 betreffende de elektronische procesvoering.

De inwerkingtreding van deze (Phenix)wet wordt uitgesteld naar een latere datum, die door de Koning zal worden bepaald, en dit ten laatste op 1 januari 2013.

De informatica is niet klaar om concrete toepassing te maken van de Phenixwet op 1 januari 2011 wegens het uitblijven van de resultaten van het Phenixproject, in welke optiek de wet werd geschreven en de einddatum werd vastgesteld.

Daarbij zijn er diverse door de Phenixwetten geplande nieuwigheden op het gebied van het burgerlijk procesrecht nu nog niet te verantwoorden (afschaffing bijzondere rol, rol van de verzoekschriften, rol kort geding).

De uiterlijke datum van 2 jaar is redelijk, gelet op het feit dat elektronische procedures slechts uitgerold kunnen worden indien de griffies en de secretariaten van de parketten beschikken over een dossiersbeheerapplicatie die hen toelaat alle data en documentenstromen elektronisch te verwerken. Deze applicatie, MACH genaamd, wordt in het kader van het Cheops-project thans uitgerold over de griffies en secretariaten. De huidige indicatieve planning voorziet het einde van de uitrol tegen 31 december 2012.

III. BESPREKING

Zie stuk Senaat nr. 5-608/3.

IV. STEMMINGEN

De heer Swennen verklaart zich te onthouden, omdat enerzijds de amendementen die door zijn fractie werden ingediend in de Kamer niet werden aangenomen, maar omdat anderzijds het voorliggende wetsontwerp veel positieve elementen bevat.

De artikelen verwezen naar de commissie voor de Justitie in hun geheel worden aangenomen met 9 stemmen tegen 2 bij 1 onthouding.

Vertrouwen wordt geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Zakia KHATTABI. Christine DEFRAIGNE.