4-119

4-119

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 1er AVRIL 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au ministre de la Justice sur «les dossiers à risques concernant les structures d'accueil d'enfants» (nº 4-1664)

M. le président. - M. Olivier Chastel, secrétaire d'État aux Affaires européennes, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Samen met Kind en Gezin ben ik, zonder het vermoeden van onschuld overboord te gooien, van oordeel dat het raadzaam zou zijn dat Kind en Gezin in actie kan treden indien via gerechtelijke weg door ouders of betrokkenen zwaarwichtige klachten tegen opvanginitiatieven worden ingediend. Kind en Gezin kan dan het voorzichtigheidsprincipe indachtig, in extra begeleiding of toezicht voorzien.

In het antwoord van de Vlaamse minister van Welzijn op mijn vraag over deze problematiek lees ik dat `De parketmagistraat bij zwaarwichtige klachten kan beslissen Kind en Gezin te informeren.' Het is echter de vraag in hoeverre dat gebeurt. Dat was volgens Kind en Gezin bijvoorbeeld niet of onvoldoende het geval bij de klacht van de ouders tegen het kinderdagverblijf te Mechelen, waar hun vier maanden oude baby overleed, en dat na het overlijden gewoon open bleef.

Ik steun dan ook de vraag van Kind en Gezin voor meer overleg tussen de federale minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn over de risicodossiers inzake kinderopvanginitiatieven en over de signaalfunctie die Justitie daarbij zou moeten hebben.

Kan de minister nader toelichten in welke mate de parketmagistraten Kind en Gezin informeren in geval van zwaarwichtige klachten? Op welke manier werd over de problematiek gecommuniceerd met de parketmagistraten? Welke richtlijnen bestaan er eventueel ter zake?

Heeft de minister over de problematiek reeds overleg gepleegd met zijn Vlaamse collega? Zo ja, wat waren hiervan de resultaten? Zo nee, zal hij de kwestie met hem bespreken?

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Europese Zaken. - Ik lees het antwoord van de minister van Justitie.

Het protocol kindermishandeling dat op 30 maart 2010 werd ondertekend door de minister van Justitie en de Vlaamse minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, bepaalt dat structurele problemen inzake de aanpak van kindermishandeling in de regio kunnen worden besproken in subgroepen kindermishandeling van de bestaande arrondissementele raden voor het slachtofferbeleid. Indien de structurele problemen echter van die aard zijn dat ze het arrondissementeel niveau overschrijden, kunnen ze gesignaleerd worden aan het Vlaams Forum voor Kindermishandeling.

Het Vlaams Forum voor Kindermishandeling waarin het protocol kindermishandeling voorziet, zal nog dit jaar worden opgericht. Dat forum zal op een hoger beleidsniveau de gesignaleerde structurele problemen onderzoeken en aanbevelingen kunnen doen aan de bevoegde overheden. Het zal eveneens actief op zoek kunnen gaan naar mogelijke oplossingen.

Het gesignaleerde probleem is een voorbeeld van een structureel probleem dat een arrondissement overschrijdt en dat door het Vlaams Forum voor Kindermishandeling kan worden behandeld.

Dat het Vlaams Forum voor Kindermishandeling nog niet is opgericht, betekent echter niet dat niet naar een oplossing werd gezocht. Het probleem werd al gesignaleerd bij mijn diensten en de Dienst voor het strafrechtelijk beleid heeft onmiddellijk de coördinatie van een overleg op zich genomen teneinde de betrokken partijen, namelijk de parketten-generaal van Antwerpen, Gent en Brussel en Kind en Gezin, bij elkaar te brengen. Een overleg zal binnenkort plaatsvinden.

Het gesignaleerde probleem ligt echter zeer gevoelig en zal met de nodige omzichtigheid moeten worden aangepakt, gelet op alle regels betreffende vermoeden van onschuld, geheim van het onderzoek, beroepsgeheim enzovoort.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Als ik het goed heb begrepen, worden klachten doorgespeeld naar Kind en Gezin zonder daarbij evenwel het vermoeden van onschuld en het geheim van het onderzoek in het gedrang te brengen.

In de kinderopvang primeert echter de veiligheid van het kind. Kinderen zijn niet mondig en kunnen zich niet verweren. We moeten een manier vinden om risicogevallen beter op te volgen en ongelukken in de toekomst te voorkomen. Ik hoop dat er niet opnieuw een zwaargewonde moet vallen voordat weer iets wordt ondernomen.

Ik dring aan op een goede aanpak van de problematiek. Ik ben wel blij te horen dat er een samenwerkingsakkoord is tussen de Vlaamse minister van Welzijn en de federale minister van Justitie. Ik zal de uitvoering ervan zeker opvolgen.