4-108

4-108

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 JANVIER 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Proposition de résolution visant à étendre le régime du tiers payant social (de Mme Nahima Lanjri et consorts ; Doc. 4-1185)

Discussion

(Pour le texte adopté par la commission des Affaires sociales, voir document 4-1185/4.)

Mevrouw Nele Lijnen (Open Vld), corapporteur. - Ik verwijs naar mijn schriftelijke verslag.

M. le président. - M. Fournaux se réfère à son rapport écrit.

Mme Dominique Tilmans (MR). - La proposition vise à étendre l'application du tiers payant social par la mise en place d'un projet pilote qui associe les dispensateurs de soins et les patients.

Si le régime actuel contribue à renforcer l'accès aux soins de santé, il faut reconnaître que son application présente plusieurs difficultés. Il est donc peu appliqué parce que la charge administrative est trop lourde ou parce que les délais de paiement des honoraires sont trop importants.

C'est la raison pour laquelle la proposition initiale a été complétée par une demande expresse d'une simplification administrative du régime. Il faudra surtout raccourcir le délai de paiement des honoraires. La résolution le prévoit désormais en fixant un objectif clair : le paiement doit intervenir dans les quatorze jours ouvrables.

Il faut également réfléchir aux patients qui bénéficieraient de ce projet pilote. Le choix a été fait de travailler avec des groupes cibles. Le groupe MR a souhaité que les personnes souffrant de maladie chronique en fasse partie. J'ai donc déposé un amendement en ce sens. Je me réjouis qu'il ait été retenu.

Enfin, le projet sera évalué. Il faudra s'assurer notamment qu'il n'engendre pas une surconsommation de soins.

La proposition de résolution ouvre un certain nombre de pistes qui furent inspirées par les acteurs de terrain lors des auditions qui ont eu lieu en commission. Les mesures qui encouragent l'application du régime du tiers payant renforcent l'accès aux soins de santé. C'est pourquoi notre groupe soutiendra ce texte.

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - De sp.a-fractie is het inhoudelijk volstrekt met de resolutie eens; we hebben de tekst in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden trouwens mee goedgekeurd.

Ik heb echter enkele opmerkingen over de procedure. Op het moment dat in het kader van de bespreking van het voorstel van resolutie hoorzittingen werden gehouden, lag reeds een wetsvoorstel met betrekking tot het systeem van de sociale derde betaler op tafel, dat eigenlijk tegelijk met de resolutie had moeten worden besproken. Tijdens de hoorzittingen mochten de experts tot hun eigen verbazing enkel opmerkingen maken over het voorstel van resolutie en niet over het wetsvoorstel.

In het voorstel van resolutie wordt om proefprojecten gevraagd. In de toelichting bij ons wetsvoorstel hebben wij nochtans aangegeven dat in Gent, in Antwerpen en in enkele plaatsen in Wallonië reeds dergelijke projecten zijn geweest. Hieruit is gebleken dat de huisartsen massaal overschakelen naar het systeem van de sociale derde betaler.

Een hernieuwde oproep om proefprojecten te houden is met andere woorden tijdverlies. Wij kunnen ons dat tijdverlies in deze crisistijden niet veroorloven.

Mme Zakia Khattabi (Ecolo). - Je voudrais rappeler que mon groupe s'était abstenu en commission. Notre abstention portait sur la forme et non sur le fond. En effet, nous estimons qu'une résolution ne va pas assez loin et que l'on aurait pu traiter de la loi proposée par le sp.a.

Néanmoins, comme je l'ai dit en commission, nous partageons tout à fait la préoccupation d'élargir le tiers payant social. Aussi mon groupe soutiendra la résolution à ce stade-ci.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - LDD kan instemmen met het systeem voor huisartsen, maar het systeem mag absoluut niet worden veralgemeend. Secretaris-generaal Delpérée zei veertig jaar geleden al dat het systeem misbruiken vergemakkelijkt. Uit een studie van het Verbond der Vlaamse tandartsen in Limburg blijkt dat het systeem tot een explosie van 30% meer misbruiken leidt. Om die redenen zal ik mij bij de stemming over het voorstel van resolutie onthouden.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Inhoudelijk gaan we akkoord met dit voorstel van resolutie, maar de goedkeuring ervan is volgens ons niet vrijblijvend. De meerderheid mag ook geen genoegen nemen met een proefproject. Had men toegestaan dat het systeem van de sociale derde betaler zou zijn gebruikt voor de vaccinatie tegen de zogeheten Mexicaanse griep, had men een extra proefproject gehad en had men al tot evaluatie kunnen overgaan.

Het systeem van de sociale derde betaler leidt tot meer veiligheid voor de huisartsen. Er zal ook minder nodeloos gebruik worden gemaakt van de spoeddiensten en alle nodeloze onderzoeken daaraan verbonden. De administratieve rompslomp zal verminderen en de drempel naar de eerste lijn zal verlagen. Met deze regeling schakelen we ons trouwens in een internationale logica in.

