4-112

4-112

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 11 FÉVRIER 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «la déduction fiscale des frais de garderie pour les enfants fréquentant l'enseignement primaire» (nº 4-1475)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - De kosten die ouders maken voor de opvang van hun kinderen zijn, mits bepaalde voorwaarden vervuld zijn, fiscaal aftrekbaar. Een van die voorwaarden is dat een kind de leeftijd van twaalf jaar nog niet heeft bereikt. Concreet betekent het dat kinderoppaskosten fiscaal aftrekbaar zijn tot het kind de basisschool heeft afgemaakt. Tenminste als het kind in kwestie het wat we kunnen noemen gewone schoolparcours aflegt.

Er zijn echter ook heel wat kinderen die niet het voor de hand liggende schoolparcours afleggen. Heel wat kinderen doen een jaartje over of lopen op een andere manier achterstand op. In Vlaanderen bijvoorbeeld loopt ongeveer 14,5% van de basisschoolkinderen minstens één jaar vertraging op. In het buitengewoon lager onderwijs komt het nog veel vaker voor dat kinderen langer dan hun twaalfde op de basisschool blijven. Een aanzienlijk aantal onder hen maakt de overstap naar het secundair onderwijs niet vóór hun veertiende verjaardag.

De ouders van kinderen die vertraging oplopen, worden dus gedurende een of meerdere jaren geconfronteerd met een aanzienlijke meerkost qua kinderopvang, door het wegvallen van de fiscale aftrekbaarheid ervan. Dat lijkt me niet helemaal fair te zijn. Ouders van kinderen die op de `normale' leeftijd van twaalf jaar het secundair onderwijs aanvatten hoeven doorgaans immers geen geld meer uit te geven aan kinderopvang, want secundaire scholen rekenen dergelijke kosten slechts zelden aan.

Bestaat er momenteel een regeling waardoor de kosten voor de opvang van kinderen die nog naar de basisschool gaan, maar de leeftijd van twaalf jaar al hebben bereikt, toch fiscaal aftrekbaar zijn?

Zo niet, is het dan niet wenselijk een dergelijke regeling uit te werken zodat kinderopvang fiscaal aftrekbaar wordt voor alle kinderen die lager onderwijs volgen, ongeacht hun leeftijd?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de vice-eersteminister.

Er wordt rekening gehouden met de werkelijke leeftijd van het kind en niet met de leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar. Het kind mag bijgevolg de leeftijd van 12 jaar niet hebben bereikt op het tijdstip waarop het werd opgevangen, of het nog naar de basisschool gaat of niet.

Een uitzondering hierop werd ingevoerd bij artikel 119 van de programmawet van 23 december 2009 voor de opvang van kinderen met een zware handicap die de leeftijd van achttien jaar niet hebben bereikt.

Wat de tweede vraag betreft, kan ik slechts mededelen dat wij binnen onze budgettaire beperkingen prioriteit hebben gegeven aan de opvang van gehandicapte kinderen.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik ben tevreden want de regeling is een stap vooruit.