4-1787/2

4-1787/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

5 MEI 2010


Wetsontwerp tot machtiging van de minister van FinanciŽn om leningen aan de Helleense Republiek toe te staan


Evocatieprocedure


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE FINANCIňN EN VOOR DE ECONOMISCHE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW ELKE TINDEMANS


I. INLEIDING

Het voorliggende optioneel bicameraal wetsontwerp (stuk Kamer, nr. 52-2576/1) werd in de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediend als wetsontwerp van de regering en werd op 5 mei 2010 aangenomen door de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers met 107 stemmen tegen 20 en dezelfde dag nog overgezonden naar de Senaat en geŽvoceerd.

De commissie voor de FinanciŽn en de Economische Aangelegenheden heeft het wetsontwerp besproken op 5 mei 2010 in aanwezigheid van de staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale overheidsdienst FinanciŽn, de milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude, toegevoegd aan de minister van FinanciŽn.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE STAATSSECRETARIS VOOR DE MODERNISERING VAN DE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIňN, DE MILIEUFISCALITEIT EN DE BESTRIJDING VAN DE FISCALE FRAUDE, TOEGEVOEGD AAN DE MINISTER VAN FINANCIňN.

Gezien de huidige financiŽle toestand van Griekenland hebben de landen van de eurozone de beslissing genomen om Griekenland ter hulp te komen. Voorliggende bepalingen strekken er daarom toe de minister van FinanciŽn ten uitzonderlijken titel te machtigen ten belope van maximum 1 074 000 000 euro leningen toe te staan aan de Helleense Republiek in het raam van de gemeenschappelijke verklaring die door de staats- en regeringsleiders van de lidstaten van de eurozone is afgelegd om samen met het IMF, steun te verlenen aan de Helleense Republiek. Spreker merkt nog op dat het bedrag van de leningen door de Koning, via een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, kan worden verhoogd tot 2 000 000 000 euro.

III. BESPREKING

De heer Siquet vraagt hoe de terugbetaling van deze lening wordt gegarandeerd.

De staatssecretaris verklaart dat de garanties op het euroniveau door de Europese Centrale Bank worden geregeld. Het betreft hier immers een gemeenschappelijke lening van een aantal eurolanden en van het IMF. Griekenland zal verder een engagementsverklaring ondertekenen dat het zo snel mogelijk naar een normale financiŽle toestand zal terugkeren. Het IMF en de Europese Centrale Bank zullen hierop toezien.

IV. STEMMINGEN

Het wetsontwerp in zijn geheel wordt eenparig aangenomen door de 10 aanwezige leden.

Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur voor het opstellen van dit verslag.

De rapporteur, De voorzitter,
Elke TINDEMANS. Wouter BEKE.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers overgezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 52-2576/003).