4-115

4-115

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 11 MAART 2010 - NAMIDDAGVERGADERING


INHOUDSOPGAVE :

Overlijden van een oud-senator

Inoverwegingneming van voorstellen

Ontwerp van tekst tot herziening van artikel 180 van de Grondwet, teneinde de controle door het Rekenhof verder te doen reiken dan zijn strikt tot de overheidsrekeningen beperkte bevoegdheid (Stuk 4-868)

Voorstel tot terugzending

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van de heer Karim Van Overmeire aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «de asielproblematiek, meer bepaald met betrekking tot Oost-Europese landen» (nr. 4-1144)
Mondelinge vraag van mevrouw Anne-Marie Lizin aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid over «credit default swaps» (nr. 4-1133)
Mondelinge vraag van de heer Guy Swennen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het beleid inzake ADHD/ADD» (nr. 4-1140)
Mondelinge vraag van mevrouw Ann Somers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «het overmatig gebruik van Rilatine» (nr. 4-1141)
Mondelinge vraag van de heer Philippe Fontaine aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de sociale dienstencheques» (nr. 4-1136)
Mondelinge vraag van mevrouw Els Van Hoof aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de nood aan een gemeenschappelijke instelling voor het verlenen van bijstand aan slachtoffers van discriminatie» (nr. 4-1146)
Mondelinge vraag van mevrouw Marie-Hélène Crombé-Berton aan de minister van Justitie over «het meten van de werklast van magistraten» (nr. 4-1142)
Mondelinge vraag van de heer Louis Ide aan de minister van Justitie over «interneringen en de vergoeding voor de gerechtspsychiater» (nr. 4-1145)
Mondelinge vraag van mevrouw Cécile Thibaut aan de minister van Justitie over «de stakingen in de gevangenissen en de vervanging van cipiers door politieagenten» (nr. 4-1148)
Mondelinge vraag van mevrouw Christiane Vienne aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het comfort van de treingebruikers» (nr. 4-1134)
Mondelinge vraag van de heer Dimitri Fourny aan de minister van Ambtenarenzaken en Overheidsbedrijven over «het herstructureringsplan van De Post» (nr. 4-1137)
Mondelinge vraag van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Klimaat en Energie, aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen en aan de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «de stijging van het aantal onbetaalde energiefacturen» (nr. 4-1139)
Mondelinge vraag van de heer Johan Vande Lanotte aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de impact van de prijsstijgingen op de werkgelegenheid» (nr. 4-1138)
Mondelinge vraag van mevrouw Anke Van dermeersch aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de veiligheid van de diamantsector te Antwerpen» (nr. 4-1143)
Mondelinge vraag van de heer Dirk Claes aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de onderhandelingen met de politievakbonden en de voorgestelde maatregelen» (nr. 4-1149)
Mondelinge vraag van mevrouw Caroline Désir aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de recente regeringsmissie naar de Balkan» (nr. 4-1135)
Mondelinge vraag van mevrouw Nahima Lanjri aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «een recente uitspraak van het Europees Hof van Justitie in Luxemburg inzake gezinshereniging» (nr. 4-1147)

Lifetime Achievement Award

Stemmingen

Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding wat de controle door het Rekenhof betreft (Stuk 4-1640)
Wetsontwerp tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, wat de aanwijzing van tot de inruststelling toegelaten magistraten als plaatsvervangende magistraten betreft (Stuk 4-1642)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 92, 109bis en 1301 van het Gerechtelijk Wetboek (Stuk 4-1654)
Ontwerp van dienstenwet (Stuk 4-1643) (Evocatieprocedure)
Ontwerp van dienstenwet betreffende bepaalde juridische aspecten bedoeld in artikel 77 van de Grondwet (Stuk 4-1644)

Regeling van de werkzaamheden

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «het aantal tuchtonderzoeken tegen agenten» (nr. 4-1553)

Vraag om uitleg van de heer Hugo Vandenberghe aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de onduidelijke antwoorden op schriftelijke vragen» (nr. 4-1555)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de eerste minister, belast met de Coördinatie van het Migratie- en asielbeleid en aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen over «de toestroom van migranten in België» (nr. 4-1561)

Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen over «de vorderingen in het project om het gebouw van het Provinciebestuur van Henegouwen in orde te brengen» (nr. 4-1539)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «meervoudige chemische sensitiviteit» (nr. 4-1537)

Vraag om uitleg van mevrouw Ann Somers aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «Poolse of Nederlandse uitzendbureaus die buitenlandse uitzendkrachten aan het werk zetten tegen dumpingprijzen» (nr. 4-1540)

Vraag om uitleg van de heer André du Bus de Warnaffe aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de wetenschappelijke steun aan het federale gezondheidsbeleid» (nr. 4-1548)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de terugbetaling van mobiliteitshulpmiddelen door het RIZIV» (nr. 4-1550)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de hadrontherapie» (nr. 4-1557)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de financiering van de palliatieve dagcentra» (nr. 4-1559)

Vraag om uitleg van de heer Dimitri Fourny aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid over «de wachtdiensten van de huisartsen» (nr. 4-1564)

Vraag om uitleg van mevrouw Nele Lijnen aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «het ouderschapsverlof» (nr. 4-1536)

Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de bepaling van het paritair comité van een bedrijf» (nr. 4-1538)

Vraag om uitleg van de heer Franco Seminara aan de minister van Justitie en aan de minister voor Ondernemen en Vereenvoudigen over «de bepalingen van de wet-Breyne en de wettelijke garantie tegen verborgen gebreken» (nr. 4-1541)

Vraag om uitleg van mevrouw Ann Somers aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid over «de toekenning van fiscale voordelen in ruil voor werkzekerheid» (nr. 4-1542)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid en aan de staatsecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding over «armoede van vrouwen» (nr. 4-1560)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «de problematiek van de oorspronkelijke geboorteakte voor transgenderpersonen» (nr. 4-1549)

Vraag om uitleg van mevrouw Lieve Van Ermen aan de minister van Justitie en aan de minister van Binnenlandse Zaken over «drugshonden» (nr. 4-1558)

Vraag om uitleg van de heer Jean-Paul Procureur aan de minister van Binnenlandse Zaken over «internationale rogatoire commissies» (nr. 4-1554)

Vraag om uitleg van mevrouw Helga Stevens aan de staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap over «de werking van de Directie-generaal Personen met een handicap» (nr. 4-1551)

Berichten van verhindering

Bijlage

Naamstemmingen
In overweging genomen voorstellen
Samenstelling van commissies
Vragen om uitleg
Niet-evocaties
Boodschappen van de Kamer
Grondwettelijk Hof - Arresten
Grondwettelijk Hof - Prejudiciële vragen
Grondwettelijk Hof - Beroepen
Arbeidsauditoraat
Centrale Raad voor het Bedrijfsleven
Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten
Europees Parlement