5-3

5-3

Belgische Senaat

Handelingen

DINSDAG 20 JULI 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Benoeming van het Vast Bureau

De voorzitter. - Aan de orde is de benoeming van het Vast Bureau.

Overeenkomstig artikel 8 van ons Reglement gaat de Senaat, door afzonderlijke stemming, over tot de benoeming:
1. van een voorzitter;
2. van een eerste ondervoorzitter;
3. van een tweede ondervoorzitter;
4. van een derde ondervoorzitter;
5. van drie quaestoren.

De benoeming van de quaestoren geschiedt bij geheime lijststemming.

Volgens de bepalingen van artikel 9 wordt de voorzitter slechts verkozen verklaard indien hij de volstrekte meerderheid der stemmen van de aanwezige leden behaalt.

Overeenkomstig ditzelfde artikel geschieden al deze benoemingen met inachtneming van de in artikel 84 bepaalde evenredige vertegenwoordiging van de fracties, overeenkomstig artikel 82.

Wij gaan eerst over tot de verkiezing van de voorzitter.

Mevrouw Liesbeth Homans (N-VA). - Ik draag de kandidatuur voor van de heer Danny Pieters.

M. François Bellot (MR). - Je demande l'application de l'article 9, alinéa 2, afin de vérifier que la majorité absolue des sénateurs présents se rallie à la proposition.

De voorzitter. - Dan zullen wij overgaan tot een stemming bij zitten en opstaan.

Wij stemmen over het voorstel van de N-VA-fractie.

-Het voorstel wordt aangenomen bij zitten en opstaan.

M. François Bellot (MR). - Nous sommes très surpris car on désigne le président de notre assemblée alors que nous ne disposons pas encore d'une majorité gouvernementale - un gouvernement est annoncé pour le mois de septembre ou d'octobre.

Ensuite, et je me tourne vers les collègues francophones, il s'agit d'une personne qui a défendu, à travers la presse, des positions extrêmement fortes, notamment en ce qui concerne la scission de la sécurité sociale. Cela justifie notre abstention.

De voorzitter. - Aangezien hij de enige kandidaat is, verklaar ik de heer Danny Pieters verkozen tot voorzitter van de Senaat. (Applaus)

Wij gaan nu over tot de verkiezing van de eerste ondervoorzitter.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je propose la candidature de M. Willy Demeyer.

De voorzitter. - Ik verklaar de heer Willy Demeyer verkozen tot eerste ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

Wij gaan over tot de verkiezing van de tweede ondervoorzitter.

M. François Bellot (MR). - Je propose la candidature de M. Armand De Decker.

De voorzitter. - Ik verklaar mezelf verkozen tot tweede ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

Wij gaan over tot de verkiezing van de derde ondervoorzitter.

Mevrouw Liesbeth Homans (N-VA). - Ik draag de kandidatuur voor van mevrouw Helga Stevens.

De voorzitter. - Ik verklaar mevrouw Helga Stevens verkozen tot derde ondervoorzitter van de Senaat. (Applaus)

Thans gaan wij over tot de benoeming van drie quaestoren bij lijststemming.

Mevrouw Sabine de Bethune (CD&V). - Ik stel de heer Wouter Beke voor.

M. Philippe Mahoux (PS). - Je propose Mme Olga Zrihen.

De heer Johan Vande Lanotte (sp.a). - Ik stel de heer Bert Anciaux voor.

De voorzitter. - Ik roep mevrouw Olga Zrihen en de heren Wouter Beke en Bert Anciaux uit tot quaestoren van de Senaat en ik feliciteer hen daarmee. (Applaus)

Hiermee is het Vast Bureau samengesteld. Ik dank de twee jongste leden van onze Vergadering die zo welwillend geweest zijn mij bij te staan in hun hoedanigheid van leden van het voorlopig Bureau.

(Voorzitter: de heer Danny Pieters.)

De voorzitter. - Eerst en vooral wil ik de leden van de Senaat oprecht danken omdat ze me vandaag tot voorzitter van de Senaat hebben verkozen.