Wij willen bij de stemming een signaal geven: de ene helft van mijn fractie zal het voorstel goedkeuren en de andere zal zich onthouden. De meerderheid die dit voorstel van resolutie goedkeurt, moet het voorstel van wet, ingediend door mevrouw Temmerman, immers ook goedkeuren.

Mme Christiane Vienne (PS). - Dans le contexte actuel où les conditions de vie de beaucoup de nos concitoyens se dégradent, cette proposition de résolution amène une sorte de respiration et ouvre la porte à des expériences pilotes qui devraient se généraliser et être évaluées. C'est une excellente chose, une étape supplémentaire qui est franchie dans l'accessibilité des soins de santé pour tous.

Le PS votera donc avec plaisir en faveur de cette proposition.

Mevrouw Nahima Lanjri (CD&V). - Ik dank de leden voor hun steun. Het voorstel van resolutie komt immers tegemoet aan een bijzondere nood. De toegankelijkheid van de gezondheidszorg, een basisrecht voor iedereen, moet immers worden verzekerd. Nu stellen mensen met een klein inkomen en ook chronisch zieken een bezoek aan de huisarts jammer genoeg vaak uit, waardoor hun toestand verergert, wat zowel voor de patiënt als voor de sociale zekerheid negatief is.

Tot op heden was het systeem van de sociale derde betaler eerder vrijblijvend en legde het een stigma op de patiënt, die er zelf moest naar vragen. Met dit voorstel wordt het systeem een automatisch recht voor bepaalde groepen en worden problemen weggewerkt bij de huisartsen, die voortaan kunnen rekenen op een snelle terugbetaling door de verzekeringsinstellingen en minder administratieve rompslomp moeten verwerken.

Ik vermoed dat het proefproject zal uitwijzen dat het systeem succesvol is. Na evaluatie en bijsturing kan het eventueel wettelijk worden verankerd.

Dit voorstel van resolutie heeft betrekking op een uitbreiding van de doelgroep. In de commissie werd gediscussieerd over de vraag of het voorstel moest pleiten voor een uitbreiding van de doelgroep dan wel of het voor iedereen van toepassing moest zijn. Omdat de meningen daarover verdeeld blijven, moet het systeem eerst op het terrein worden uitgetest en moet er worden overlegd met alle betrokkenen, zodat in een tweede fase de beslissing kan worden geïmplementeerd in wetgeving en kan worden nagegaan of de doelgroep al dan niet moeten worden uitgebreid.

Met de goedkeuring van dit voorstel van resolutie zetten we een belangrijke stap. We zullen de minister ook vragen hoe ze de implementatie van het proefproject in de verschillende gemeenten ziet en het nauwgezet volgen. De beslissing van vandaag is niet vrijblijvend. We willen effectief zorgen voor verandering op het terrein.

Ik wil niet verder ingaan op de discussie over het wetsvoorstel van mevrouw Temmerman. Tijdens de hoorzittingen is zeer duidelijk op beide voorstellen vanuit verschillende hoeken gereageerd. Het wetsvoorstel van mevrouw Temmerman werd eigenlijk pas ingediend toen de gesprekken over de resolutie, die in juni van start gingen, al een half jaar liepen. Toch hebben we het nog op de agenda gezet en ik neem aan dat het ook niet de laatste keer was dat het op de agenda is gekomen. Mevrouw Temmerman heeft het volste recht te vragen het opnieuw op de agenda te zetten en in dat geval zullen we het bekijken.

De heer John Crombez (sp.a). - Ik wil de collega's die het wetsvoorstel zullen steunen, alvast bedanken. In de commissie werd gevraagd amendementen in te dienen om de discussie snel te kunnen afronden en we roepen iedereen met aandrang op dat inderdaad ook te doen.

Ik ben het eens met het grootste deel van het betoog van mevrouw Lanjri, maar ik doe ook een oproep. Als we hier met een grote meerderheid een resolutie goedkeuren en zeggen dat we het menen om een oplossing te bieden aan de doelgroepen die het vandaag moeilijk hebben, dan moet er ook boter bij de vis komen en moeten we zorgen dat het wetsvoorstel snel behandeld en goedgekeurd wordt. Dat is de enige manier waarop we de mensen kunnen helpen.

Mevrouw Lieve Van Ermen (LDD). - We kunnen ook voor iedereen een derdebetalersregeling invoeren, via de SIS-kaart, zonder de ziekenfondsen. Het nu voorgestelde systeem zal zorgen voor een enorme administratieve rompslomp bij inningsorganisaties en voor oplopende dossierkosten bij ziekenfondsen, gemeenten en OCMW's.

-La discussion est close.

-Il sera procédé ultérieurement au vote sur l'ensemble de la proposition de résolution.