5-1COM

5-1COM

Commission de l'Intérieur et des Affaires administratives

Annales

MARDI 16 NOVEMBRE 2010 - SÉANCE DU MATIN

(Suite)

Demande d'explications de Mme Lieve Maes à la ministre de l'Intérieur sur «les problèmes de pression de l'eau lors de l'intervention des services d'incendie dans les environs de l'Ikea de Zaventem le 26 octobre 2010» (nº 5-59)

Mevrouw Lieve Maes (N-VA). - Op 26 oktober 2010 veroorzaakte een ongeval een gaslek op het industrieterrein in Zaventem, zodat onder meer IKEA diende te worden ontruimd. Er was naar verluidt onvoldoende waterdruk om het gas te bestrijden met verneveling, zodat een beroep moest worden gedaan op extra tankwagens van de omliggende korpsen. Het was niet onmiddellijk duidelijk waaraan het tekort te wijten was. De watermaatschappij Vivaqua beoordeelde de situatie daarentegen als normaal.

Dat noopt mij tot volgende vragen. Hoe vaak komt het voor dat de brandweer wegens onvoldoende waterdruk een beroep moet doen op extra tankwagens? Welke normen gelden voor de waterdruk? Is de vereiste waterdruk aangepast aan de omgeving, bijvoorbeeld in geval van bedrijfsterreinen? Wie is verantwoordelijk voor de monitoring van de waterdruk en hoe gebeurt dat? Wat was het probleem bij het incident in Zaventem? Komt er in de toekomst een oplossing?

Mevrouw Annemie Turtelboom, minister van Binnenlandse Zaken. - Ik heb geen cijfers over hoe vaak een brandweerdienst wegens onvoldoende waterdruk een beroep moest doen op extra tankwagens. Als de bluswatercapaciteit niet volstaat, is het gebruikelijk dat de brandweer opschaalt en via een navette van tankwagens zorgt voor een passende bluswatercapaciteit. De ministeriële circulaire van 14 oktober 1975 bepaalt dat de hoeveelheid water waarover de brandweerdiensten gemakkelijk en op elk ogenblik moeten beschikken, afhangt van de brandrisico's. Deze circulaire wijst erop dat de eenvormig over twee uur gespreide levering van of de beschikking in bepaalde omstandigheden over een hoeveelheid water van 120 kubieke meter met een debiet van 1000 liter per minuut in de meeste gevallen volstaat voor het degelijk verloop van blusverrichtingen.

Tot voor kort bestond geen reglementering inzake bluswatercapaciteit voor industriële gebouwen. Sinds de publicatie van bijlage 6 is die er wel, maar ze is alleen van toepassing op nieuwe gebouwen. Deze regelgeving kan een leidraad zijn voor bestaande gebouwen.

Normaliter verwacht de brandweer op een industrieterrein een waterdruk van 4 bar op de openbare drinkwaterleidingen en een debiet van 2000 liter per minuut.

Het is de verantwoordelijkheid van de burgemeester, op advies van de brandweer, in te staan voor een passende bluswatervoorziening met het oog op de mogelijke risico's. Het behoort tot de bevoegdheid van de brandweer om zijn overheid te adviseren inzake de vereiste bluswatercapaciteit, zowel wat druk als debiet betreft.

De reden van het verminderd debiet is me nog niet bekend. Gelet op het zeer uitzonderlijk karakter van dit fenomeen en het feit dat de hulpverlening hierdoor niet in het gedrang komt, zoals trouwens is gebleken op 26 oktober 2010, is het volgens mij niet noodzakelijk om bijkomende maatregelen te nemen.

(La séance est levée à 11 h 35.)