4-117

4-117

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 MAART 2010 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen en aan de minister van Justitie over ęhet bouwen van nieuwe gevangenissenĽ (nr. 4-1619)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - In het uitgebreide masterplan 2008-2012 nam de minister zich voor om tegen 2016 de gevangenis van Antwerpen, die uit 1855 dateert, te vervangen door een nieuwe penitentiaire instelling. Indien ik het antwoord op mijn schriftelijke vraag 4-6566 correct interpreteer, is het overleg met de Stad Antwerpen over een nieuwe locatie een tijdlang opgeschort. De minister wil ook tegen 2016 een nieuwbouw klaar te hebben ter vervanging van de gevangenissen in Vorst, Sint-Gillis en Berkendaal. In de pers vernam ik dat de locatie Haren werd gekozen. Tegen 2013 wenst hij een nieuwbouw klaar te hebben ter vervanging van de gevangenissen in Namen en Dinant.

Ik had graag vernomen hoever deze projecten gevorderd zijn. Haalt de minister de deadlines van 2016 en 2013 of is er een vertraging? Zo ja, waaraan is die te wijten?

Werd in WalloniŽ al een locatie gevonden om de instellingen van Namen en Dinant te vervangen? Kan de minister de problemen in de zoektocht naar een locatie schetsen?

Klopt het dat de Waalse regering eind vorig jaar een andere locatie heeft voorgesteld ter vervanging van de gevangenissen in Namen en Dinant? Zo ja, welke? Werd deze gekozen? Zo neen, waarom niet?

Op hoeveel euro werden de projecten in Haren, Antwerpen en WalloniŽ begroot in 2008, 2009 en tot op heden? Duiken er nu al meerkosten op? Zo ja, waar?

Daar het in Haren om een industriŽle site gaat, had ik graag vernomen of de minister reeds een bodemattest heeft bekomen. Zo ja, wat is de staat van deze grond? Moet er worden gesaneerd? Zorgt dat voor meerkosten? Om welk bedrag gaat het?

Waarom werd het overleg met de stad Antwerpen tijdelijk opgeschort?

Hebben de diensten inmiddels uitsluitsel gekregen over de beschikbaarheid van enkele terreinen? Zo ja, welke terreinen zijn beschikbaar?

Zijn Burchtse Weel voor het bouwen van een gevangenis en Luchtbal voor het bouwen van een strafuitvoeringsinstelling nog steeds in de running of zijn deze opties verlaten?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de CoŲrdinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

Voor Antwerpen gaat het om twee projecten: een gevangenis in Beveren voor bijkomende capaciteit en een nieuwe gevangenis die de oude inrichting moet vervangen.

Het dossier Beveren is opgenomen in de eerste fase. Hierin werd de procedure gestart voor vier nieuwe inrichtingen, meer in het bijzonder Dendermonde, Beveren, Leuze-en-Hainaut en Marche-en-Famenne. Voor deze vier dossiers werden per project vijf consortia geselecteerd, die in januari het bestek hebben ontvangen. De deadline is 2013. Voor de vervangende inrichting in Antwerpen wordt met de stad overlegd over een locatie, maar hierover later meer.

Haren is inderdaad aangeduid als locatie voor de nieuwe gevangenissen. Met de bevoegde lokale en regionale overheden werd overeenstemming bereikt over deze locatie. Iedereen is het erover eens dat de site te Haren de enige is die in aanmerking kan komen voor de realisatie van een dergelijk project. Een gemengde werkgroep met alle betrokkenen is gestart met de noodzakelijke voorbereidende studie van het project, de vergunningen, het mobiliteitsplan en dergelijke, wat moet resulteren in een algemeen masterplan.

Van bij de aanvang was het duidelijk dat ter vervanging van de instellingen te Namen en Dinant de site van Marche-en-Famenne werd aangehouden. Er was dus geen enkel probleem om een locatie te vinden, integendeel. Het terrein is een van de eerste die werden aangeboden en aanvaard, maar omdat er moeilijkheden zijn om een geschikt terrein te vinden in Sambreville, werd besloten om Marche-en-Famenne mee te schuiven in de eerste reeks. De gevangenissen van Namen en Dinant zullen dus worden gesloten bij de opening van de derde instelling in WalloniŽ.

De Waalse regering heeft in 2009 inderdaad alternatieve locaties voorgesteld, maar die hadden alleen betrekking op de site te Sambreville. De sites van Leuze en Marche werden bevestigd bij beslissing van 22 december 2009. De locatie van Marche-en-Famenne werd nooit betwist.

De raming voor de begroting voor de nieuwe gevangenissen bedraagt afgerond 200 000 euro per gedetineerde voor elke gevangenis, exclusief de aankoop van de grond, die in Brussel veel hoger ligt dan in Leuze of Dendermonde.

Er worden drie types van gevangenissen gebouwd: voor 1060 gedetineerden in Haren Brussel, voor 312 gedetineerden in Beveren, Leuze, Marche en de derde Waalse site en voor 444 gedetineerden in Antwerpen en Dendermonde.

Uit de attesten die we intussen hebben, blijkt dat er op een drietal plaatsen enige vervuiling is. Aangezien we nog geen beschrijvend onderzoek hebben, is een raming voor een eventuele sanering nog niet beschikbaar, maar volgens een eigen analyse zullen de kosten hiervoor vermoedelijk meevallen.

Het overleg over Antwerpen was even opgeschort, omdat, enerzijds, voorrang werd gegeven aan de opstart van de procedure voor de vier nieuwe inrichtingen en omdat, anderzijds, uitsluitsel moest worden verkregen over de beschikbaarheid van bepaalde terreinen. Intussen is het constructieve overleg hervat, maar de gesprekken zijn nog niet afgerond. Een definitieve keuze werd dus nog niet gemaakt, maar de deadline van 2016 blijft behouden. Burchtse Weel is de site waar het FPC Antwerpen zal worden gebouwd.