5-4

5-4

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 12 OKTOBER 2010 - OPENINGSVERGADERING

(Vervolg)

Benoeming van het Bureau

Ik breng in herinnering dat, overeenkomstig artikel 8 van ons Reglement, de Senaat, door afzonderlijke stemming, overgaat tot de benoeming van een voorzitter, een eerste ondervoorzitter, een tweede ondervoorzitter, een derde ondervoorzitter en drie quaestoren.

De benoeming van de quaestoren geschiedt bij geheime lijststemming.

Volgens de bepalingen van artikel 9 van het Reglement wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Overeenkomstig ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 84 van het Reglement bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 82.

Wij gaan eerst over tot de verkiezing van de voorzitter.

Mevrouw Liesbeth Homans (N-VA). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Danny Pieters.

De voorzitter. - Heeft iemand bezwaar tegen het voorstel van mevrouw Homans?

Daar er geen bezwaar is tegen het voorstel van mevrouw Homans verklaar ik de heer Danny Pieters verkozen tot voorzitter van de Senaat. (Applaus)

We gaan nu over tot de verkiezing van de andere leden van het Bureau.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je propose la reconduction du Bureau précédent.

De voorzitter. - Heeft iemand bezwaar tegen het voorstel van de heer Mahoux?

Daar er geen bezwaar is verklaar ik verkozen tot eerste ondervoorzitter de heer Willy Demeyer, tot tweede ondervoorzitter de heer Armand De Decker, tot derde ondervoorzitter mevrouw Helga Stevens.

De quaestoren zijn de heren Wouter Beke en Bert Anciaux en mevrouw Olga Zrihen.

Hiermee is het Bureau samengesteld. Ik dank de twee jongste leden van onze vergadering die zo welwillend zijn geweest mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het voorlopig Bureau.

Ik verzoek de heer Danny Pieters zijn plaats als voorzitter in te nemen.

(Voorzitter: de heer Danny Pieters.)

(Algemeen applaus)