4-115

4-115

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 11 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Ann Somers à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile sur «l'octroi d'avantages fiscaux en échange de la sécurité d'emploi» (nº 4-1542)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Ann Somers (Open Vld). - De Waalse minister van Werk André Antoine meldde dat de federale minister van Werk het voornemen heeft om fiscale maatregelen voor bedrijven te koppelen aan een werkgarantie voor werknemers. Ofschoon het credo `fiscale voordelen in ruil voor sociale engagementen' wellicht sympathiek klinkt in de oren van werknemers en hun organisaties, houdt het echter geen rekening met de economische realiteit en de negatieve effecten die het kan genereren. Een dergelijke maatregel kan immers ook jobs vernietigen omdat werkgevers soms een aantal werknemers moeten laten gaan om hun bedrijf te laten overleven of omdat werkgevers twee keer zullen nadenken voordat ze extra werknemers in dienst nemen.

Het hoeft dan ook niet te verwonderen dat de werkgevers bij monde van UNIZO-kopstuk Karel Van Eetvelt heftig hebben gereageerd en erop wijzen dat de minister door haar voorstel de constructieve houding van de werkgeversorganisatie tijdens het sociaal overleg wel heel erg op de proef stelt. Ook economen, zoals professor De Grauwe, maken het voornemen met de grond gelijk door te stellen dat `jobgarantie in een vrijemarkteconomie zoals de onze niet mogelijk is, maar dat zoiets alleen kan in een door de staat geleide planeconomie'.

Klopt het dat de minister een eenzijdig initiatief overweegt om fiscale maatregelen te koppelen aan een werkgarantie voor werknemers? Wat is hiervoor de concrete motivatie? Dreigt de minister het sociale overleg met dat voorstel niet te hypothekeren? Heeft de minister intussen met de werkgeversorganisaties over haar voorstel gesproken? Zo ja, welke bezwaren hebben de werkgevers geopperd en welke verdere afspraken werden gemaakt? Is de minister van plan om haar voorstel verder uit te werken en aan de regering voor te leggen?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister Milquet.

Ik wil het debat om fiscale maatregelen voor bedrijven te koppelen aan werkgarantie situeren in een debat over het sociale engagement van de onderneming.

Ik ben van mening dat de sociale verantwoordelijkheid van de ondernemingen moet worden aangemoedigd met een incentive op fiscaal of sociaal vlak. De fiscaliteit of de sociale bijdragen moeten evolueren naargelang van het arbeidsvolume. De onderneming die investeert in menselijk kapitaal moet worden beloond.

We moeten ons wettelijk en reglementair kader verfijnen en nadenken over nieuwe denksporen, zoals een aanmoediging- en ontmoedigingsbeleid via de fiscaliteit of de sociale bijdragen. We moeten hierbij oog hebben voor het deugdzame beleid van ondernemingen en vooral voor de evolutie van hun jobvolume, eventueel in vergelijking met de nationale of de regionale gemiddelden.

Het is immers niet normaal dat ondernemingen die hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ontvluchten en mensen afdanken terwijl ze winsten maken, dezelfde fiscale behandeling krijgen of aan dezelfde socialezekerheidsregimes worden onderworpen als de andere ondernemingen.

Ik wil ten gronde nagaan wat haalbaar is om de ondernemingen sociaal verantwoord te laten ondernemen. Vandaar dat ik tegelijk pleit voor een degelijk en transparant sociaal overleg en systeem met het oog op het behoud van de tewerkstellingsgraad.

Ik bestudeer het dossier momenteel met een werkgroep in mijn kabinet. Ik heb ook opdracht gegeven aan de Hoge Raad voor Werkgelegenheid om dit probleem verder uit te diepen en een voorstel uit te werken.

Mevrouw Ann Somers (Open Vld). - Over dergelijke maatregelen moet vast en zeker met de werkgeversorganisaties worden overlegd. Ik heb begrepen dat het kabinet van de minister aan een voorstel werkt. Ik kijk ernaar uit en ik pleit nogmaals voor overleg met de werkgeversorganisaties.