4-101

4-101

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 10 DECEMBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiënt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek (van mevrouw Christine Defraigne, Stuk 4-509)

Stemming 11

Aanwezig: 58
Voor: 58
Tegen: 0
Onthoudingen: 0

-Het wetsvoorstel is eenparig aangenomen.

-Het wetsontwerp zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.

-Ten gevolge van deze stemming vervalt het voorstel van resolutie met het oog op het verplicht aanbrengen van informatie om de patiënten te wijzen op hun rechten in artsenpraktijken, wachtzalen van ziekenhuizen, medische huizen en alle plaatsen die bestemd zijn voor medische zorgverlening (van mevrouw Christiane Vienne, Stuk 4-769).

Mme Christine Defraigne (MR). - Monsieur le président, je voudrais remercier l'assemblée d'avoir adopté cette proposition de loi avec une si belle unanimité. Je voudrais aussi féliciter les membres de la commission pour leur travail à ce sujet.