5-14COM

5-14COM

Commission des Finances et des Affaires économiques

Annales

MERCREDI 15 DÉCEMBRE 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Anke Van dermeersch au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles et au ministre des Pensions et des Grandes villes sur «la citation de la Belgique devant la Cour européenne de Justice par la Commission européenne pour discrimination en matière de cotisations d'épargne-pension» (nº 5-151)

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Volgens de Belgische wetgeving op de inkomstenbelasting komen betalingen voor individuele pensioenspaarrekeningen, collectieve pensioenspaarrekeningen en spaarverzekeringen slechts in aanmerking voor belastingvermindering als zij in België zijn gedaan. Volgens de Belgische regering is die beperking nodig om de zekerheid van de pensioenspaarbeleggingen te garanderen.

De Europese Commissie is evenwel van mening dat die beperking te ver gaat en discriminerend is. De EU-wetgeving betreffende de wederzijdse bijstand en het levensverzekeringsbedrijf zou volgens de Commissie voldoende garanderen dat de spaarbeleggingen van Belgen even goed zijn beschermd, of ze nu in binnenlandse dan wel in buitenlandse fondsen zijn belegd. Volgens de Commissie weerhoudt de Belgische wetgeving de Belgische belastingplichtigen er dan ook van om deel te nemen in pensioenfondsen in andere lidstaten. Dat druist in tegen de fundamentele EU-beginselen inzake het vrij verrichten van diensten en het vrij verkeer van kapitaal.

De Commissie had België daarom in maart 2010 al een met redenen omkleed advies toegezonden (IP/10/300). België heeft daar evenwel blijkbaar geen gevolg aan gegeven. De Europese Commissie heeft België dan ook op 24 november voor het Hof van Justitie gedaagd.

Waarom gaf de Belgische regering geen gevolg aan het advies van maart 2010? België had daarvoor twee maanden de tijd.

Hoe reageert de regering op het feit dat België nu voor het Europees Hof van Justitie wordt gedaagd? Hoe en met welke argumenten zal België zich verdedigen?

Neemt de minister maatregelen om alsnog tegemoet te komen aan de opmerkingen van de Commissie en om de Belgische en Europese wetgevingen in overeenstemming te brengen?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - De Belgische regering heeft in juli 2010 geantwoord op het gemotiveerde advies inzake het pensioensparen dat de Europese Commissie in maart 2010 aan België richtte. In dat antwoord heeft de regering nogmaals het bestaande pensioenspaarstelsel verdedigd. De Commissie heeft kennelijk geoordeeld dat de argumenten van de Belgische regering onvoldoende waren. Ze heeft beslist om de procedure voor het Europees Hof van Justitie voort te zetten. De Belgische regering zal daar haar standpunt uiteenzetten. We moeten afwachten of het Hof dit standpunt al dan niet zal delen.

De Belgische regering heeft dus wel degelijk geantwoord op de opmerkingen van de Commissie. Nu zullen we ons stelsel voor het Europees Hof van Justitie verdedigen.

Mevrouw Anke Van dermeersch (VB). - Het enige argument van de Belgische regering is dus blijkbaar dat de beperkingen nodig zijn om de zekerheid van de pensioenbeleggingen te garanderen. Worden er geen bijkomende argumenten geformuleerd?

De heer Didier Reynders, vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen. - We hebben in juli geantwoord op het advies van de Commissie. Nu wachten we de procedure af.