4-101

4-101

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 10 DÉCEMBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Wouter Beke au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «la facturation électronique» (nº 4-1288)

M. le président. - M. Bernard Clerfayt, secrétaire d'État à la Modernisation du Service public fédéral Finances, à la Fiscalité environnementale et à la Lutte contre la fraude fiscale, répondra.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Naar aanleiding van mijn wetsvoorstel over de elektronische facturatie verklaarde de minister van Financiën enkele weken geleden in de commissie voor de Financiën en voor de Economische Aangelegenheden dat de regering akkoord kan gaan met de inhoud van mijn voorstel. Hij gaf er echter de voorkeur aan dit niet bij wet te regelen en beloofde vóór het einde van het jaar zelf een koninklijk besluit uit te vaardigen om de elektronische factuur mogelijk te maken.

Volgens recente cijfers zou de elektronische facturatie de Belgische ondernemingen een kostenbesparing van meer dan 3,5 miljard euro kunnen opleveren. Ook milieuoverwegingen spelen een rol.

Wat is de stand van zaken? Wanneer zal het besluit in werking treden?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Ik lees het antwoord van minister Reynders.

De regering stelt inderdaad vast dat te weinig gebruik wordt gemaakt van de elektronische facturering. Om dat gebruik aan te moedigen, heeft de regering in het kader van het relanceplan voor de begroting 2010 beslist om de verzending van facturen langs elektronische weg volledig op voet van gelijkheid met papieren facturen te plaatsen.

Een wijziging van koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de btw wordt voorbereid. De nieuwe bepalingen zouden in principe op 1 januari 2010 in werking moeten treden.

Uiteraard moeten de authenticiteit van de herkomst en de integriteit van de inhoud van de facturen, alsmede de leesbaarheid ervan, overeenkomstig artikel 60, §3, van het btw-Wetboek, gedurende de volledige bewaringstermijn worden gewaarborgd. Dat geldt zowel voor de elektronische facturen als voor de facturen op papier.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Kan de staatssecretaris ook meedelen wanneer het koninklijk besluit zal worden gepubliceerd?

De heer Bernard Clerfayt, staatssecretaris voor de Modernisering van de Federale Overheidsdienst Financiën, de Milieufiscaliteit en de Bestrijding van de fiscale fraude. - Zo snel mogelijk.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Ik kijk ernaar uit.