Het is immers een bijzondere eer de Hoge Vergadering te mogen voorzitten en ik ben u er zeer dankbaar voor.

Minder dan honderd jaar geleden, in 1913, sprak de liberaal Emmanuel De Cloedt voor het eerst Nederlands in de Senaat. De Vlaamse minister van dat ogenblik antwoordde hem in het Frans.

Zo'n driekwart eeuw geleden, zo bericht ons Emmanuel Gerard in zijn boek over de geschiedenis van de Senaat, bestempelde de krant La Libre Belgique het spreken van wat ze `Vlaams' noemde in de Senaat als `séparatisme parlementaire'.

België bestond immers al bijna honderd jaar alvorens de Senaat een voorzitter kreeg die niet tot de adel behoorde.

België kreeg dus pas in 1947 een Senaatsvoorzitter die niet afkomstig was uit liberale of katholieke kringen. Het was de socialist Henri Rolin.

Waarom verwijs ik naar de geschiedenis? Eerst en vooral wil ik het feit dat vandaag een Vlaams-nationalist tot voorzitter van de Senaat wordt verkozen, in het juiste perspectief plaatsen. Tevens wil ik er de nadruk op leggen - niet aan de hand van de opeenvolgende grondwetsherzieningen met betrekking tot de Senaat, maar veeleer van enkele voorbeelden - dat de Belgische instellingen tot nu toe overeind zijn gebleven omdat ze zich bijzonder soepel hebben kunnen opstellen, waardoor ze institutionele antwoorden op de grote uitdagingen van onze tijd hebben kunnen formuleren.

Voor sommigen gaat het daarbij vaak te traag, voor anderen allemaal te snel. Maar belangrijk is dat we in staat blijken te zijn onze instellingen aan de noden van de tijd aan te passen, dat we allen onze idealen kunnen nastreven, niet met het geweld van de straat, maar in het democratisch parlementair debat, niet het minst door vrije gedachtewisseling in de Hoge Vergadering.

Wij zullen allen samen de middelen zoeken en vinden om die idee van democratie en vrijheid in onze assemblee zo goed mogelijk te dienen. In die zin zijn er meer elementen die ons verenigen dan kwesties die ons verdelen.

Laten we het nog even hebben over de eerste voorzitter van de Senaat die niet uit liberale of katholieke kringen kwam. Henri Rolin, socialist en republikein, nam het voorzitterschap van onze Hoge Vergadering op in een op politiek vlak even bewogen tijd als de huidige.

Hij werd nipt tot voorzitter van de Senaat verkozen, maar oefende zijn ambt uit in dienst van alle senatoren, van de hele Senaat. Hij vervulde zijn taken zoals het een voorzitter past, zonder dat van hem werd verwacht dat hij tot een politicus zonder eigen kleur, mening of overtuiging zou verworden. Hij functioneerde in een systeem dat hij wellicht grondig wilde veranderen, maar hij respecteerde de traditie, althans in zoverre ze niet tegen zijn meest intieme overtuigingen inging.

Vandaag ben ik de eerste Vlaams-nationalist die voorzitter van de Senaat wordt.

Ik wil een voorzitter zijn ten dienste van alle leden van onze Hoge Vergadering, van alle senatoren, tot welke taalgemeenschap of ideologische strekking ze ook behoren.

Es sei hier klar betont: ich werde mich ganz im Besonderen bemühen die Rechten und rechtmässigen Interessen der Mitglieder der jeweiligen Opposition, sowie der kleinsten Gemeinschaft Belgiens zu wahren.

Laat dit duidelijk zijn: ik zal alles doen om de rechten en rechtmatige belangen van de leden van de oppositie en ook die van de kleinste Gemeenschap in België te garanderen.

Als voorzitter van en voor alle senatoren, van en voor de hele Senaat zal ik niet minder mezelf blijven. Ik zal me tot het uiterste inspannen om nooit te provoceren of nodeloos aanstoot te geven, maar tegelijk vraag ik u allen en elk van u ook respect op te brengen voor mijn fundamentele waarden en me niet te dwingen tot handelingen of woorden die tegen mijn intiemste overtuigingen ingaan.

