5-7

5-7

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 NOVEMBER 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Inoverwegingneming van voorstellen

De voorzitter. - De lijst van de in overweging te nemen voorstellen werd rondgedeeld.

Leden die opmerkingen mochten hebben, kunnen die vóór het einde van de vergadering mededelen.

Tenzij er afwijkende suggesties zijn, neem ik aan dat die voorstellen in overweging zijn genomen en verzonden naar de commissies die door het Bureau zijn aangewezen. (Instemming)

(De lijst van de in overweging genomen voorstellen wordt in de bijlage opgenomen.)

De heer Bart Laeremans (VB). - Gisteren stond in verschillende kranten te lezen dat een merkwaardige resolutie tot stand is gekomen, en dat helemaal niet volgens de normale geplogenheden. Blijkbaar wordt die resolutie ons ontzegd. Enkel de vijf leden van de Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten - en misschien behoort u daar ook bij, mijnheer de voorzitter - hebben een resolutie opgesteld in het kader van een dispuut tussen MR en PS. Het zou toch logisch zijn dat een resolutie die uitgaat van een commissie ook naar de plenaire vergadering wordt gezonden en dat er hier over wordt gedebatteerd.

Kunt u daar meer over zeggen? Wat is er precies aan de hand?

De voorzitter. - U bent een beetje verkeerd geïnformeerd. Leden van de Commissie belast met de begeleiding van het Vast Comité van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben een initiatief genomen dat op het juiste ogenblik en in de juiste gremia zal worden besproken, eerst in commissie en daarna in de plenaire vergadering. Maakt u zich dus geen zorgen. U krijgt nog ruimschoots de gelegenheid uw mening daarover te zeggen.

De heer Bart Laeremans (VB). - Ik noteer dus dat wat gisteren in twee verschillende persorganen verscheen, niet helemaal juist is.