4-117

4-117

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 25 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile sur «les interventions du niveau fédéral en faveur des personnes souffrant d'un handicap professionnel» (nº 4-1172)

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - De federale overheid komt aan werkgeverszijde tussen voor de tewerkstelling van personen met een handicap. Het betreft onder meer een korting op de bedrijfsvoorheffing, op de werkgeversbijdragen in de beschutte werkplaatsen en de maatregel Activa Start. Een ontwerp van koninklijk besluit, dat op 1 april van kracht zou worden, stipuleert, wat Vlaanderen betreft, dat om voor die tussenkomsten in aanmerking te komen, de betrokken werknemer moet ingeschreven zijn bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, het VAPH.

Die voorwaarde beantwoordt echter niet aan de Vlaamse realiteit. In de tweede helft van 2008 werd de VAPH-ondersteuning op het vlak van werk immers overgeheveld naar de VDAB. Iemand die enkel bijstand vraagt op het vlak van werk, is dan ook niet langer ingeschreven bij het VAPH. De groep die recht heeft op tewerkstellingsondersteunende maatregelen is echter ongewijzigd gebleven, want de VDAB hanteert dezelfde definitie van een arbeidshandicap als het VAPH en de beoordelingsprocedures en -criteria zijn, hoewel formeel licht aangepast, in de feiten grotendeels gelijk gebleven.

Wanneer het voorliggende ontwerp van koninklijk besluit op 1 april ongewijzigd in werking treedt, zullen in Vlaanderen veel mensen met een arbeidshandicap van de federale maatregelen worden uitgesloten. Dat zou echt jammer zijn. Mensen met een handicap mogen toch niet het slachtoffer worden van de complexe structuur van ons land.

Bent u bereid om in het nieuwe koninklijke besluit met de Vlaamse realiteit rekening te houden?

Heeft u aanwijzingen dat het percentage werkzoekenden dat in Vlaanderen voor de federale ondersteuningsmaatregelen in aanmerking komt, wezenlijk verschilt van het percentage in het Brussels en van dat in het Waals Gewest?

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. - Artikel 56 van de economische herstelwet van 27 maart 2009 schrapt het tewerkstellingsfonds voor personen met een handicap.

De 5 miljoen euro uitgetrokken voor dat fonds, werd overgeheveld naar de RVA, voor activeringsmaatregelen voor de integratie op de arbeidsmarkt.

Op 7 oktober 2009 hebben de sociale partners in de Nationale Arbeidsraad hierover een advies uitgebracht, zodat we de gebruiksmodaliteiten van die middelen konden bepalen. Het huidige ontwerp van koninklijk besluit geeft gevolg aan dat advies.

Dat ontwerp van koninklijk besluit maakt het mogelijk om vanaf 1 april 2010 een geactiveerde werkloosheidsuitkering in het kader van Activa toe te kennen aan personen met beperkte arbeidsgeschiktheid. Die personen worden gelijkgesteld met volledig uitkeringsgerechtigde werklozen en zullen kunnen genieten van een geactiveerde uitkering van 500 euro per maand gedurende 24 maanden. Ze moeten wel minstens één dag bij de bevoegde gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling ingeschreven zijn.

Het gaat dus niet om een hervorming van een bestaande maatregel, zoals spreker aangeeft in haar vraag, maar om een nieuwe maatregel.

Er is overleg gepleegd met het Vlaams Gewest, dat ons heeft medegedeeld dat de Vlaamse regering op 18 juli 2008 de bevoegdheid inzake de toegang tot werk voor personen met een handicap van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap heeft overgeheveld naar de VDAB.

Er zijn twee vergaderingen gehouden om na te gaan of de bepalingen van het nieuwe besluit niet zouden leiden tot een verschillende toepassing van de reglementering in de verschillende gewesten. Mijn kabinet heeft bijkomende informatie gevraagd en geanalyseerd.

Het ontwerp van koninklijk besluit over de Activamaatregel voor personen met een handicap werd voor advies voorgelegd aan de Raad van State. Zodra dat advies is uitgebracht, zal de tekst worden aangepast om tegemoet te komen aan de informatie van het Vlaams Gewest over de nieuwe reglementaire bepalingen in Vlaanderen. Dat advies wordt verwacht tegen de tweede helft van april 2010.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik dank de minister voor haar antwoord. Ik vind het zeer positief dat er wijzigingen worden doorgevoerd, maar ik wil toch een kleine kanttekening maken. Reeds in december 2009 heeft de Vlaamse overheid gevraagd dat het koninklijk besluit zou worden aangepast aan de situatie in Vlaanderen. Daardoor zouden vele Vlaamse werkgevers een tegemoetkoming krijgen wanneer ze een persoon met een handicap tewerkstellen. Ik kijk dus uit naar de uiteindelijke versie van het koninklijk besluit.

Misschien zal het echter niet volstaan de term Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap te vervangen door de VDAB. Er werden immers heel wat personen met een handicap erkend door het Vlaams Agentschap, maar de VDAB behandelt die erkenning nog maar sinds anderhalf jaar. Er zou beter een neutrale benaming worden gebruikt, omdat in de toekomst ook in het Brussels of het Waals Gewest wijzigingen zouden kunnen worden doorgevoerd en dan moet het koninklijk besluit opnieuw worden aangepast.

Mevrouw Joëlle Milquet, vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid. - Bij de wijziging van het koninklijk besluit zullen we uiteraard overleg plegen met het Vlaams Gewest om de modaliteiten te bespreken.