4-115

4-115

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 11 MARS 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «le remboursement d'aides à la mobilité par l'INAMI» (nº 4-1550)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - In september 2008 heb ik u een schriftelijke vraag gesteld over de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen door het RIZIV omdat daar toch heel wat problemen mee waren. Ik heb daarbij verwezen naar de gemeenschappelijke nota van de regionale fondsen en agentschappen om de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen in de nomenclatuur te verbeteren.

Uit uw antwoord van november van datzelfde jaar is gebleken dat er een koninklijk besluit in de maak was om verbeteringen aan te brengen wat betreft de elektronische scooters, de elektronische binnenrolstoelen en de orthopedische driewielfietsen. In 2009 zouden bovendien concrete voorstellen uitgewerkt worden om een oplossing te vinden voor andere onopgeloste problemen, onder meer de vermindering van het supplement ten laste van de patiënt voor kinderrolstoelen, actieve rolstoelen en elektronische rolstoelen en het ten laste nemen van individuele aanpassingen.

Vandaag zijn er nog altijd problemen in verband met de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen.

Zo kwam in de media onlangs een casus aan bod waarbij een rechthebbende een eenvoudig type rolstoel verkoos dat in de nomenclatuur echter niet voorkomt. Hoewel het geprefereerde model een stuk goedkoper is en het best aansluit bij de noden van de betrokkene, blijkt de terugbetaling van de rolstoel in kwestie niet mogelijk.

Graag had ik vernomen of het aangekondigde koninklijk besluit inmiddels effectief gepubliceerd is? Kunt u kort de krachtlijnen schetsen?

Welke andere verbeteringen inzake de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen werden in 2009 uitgewerkt? Kunt u een stand van zaken geven?

Is in het licht van de aangehaalde casus geen versoepeling van de regelgeving wenselijk, zodat mensen vrijer kunnen kiezen voor het model dat het best aan hun noden tegemoetkomt, vooral wanneer er geen financiële meerkost aan verbonden is?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Het aangekondigde koninklijk besluit waarmee een eerste reeks wijzigingen is aangebracht aan de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen, is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 5 oktober 2009. De voornaamste verbeteringen hebben betrekking op de uitbreiding van de doelgroep voor de vergoeding van de elektronische scooters via, onder meer, de schrapping van de limitatieve lijst van pathologieën, de vergoeding van bijkomende aanpassingen voor de elektronische rolstoelen voor gebruik binnenshuis en de wijziging van de specifieke indicaties voor de orthopedische driewielfietsen. Die nieuwe bepalingen zijn in werking getreden op 1 november 2009.

Als gevolg van het werk van de Technische Raad voor Rolstoelen gedurende het jaar 2009, is een tweede reeks wijzigingen verzameld in een ontwerp van koninklijk besluit dat op 15 maart 2010 aan het verzekeringscomité zal worden voorgelegd. De voornaamste wijzigingen hebben deze keer betrekking op de vergoeding van de extra brede modulaire rolstoelen en van de actieve rolstoelen met individuele maatvoering.

In het kader van de voortdurende evaluatie van de nomenclatuur zet de Technische Raad zijn besprekingen verder, teneinde een oplossing te vinden voor andere frequent aangehaalde problemen, onder meer de vermindering van de supplementen ten laste van de patiënten, meer bepaald voor de kinderen en de patiënten die hun rolstoel permanent gebruiken, en de betere terugbetaling van de rolstoelen en/of de individuele aanpassingen, of de aanpassingen naar maat.

Een van de doelstellingen van de herziening van de nomenclatuur in 2005 was een betere afstemming van het vergoede materiaal op de behoeften van de patiënten. Dat is mogelijk gemaakt door de invoering van functionele en niet uitsluitend medische criteria en door het aanbieden van een breder gamma van vergoede producten. Hoewel de huidige reglementering al tegemoetkomt aan de behoeften van een groot aantal gebruikers, biedt ze helaas geen sluitend antwoord voor elk individueel geval.

Zoals eerder is vermeld, zet de Technische Raad daarom zijn besprekingen voort, met het oog op een nog betere vergoeding van de mobiliteitshulpmiddelen.

Het door u aangehaalde geval is complexer dan in de media werd weergegeven. Het betreft geen eenvoudig type rolstoel, maar een hybride systeem. Een hybride systeem bestaat uit een manuele rolstoel waarop een elektronische module wordt geplaatst zodat hij als elektronische rolstoel fungeert. Die elektronische module is niet opgenomen in de nomenclatuur. Via de regionale Agentschappen voor personen met een handicap is er mogelijkheid tot tegemoetkoming.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik dank de staatssecretaris voor het duidelijke antwoord. Eindelijk wordt in dit dossier vooruitgang geboekt. Doe zo verder!