5-138/1

5-138/1

Belgische Senaat

BUITENGEWONE ZITTING 2010

13 SEPTEMBER 2010


Voorstel van resolutie tot bevordering en ondersteuning van de effectieve uitvoering van het Action Plan Istanbul, met het oog op een grotere rol in de samenleving voor de vrouwen in de Euromediterrane zone

(Ingediend door de dames Zakia Khattabi en Freya Piryns)


TOELICHTING


In november 2006 keurde de eerste Euromediterrane ministeriŽle conferentie over de versterking van de rol van de vrouwen in de samenleving, een gemeenschappelijk actieplan 2006-2011 goed, het zogeheten Action Plan Istanbul. Op 11 en 12 november 2009 vond in Marrakesh, binnen de context van de Unie voor het Middellandse Zeegebied, een voortgangsvergadering daarover plaats.

De oprichting van een gemeenschappelijk Euromediterraan platform om in die regio gendergelijkheid en de rol van vrouwen te bevorderen, kan alleen maar worden toegejuicht. Dat proces moet worden benut en daadwerkelijke uitvoering krijgen, niet zonder participatie van zowel de politiek als het maatschappelijk middenveld. Maar helaas, zoals wordt aangekaart in een verslag van het Euromediterraan Netwerk voor de mensenrechten, miskennen de regeringsleden en de andere niet-gouvernementele organisaties van de betrokken landen het Action Plan Istanbul vrijwel volledig, zodat het niet verwonderlijk is dat de werkelijke uitvoering van het gendergelijkheidsbeleid achterophinkt.

Nu BelgiŽ het voorzitterschap van de Europese Unie waarneemt, is het niet onbelangrijk om gendergelijkheid te duiden als een van de waarden van de Unie, en de invoering ervan de iure en de facto als een van de doelstellingen van de Unie.

Tijdens de ministeriŽle conferentie van Marrakesh op 11 en 12 november 2009 onderstreepten de deelnemers dat ę Equal participation of women and men in all spheres of life is a crucial element of democracy Ľ, en stelden zij voor ę to integrate gender equality as one of the priority project areas of the Union for the Mediterranean framework Ľ.

Via deze resolutie vragen wij dan ook om tijdens het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie het Action Plan Istanbul op de voorgrond te stellen en te ondersteunen, zodat de tenuitvoerlegging ervan het stadium van de intentieverklaringen verlaat en reŽel en concreet wordt.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.

VOORSTEL VAN RESOLUTIE


De Senaat,

Gelet op :

A. het Belgische voorzitterschap van de Europese Unie, vanaf 1 juli 2010;

B. het bestaan van een gemeenschappelijk platform voor de bevordering van gendergelijkheid en de rechten van vrouwen in de Euromediterrane zone, en van een gemeenschappelijk actieplan 2006-2011, het Action Plan Istanbul (API);

C. de conclusies van de tweede ministeriŽle conferentie over de versterking van de rol van de vrouwen in de samenleving, die op 11 en 12 november 2009 plaatsvond in Marrakesh en waarop ook BelgiŽ vertegenwoordigd was;

D. de verbintenissen van de deelnemers aan die conferentie, met name :

a) collectief engagement pro gendergelijkheid;

b) engagement om de gemeenschappelijke internationale verplichtingen inzake mensenrechten te eerbiedigen en in het bijzonder het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen;

c) engagement om de genderdimensie te integreren;

d) engagement om prioriteit te geven aan de civiele, politieke, economische, sociale en culturele rechten;

e) engagement om de rechten van vrouwelijke migranten en vluchtelingen te eerbiedigen;

f) engagement om iedere vorm van geweld tegen vrouwen tegen te gaan door juridische en praktische maatregelen goed te keuren en door te voeren;

g) engagement om nationale actieplannen voor een volledige en daadwerkelijke uitvoering van het gemeenschappelijke actieplan uit te werken;

h) engagement van de deelnemers om via bewustmaking en communicatie de acties van het API op de voorgrond te stellen;

i) engagement om samen te werken met de internationale organisaties, in het bijzonder de Verenigde Naties (VN), maar ook om de rechten van de vrouw op te nemen in de programma's van de Euromediterrane dialoog en in de programma's en de projecten die de Europese Unie (EU) bepaalt;

j) engagement om de participatie en de integratie van het maatschappelijk middenveld in het API te bevorderen;

k) engagement om de follow-up van het gemeenschappelijke actieplan te verstevigen;

l) engagement om adequate middelen te regelen voor de daadwerkelijke uitvoering en de follow-up van het Action Plan Istanbul;

Vraagt dat de regering :

1. ertoe oproept dat de aandacht voor gendergelijkheid doorschemert in de titel van de ministeriŽle conferenties, door de woorden ę rol van de vrouwen in de samenleving Ľ te vervangen door ę gendergelijkheid Ľ, hetgeen op zich een sterk politiek signaal over het belang van die gelijkheid vormt;

2. erop aandringt dat het voorbehoud tegenover het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie tegen vrouwen wegvalt en het Facultatief Protocol wordt geratificeerd, en ook opdat de bepalingen die noodzakelijk zijn om de nationale grondwetten en wetgevingen met het vermelde Verdrag in overeenstemming te brengen, worden aangenomen, en opdat het verdrag volledig wordt toegepast;

3. aanbeveelt dat het engagement over de integratie van de pariteit wordt opgenomen in de nationale actieplannen, opdat er voldoende middelen voor worden vrijgemaakt, en opdat die integratie concreet vorm krijgt in de projecten en de maatregelen waartoe de Unie voor het Middellandse Zeegebied beslist en in het Europese nabuurschapsbeleid met de Euromediterrane landen;

4. de regeringshoofden vraagt om de aangegane engagementen te vertalen in concrete actieplannen, met doelstellingen op korte, middellange en lange termijn;

5. aandringt dat de partners van de Unie voor het Middellandse-Zeegebied het Internationaal verdrag inzake de bescherming van de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden ondertekenen, en zij maatregelen noch een beleid aannemen die de vrouwelijke migranten meer kwetsbaar zouden maken;

6. ervoor zorgt dat elk land van de Unie voor het Middellandse Zeegebied ertoe wordt aangezet te voorzien in actieplannen tegen gendergerelateerd geweld met de daarbijhorende controle-instrumenten en de aangepaste middelen;

7. aanbeveelt dat de nationale actieplannen duidelijk zijn en doelstellingen op korte, middellange en lange termijn bevatten, die gebaseerd zijn o gekende indicatoren; en tevens aanbeveelt dat het middenveld bij de opmaak de follow-up en de tenuitvoerlegging van die actieplannen wordt betrokken, en dat zij worden opgenomen in de regionale raamwerken zoals het ENB (Europees nabuurschapsbeleid);

8. oproept tot de bevordering van een objectieve strategie die het Action Plan Istanbul zichtbaar moet maken, met de nodige personele en financiŽle middelen;

9. ervoor pleit dat de organisaties van het maatschappelijk middenveld deelnemen aan de topontmoetingen van de Unie voor het Middellandse-Zeegebied, en aan de bilaterale evaluatievergaderingen over de uitvoering van de engagementen voor gendergelijkheid in de actieplannen van het ENB, en gendergelijkheid in alle relevante aspecten van de actieplannen worden opgenomen.

28 juli 2010.

Zakia KHATTABI.
Freya PIRYNS.