4-116

4-116

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi visant à renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et les entreprises publiques autonomes et visant à modifier le régime des interdictions professionnelles dans le secteur bancaire et financier (Doc. 4-1659) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V), corapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

De heer Roland Duchatelet (Open Vld), corapporteur. - Het wetsontwerp ligt in het verlengde van wat gangbaar is in de Verenigde Staten. De codes worden in het Belgische bedrijfsleven ook al gebruikt, maar dan op vrijblijvende basis. Dit ontwerp geeft de codes een wettelijk karakter, wat gezien de financiële crisis een stap in de goede richting is.

M. Philippe Fontaine (MR). - Le projet soumis à notre examen est très significatif dans le contexte de la crise bancaire et financière. Cette dernière a permis de mettre en lumière un certain nombre de problèmes relatifs au fonctionnement de nos entreprises et de nos banques. L'approche à court terme a probablement été trop privilégiée, ce qui a amené certains dirigeants d'entreprise à prendre des risques injustifiés et liés notamment à la politique de rémunération. Malgré l'existence d'un code de gouvernance d'entreprise, on peut par conséquent parler d'un échec.

Dans la perspective d'un redressement de l'économie, la Belgique se doit dès lors de renforcer le gouvernement d'entreprise dans les sociétés cotées et dans certaines entreprises publiques. Le présent projet de loi constitue un ensemble équilibré pour y contribuer. En effet, il apporte une réponse à une série d'objections en matière de rémunération variable, d'indemnités de départ et de bonus, et des dispositions relatives à la publicité des rémunérations des dirigeants s'inspirent du code belge de gouvernance d'entreprise. On s'inscrit ainsi dans une certaine logique par rapport aux outils qui existaient déjà et ce projet a suivi les recommandations européennes en la matière.

De heer John Crombez (sp.a). - Ik heb in de commissie met plezier vertrouwen gegeven aan de rapporteur voor het verslag. Ik stel echter jammer genoeg vast dat geen enkele van de mondelinge toelichtingen bij de amendementen in het verslag is opgenomen.

Deze week is eens te meer aangetoond dat de manier waarop bonussen worden vastgelegd niet is veranderd. Dit debat gaat over de vraag of we zijn overgestapt naar een systeem waarin het bedrijfsleven zichzelf volledig reguleert of naar een systeem waarin het bedrijfsleven wordt gereguleerd. Uit de adviezen van de Raad van State over de recentste wetsontwerpen van de regering blijkt dat de zelfregulering behouden blijft. Het klopt dus niet dat we een stap vooruit hebben gezet.

In dit land is het nog altijd mogelijk dat bepaalde onafhankelijke bestuurders variabel worden verloond voor het halen van kortetermijndoelstellingen. Ik denk hierbij inderdaad aan AB InBev. Het wetsontwerp dat hier ter stemming voorligt, helpt ons geen stap vooruit.

Om die reden hebben we een aantal amendementen ingediend. Ik betreur dan ook dat in tijden waarin iedereen het erover eens is dat een strengere regeling nodig is, uiteindelijk een wetsontwerp ter stemming wordt voorgelegd waarin de zelfregulering door de bedrijven wordt bevestigd en waarin het beleid om aan onafhankelijke bestuurders bonussen uit te reiken wordt bestendigd. Wie iets anders beweert, zegt niet de waarheid.

De heer Roland Duchatelet (Open Vld). - In de wereld zijn er economieën geweest waarin bedrijven precies moesten uitvoeren wat de overheid had voorgeschreven. Dat was onder meer het geval in het staatskapitalisme van de Sovjet-Unie. We weten allen wat daarmee is gebeurd.

De heer John Crombez (sp.a). - De banken hebben lange tijd zelf mogen bepalen wat er gebeurde. Het is jammer dat de heer Duchatelet het debat nu ridiculiseert. Wij vragen de overheid niet om de bedrijven op te leggen wat ze wel of niet mogen doen. Wij vragen dat een kader wordt vastgelegd van wat bedrijven niet meer zouden mogen doen.

Er zijn in de wereld, in de City in Londen en ook in België bestuurders van bedrijven en banken die spontaan afstand doen van hun bonussen omdat ze het zelf te gortig vinden. Deutsche Bank meent dat op basis van de resultaten van vorig jaar aan de topman een bonus van 9,5 miljoen euro moet worden toegekend. Niemand begrijpt dat dit nog kan na alles wat is gebeurd. De topman van Deutsche Bank krijgt 400 miljoen oude Belgische frank omdat de banken met belastingsgeld werden gered.

We vragen niet dat de overheid oplegt wat bedrijven al dan niet mogen doen. We vragen dat de extremen worden afgetopt. Trouwens, de regering zelf heeft enkele weken geleden beloofd dat ze de excessen eruit zou halen en zou afstappen van de zelfregulering. Met het voorliggende wetsontwerp zal dat absoluut niet worden bewerkstelligd.

De heer Roland Duchatelet (Open Vld). - Tot voor dit wetsontwerp gold het systeem van zelfregulering. De code-Lippens en de code-Buysse waren codes die de ondernemers zichzelf hadden opgelegd. Met het voorliggende wetsontwerp wordt dit kader in een wet gegoten. In die zin wordt een einde gemaakt aan de zelfregulering, aangezien vanaf nu wettelijk wordt bepaald welke informatie wel of niet moet worden bekendgemaakt. Niemand kan zich hieraan onttrekken. Gelukkig wordt de ondernemingen hierbij ook een zekere flexibiliteit geboden. We willen immers niet in een systeem van staatskapitalisme terechtkomen.

-La discussion générale est close.