5-150/1

5-150/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

23 SEPTEMBER 2010


Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, teneinde de verkoper van dieren ertoe te verplichten de particuliere koper in te lichten over de kenmerken die het dier dat hij wenst te kopen zal bezitten als het volwassen is en over de levensruimte die het dier nodig heeft

(Ingediend door mevrouw Christine Defraigne)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 18 oktober 2007 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-297/1 - 2007/2008).

Heel wat mensen die besluiten een dier te kopen zijn zich bewust van hun verantwoordelijkheid en van de persoonlijke en materiėle investering die een dergelijke beslissing zal vergen.

Anderen handelen echter zonder na te denken over de gevolgen van hun aankoop. Zij deinzen er vervolgens niet voor terug hun dieren ergens achter te laten als zij te veel last veroorzaken, bijvoorbeeld wanneer zij te groot geworden zijn en meer levensruimte nodig hebben en meer kosten veroorzaken dan aanvankelijk bij de aankoop werd gedacht.

Het gaat dan niet alleen om de « klassieke » huisdieren zoals honden, maar ook over de « nieuwe gezelschapsdieren ».

Deze nieuwe mode van nieuwe gezelschapsdieren krijgt meer en meer navolging. Tot deze uiteenlopende groep behoren niet alleen kleine knaagdieren als cavia's, hamsters, muizen en dwergkonijnen, maar ook bijvoorbeeld de Siberische grondeekhoorn, de chinchilla, de Mongoolse gerbil, de prairiehond, de fret, slangen, ...

Inconsequente en slecht ingelichte eigenaars laten het dier dat zij hebben gekocht achter wanneer het volgroeid is en te groot blijkt te zijn. Dat geldt zowel voor de klassieke huisdieren als voor de nieuwe gezelschapsdieren. Dat schaadt niet alleen het welzijn van het dier, maar ook het ecosysteem als veel nieuwe gezelschapsdieren worden achtergelaten en onze bossen innemen.

Dit fenomeen komt helaas nog al te vaak voor. Dit voorstel strekt er dan ook toe de verkoper van een dier te verplichten de toekomstige eigenaar in te lichten over de kenmerken die het volwassen dier zal hebben en over de levensruimte die het zal nodig hebben. Deze verplichting geldt niet alleen voor de nieuwe gezelschapsdieren, maar ook voor de andere dieren. De verkopers bewust maken van hun verantwoordelijkheid zal alle kopers ten goede komen aangezien zij betere informatie zullen krijgen over elk dier.

Er bestaat geen echte definitie van het begrip « nieuw gezelschapsdier ». Er bestaat echter wel een lijst van dieren die in Belgiė mogen worden gehouden. Daar staan niet alleen de klassieke huisdieren zoals honden en katten op, maar ook sommige nieuwe gezelschapsdieren. Momenteel heeft deze lijst alleen nog maar betrekking op de zoogdieren. Wie een dier wenst te houden dat niet op deze lijst voorkomt, moet daarvoor de toestemming van de minister krijgen.

De artikelen 10 en volgende van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren betreffen de handel in dieren.

Krachtens artikel 10 van deze wet « kan de Koning voorwaarden opleggen aan de verhandeling van dieren met het doel hen te beschermen en hun welzijn te verzekeren ». Deze voorwaarden mogen slechts betrekking hebben op duidelijke elementen zoals de leeftijd van de te koop aangeboden dieren of de informatie aan de koper.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe te verduidelijken welke informatie moet worden gegeven aan de koper en dat die informatie ook betrekking moet hebben op de kenmerken van het dier als het volwassen zal zijn en op de levensruimte die het dan zal nodig hebben.

Aangezien de wet de Koning machtigt de voorwaarden op te leggen waaraan de handel in dieren moet voldoen, wenst de indiener de Koning ertoe aan te zetten de voorgestelde maatregelen te treffen om de verkopers en kopers bewust te maken van hun verantwoordelijkheid.

Dit voorstel veroorzaakt geen kosten en reikt een makkelijk door de Koning in te voeren oplossing aan om het aantal achtergelaten dieren te verminderen.

COMMENTAAR BIJ DE ARTIKELEN

Artikel 2

Aldus aangevuld verduidelijkt artikel 10 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren welke informatie aan de particuliere verkoper moet worden gegeven en dat de Koning kan bepalen dat de verkoper verplicht is de particuliere koper in te lichten over de kenmerken van het volwassen dier (zijn uiteindelijke grootte) en over de levensruimte die het nodig zal hebben met het oog op zijn welzijn.

Christine DEFRAIGNE.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

Art. 2

In artikel 10, tweede lid, van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, vervangen door de wet van 4 mei 1995, worden de woorden « , met inbegrip van de kenmerken van het dier als het volwassen zal zijn en de levensruimte die het dan wellicht nodig zal hebben, » ingevoegd tussen de woorden « de identificatie » en de woorden « de informatie aan de koper ».

20 juli 2010.

Christine DEFRAIGNE.