Als senatoren hebben we allen trouw gezworen aan de Grondwet, hebben we allen aanvaard het parlementaire spel te spelen volgens de geldende regels. Sommigen onder ons willen die regels veranderen en dat is ons goed recht. Maar we zullen het samen doen, met de grondwettelijk bepaalde brede meerderheden die daarvoor vereist zijn. In deze Hoge Vergadering, die vandaag volledig is samengesteld, moeten we ons allen en elk van ons ten volle inzetten voor een ideeënrijke, performante en het algemeen belang dienende Senaat. Ook op het toegewijde personeel van de Senaat reken ik om dit te helpen waarmaken. Zonder de steun van u allen, collegae, kan ik niets. Met uw steun kunnen we de Senaat een voortrekkersrol laten spelen in de grote politieke debatten, niet het minst in de omvorming van de staat en van zijn dragende instellingen.

Vandaag aanvaard ik in grote dankbaarheid het voorzitterschap van de Senaat. Mag ik een eerste gedachte van diepe erkentelijkheid laten uitgaan naar de zovelen van allerlei politieke strekkingen, vaak van zeer bescheiden komaf, die zich toen en nu met grote en kleine daden inzetten voor de ontvoogding van het Vlaamse volk. De eer die mij vandaag te beurt valt, komt hen toe.

Ik wil ook in uw naam onze oprechte dank betuigen aan de heer Armand De Decker, die gedurende zoveel jaren voorzitter is geweest en die in de huidige zittingsperiode ook voorlopig voorzitter van de Senaat is geweest.

Ik veroorloof mij een uitspraak van de al vermelde Henri Rolin over zijn voorganger toe te passen op onze uittredende voorzitter. Ik citeer uit zijn toespraak, maar vervang de namen.

`Toen mijn vrienden me verzochten deze kandidatuur te aanvaarden, heb ik met veel twijfel de balans opgemaakt van de kwaliteiten die een voorzitter zou moeten hebben. Hoef ik u nog te zeggen dat ik bij dit vreselijke onderzoek mijn voorganger als voorbeeld voor ogen had? Ik dacht aan zijn stiptheid, aan het niet te evenaren uithoudingsvermogen waarmee hij ganse namiddagen in deze zetel bleef zitten, aan zijn voortdurende aandacht tijdens alle discussies, aan de hoffelijke vastberadenheid waarmee hij onenigheden kon regelen, aan zijn vriendelijkheid tegenover alle leden van deze assemblee, aan de toegewijde manier waarop hij de Senaat in alle omstandigheden vertegenwoordigde en tot slot aan zijn waardigheid die een van de leden van de Senaat ertoe bracht de volgende opmerking te formuleren: de heer De Decker is niet alleen "un bon président", maar ook "un beau président!".'

(Applaus)

Namens ons allen wil ik de heer De Decker ten zeerste danken voor zijn ijver voor onze Hoge Vergadering. In dit woord van dank wil ik overigens ook alle andere leden van het afscheidnemend en van het voorlopig Bureau van de Senaat graag betrekken.

Tot slot nog dit. Of we nu zeggen dat de tijd de steden verslindt en geen tronen blijven staan;

of dit Kleine Land bezingen, waarvan we houden wegens de grootsheid van zijn ziel, zonder dat al te nadrukkelijk te verkondigen,

zusammen sollen wir uns bestreben die Völker Belgiens mit all unseren besten Kräften zu dienen,

we moeten de volken in België zo goed mogelijk dienen.

In diesem Sinne erkläre ich den Senat für konstituiert.

Der König, die Abgeordnetenkammer sowie die Regional- und Gemeinschaftsparlamente werden hiervon in Kenntnis gesetzt.

Ik verklaar de Senaat voor samengesteld.

Hiervan zal kennis worden gegeven aan de Koning, de Kamer van volksvertegenwoordigers en ook aan de parlementen van de gewesten en gemeenschappen.

(Applaus)