4-108

4-108

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 14 JANVIER 2010 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire, en ce qui concerne principalement la certification de personnel de sécurité et la maintenance des véhicules (Doc. 4-1570) (Procédure d'évocation)

Projet de loi relatif à l'interopérabilité du système ferroviaire au sein de la Communauté européenne (Doc. 4-1571) (Procédure d'évocation)

Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire, la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire et le Code judiciaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité (Doc. 4-1572)

Projet de loi modifiant la loi du 4 décembre 2006 relative à l'utilisation de l'infrastructure ferroviaire et la loi du 19 décembre 2006 relative à la sécurité d'exploitation ferroviaire en ce qui concerne le recours contre certaines décisions de l'organe de contrôle et de l'autorité de sécurité (Doc. 4-1573) (Procédure d'évocation)

Discussion générale

M. le président. - Je vous propose de joindre la discussion de ces projets de loi. (Assentiment)

La parole est à M. Duchatelet pour un rapport oral.

De heer Roland Duchatelet (Open Vld), rapporteur. - De voorliggende optioneel bicamerale wetsontwerpen (Stukken Kamer, nr. 52-2247/1, nr. 52-2248/1 en nr. 52-2250/1) en het voorliggend verplicht bicameraal wetsontwerp (Stuk Kamer, nr. 52-2249/1) werden in de Kamer van volksvertegenwoordigers oorspronkelijk ingediend als wetsontwerpen van de regering. Ze werden op 7 januari 2010 aangenomen door de plenaire vergadering van de Kamer van volksvertegenwoordigers en werden nog dezelfde dag overgezonden aan de Senaat. De optioneel bicamerale wetsontwerpen werden op 12 januari 2010 geëvoceerd.

De commissie voor de Financiën en de Economische aangelegenheden heeft de vier wetsontwerpen besproken op 6 januari 2010 (artikel 27.1. van het Reglement van de Senaat) en op 13 januari 2010.

Tijdens de commissievergadering van 6 januari 2010 lichtte de staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister, de wetsontwerpen uitvoerig toe.

Voorliggende wetsontwerpen beogen de omzetting van vier verschillende, inhoudelijk technische, Europese richtlijnen naar het Belgische recht. De richtlijnen strekken ertoe de spoorwegactiviteiten gemakkelijker internationaal te kunnen uitoefenen, het personeel en het materiaal gemakkelijker grensoverschrijdend te laten functioneren, een wederzijdse erkenning tot stand te brengen tussen de verschillende spoorwegmaatschappijen om de internationalisatie van het spoorwegvervoer op het Europees vlak door te kunnen voeren, en te bewerkstelligen dat, wat betreft de eventuele betwistingen die uit de voorvermelde activiteiten zouden kunnen voortvloeien, maar één hof bevoegd te maken, waar de passende competenties betreffende de procedures die de afwikkeling van betwistingen moeten vergemakkelijken, kunnen worden opgebouwd.

Het wetsontwerp nr. 4-1570/1 zet de Europese richtlijn 2007/59/EG betreffende de certificering van de treinbestuurders om. Dit heeft tot doel de mobiliteit van treinbestuurders te vergemakkelijken en dit niet enkel van de ene naar de andere lidstaat, maar ook van de ene spoorwegonderneming naar de andere en, in het algemeen, de erkenning van geharmoniseerde vergunningen en aanvullende bevoegdheidsbewijzen voor alle actoren van de spoorwegsector te bewerkstelligen. Tevens bevat dit wetsontwerp de omzetting van richtlijn 2008/110/EG inzake de veiligheid op de communautaire spoorwegen waarbij een kwaliteitsbewakingssysteem inzake het onderhoud van voertuigen wordt ingevoerd.

Het wetsontwerp nr. 4-1571/1 bevat de omzetting in Belgisch recht van de Europese richtlijn 2008/57/EG betreffende de interoperabiliteit van het spoorwegsysteem in de Europese Gemeenschap en strekt tot het bevorderen van de onderlinge koppeling en de interoperabiliteit van de nationale spoorwegnetten evenals tot de toegang tot deze netwerken, teneinde het de burgers van de Unie, de economische actoren en de regionale en plaatselijke collectiviteiten mogelijk te maken de voordelen te genieten die door de instelling van een ruimte zonder binnengrenzen worden geboden.

De wetsontwerpen 4-1572/1 en 4-1573/1 betreffende de rechtsmiddelen hebben eenzelfde doelstelling, namelijk een antwoord te bieden op de problematiek van de invoering van een beroepsmechanisme tegen beslissingen van het toezichthoudend orgaan, enerzijds, en de veiligheidsinstantie, anderzijds, zoals bepaald in de wetten van 4 en 19 december 2006. Het wetsontwerp nr. 4-1572/1 breidt de bevoegdheid ter zake van het Hof van beroep te Brussel uit, dat exclusief bevoegd wordt. Het wetsontwerp nr. 4-1573/1 regelt de beroepsprocedure.

De commissie heeft de wetsontwerpen positief onthaald. De vier wetsontwerpen werden tijdens de vergadering van 13 januari 2010 dan ook nagenoeg unaniem, op één onthouding na bij de stemming over het wetsontwerp nr. 4-1571/1, goedgekeurd.

Op de vragen van de heer Collas en van mijzelf heeft de staatssecretaris een duidelijk antwoord verstrekt.

Als rapporteur ben ik dan ook verheugd te kunnen vaststellen dat de wetsontwerpen zullen bijdragen tot de eenmaking en vrijmaking van de Europese spoorwegmarkt. Deze eenmaking zal zorgen voor een toenemende concurrentie waardoor, zowel op het vlak van de constructie van materiaal als op het vlak van de exploitatie, de investeringskosten zullen dalen bij een gelijke capaciteit van de treinen. Dankzij de afgenomen investeringskosten zullen de prijzen voor de consumenten kunnen dalen, waardoor het gebruik van de trein zal toenemen en dat van de auto zal verminderen. Wat dan weer het bewijs zal leveren dat de liberalisering van de markt bijdraagt tot een gezonder leefklimaat.

De commissie schonk vertrouwen aan ondergetekende voor een mondeling verslag in de plenaire vergadering.

-La discussion générale est close.