4-103

4-103

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 17 DÉCEMBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique sur «sa politique à l'égard des organisations de défense des droits des animaux qui importent des animaux négligés et/ou maltraités de l'étranger» (nº 4-1307)

M. le président. - M. Jean-Marc Delizée, secrétaire d'État aux Affaires sociales, chargé des Personnes handicapées, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - In juni heeft de minister mij naar aanleiding van mijn vraag om uitleg (nr. 4-987) geantwoord dat ze zich zou beraden over het lot van dieren, waaronder de Spaanse windhonden, die in het buitenland mishandeld worden. Ook zou ze zich beraden over het beleid dat moet worden gevoerd ten aanzien van organisaties, waaronder de vzw Greyhounds in Nood, die zich het lot van deze dieren aantrekken en hen in België een veilig thuis willen bezorgen. Ze zou hierover een advies vragen aan de Raad voor het dierenwelzijn en op basis hiervan zou ze de nodige maatregelen treffen.

Ik heb vernomen dat de Raad voor dierenwelzijn aan de betrokken organisaties en andere betrokken partijen informatie en standpunten heeft gevraagd. Ook heeft de Raad al over de problematiek vergaderd. Daaruit is onder meer gebleken dat de invoer van windhonden uit het buitenland vrij beperkt is: jaarlijks worden maar 800 buitenlandse windhonden geadopteerd, terwijl in de Belgische asielen jaarlijks ruim 22 500 honden wachten op adoptie. Ook is duidelijk geworden dat maar relatief weinig mensen die momenteel een buitenlandse windhond adopteren, een asielhond zouden adopteren wanneer een buitenlandse adoptie niet langer mogelijk zou zijn.

Heeft de Raad voor dierenwelzijn al een advies uitgebracht? Zo ja, wat is de strekking ervan? Zo neen, tegen wanneer wordt dat advies verwacht? Welke maatregelen zal de minister nemen op basis van dit advies? Op welke manier zullen ze een impact hebben op de werking van de genoemde dierenrechtenorganisaties?

De heer Jean-Marc Delizée, staatssecretaris voor Sociale Zaken, belast met Personen met een handicap. - Ik lees het antwoord van minister Onkelinx.

Op mijn verzoek buigt de Raad voor dierenwelzijn zich thans over de problematiek van de Spaanse windhonden die in België ter adoptie worden aangeboden. De Raad heeft al de belangrijkste verenigingen geraadpleegd om een maximum aan relevante informatie te verzamelen voor de werkgroep die speciaal werd opgericht om deze materie te behandelen. De Raad voor dierenwelzijn heeft in zijn vergadering van december een voorzitter aangesteld voor deze werkgroep en tezelfdertijd bepaald dat het onderwerp niet beperkt zou worden tot de invoer van Spaanse windhonden, maar dat ook de invoer van asielhonden uit andere landen zou worden nagegaan. De voorzitter heeft verklaard dat de eerste vergadering niet vóór februari zou plaatsvinden. De Raad heeft dan ook geen deadline om zijn conclusies bekend te maken.

Ik ben hoe dan ook niet van plan maatregelen in verband met de invoer van asielhonden of Spaanse windhonden te nemen voordat ik over het advies van de Raad voor dierenwelzijn beschik. Tot dan kan ik ook niets zeggen over de mogelijke impact van mijn beleidsbeslissing op de activiteiten van de verenigingen die zich met deze invoer bezighouden.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik ben ontgoocheld dat nog maar weinig resultaat werd geboekt. Mijn vorige vraag dateert van juni. We zijn nu bijna zes maanden verder. Ik vraag de minister actie te ondernemen om dit dossier opnieuw op de sporen te krijgen, in het belang van de betrokken organisaties. Ik zal het dossier blijven volgen.