5-514/2

5-514/2

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

8 DECEMBER 2010


Wetsontwerp houdende wijziging van artikel 47octies van het Wetboek van strafvordering betreffende de samenwerking met buitenlandse infiltranten


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW KHATTABI

Art. 2

In dit artikel een punt 1/1 invoegen, luidende :

 1/1. Het tweede lid wordt aangevuld met de volgende volzin :

 Die samenwerking met buitenlandse infiltranten wordt alleen toegestaan met landen die de internationale verdragen inzake de eerbiediging van de mensenrechten ondertekend hebben. . .

Zakia KHATTABI.