4-94

4-94

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 12 NOVEMBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Wouter Beke à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale sur «le diabète» (nº 4-940)

De heer Wouter Beke (CD&V). - Naar aanleiding van Werelddiabetesdag op 14 november heeft de Senaat twee jaar geleden in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden unaniem een resolutie goedgekeurd. Het is een goede traditie in deze periode van het jaar de balans op te maken van de uitvoering van deze resolutie.

Eind oktober verschenen nieuwe diabetescijfers na een congres van de Internationale Diabetes Federatie in Montréal. Deze cijfers geven een angstwekkend beeld. Twee jaar geleden waren er wereldwijd 230 miljoen diabetespatiënten, vandaag zijn dat er 300 miljoen, bijna 10 keer meer dan in 1985. België lijden 610 000 mensen aan diabetes, dat is 8% van de bevolking.

Ik heb voor de minister dan ook volgende vragen.

Sinds het aannemen van de resolutie staan we intussen twee jaar verder. Wat is de stand van zaken? Hoe zit het met het registratiesysteem, een van de aanbevelingen van toen? Bij een vorige vraag hierover bevestigde de minister dat de verdere digitalisering van de medische diensten en de implementatie van eHealth nieuwe perspectieven zou openen om op grotere schaal gegevens te verzamelen. Is er al vooruitgang te merken op dat punt? Wat is de evolutie in de ontwikkeling van de diabetespas en de eventuele integratie ervan in eHealth?

Sinds september zijn de zorgtrajecten, waar we twee jaar geleden om vroegen, inderdaad opgestart. Hoe ontwikkelen die zich? Hier komen namelijk enkele belangrijke speerpunten tot uiting: de multidisciplinaire aanpak van de ziekte, enerzijds, en het belang van de eerste lijn, anderzijds.

Vandaag is iedereen in de ban van de Mexicaanse griep. De regering heeft het Parlement om volmachten gevraagd, er is een griepcommissaris, er wordt massaal ingeënt, gemobiliseerd en geresponsabiliseerd. Dat is een goede zaak, want het we hebben te maken met een belang probleem, maar laten we even de cijfers naast elkaar leggen. Bij diabetes gaat het om zo'n 600 000 mensen, terwijl er nu 130 000 mensen met Mexicaanse griep geregistreerd zijn. Elk jaar sterven tussen 5 600 en 6 000 mensen ten gevolge van diabetes. Voor de Mexicaanse griep spreken we nu gelukkig over `maar' 8 doden. De verschillende maatregelen die de minister heeft genomen, zijn goed. Wellicht ontbreekt hier echter de sense of urgency. Er moet niet alleen één groot plan tegen diabetes komen, zoals ook de Verenigde Naties al langer vragen, maar het is tevens raadzaam hiervoor een commissaris aan te stellen.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - Het eHealth-platform heeft tijdens de laatste vergadering van de raad van bestuur voorstellen gedaan voor de homologatiecriteria van de informaticaprogramma's voor de huisarts en voor het uitwisselen van gegevens tussen de zorgverstrekkers via een gedefinieerde architectuur, hubs en metahubs. Deze voorstellen zullen een betere communicatie mogelijk maken tussen de zorgverstrekkers, onder meer degenen die betrokken zijn bij de behandeling van diabetespatiënten.

De diabetespas heeft naar mijn mening aan belang ingeboet door de invoering van het zorgtraject diabetes.

Het zorgtraject diabetes realiseert in belangrijke mate datgene waarvoor in de resolutie van 2007 is gepleit met betrekking tot de diabetespas.

Er bestaan momenteel zorgtrajecten voor twee chronische ziekten, namelijk het zorgtraject chronische nierinsufficiëntie, gestart op 1 juni 2009, en het zorgtraject diabetes type 2, gestart op 1 september 2009. Het RIZIV beschikt nog over geen cijfergegevens met betrekking tot het recent gestarte zorgtraject diabetes type 2.

Ter ondersteuning van de zorgtrajecten starten proefprojecten `lokale multidisciplinaire netwerken'. Initiatiefnemers zijn de huisartsenkringen in samenwerking met de geïntegreerde diensten thuiszorg. Deze netwerken werven één of meerdere zorgtrajectpromotoren aan om de samenwerking tussen de verschillende zorgverleners in het kader van de zorgtrajecten te ondersteunen.

Twee projecten zijn gestart, 37 zijn goedgekeurd en hebben een financieringsovereenkomst ter ondertekening gekregen, en 19 nieuwe projecten worden binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan het verzekeringscomité.

Ik ben geen voorstander van de aanstelling van een regeringscommissaris voor diabetes. De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid is volgens mij een efficiënt en adequaat instrument, dat de coördinatie van bewustmakingsacties en opvang mogelijk maakt voor aandoeningen waarvoor verschillende ministers en bevoegdheidsniveaus verantwoordelijk zijn. Deze conferentie toonde haar efficiëntie al aan in het kader van de vaccinatiecampagnes of van de opsporing van borstkanker. In dat kader zou, indien er ter zake politieke wil van de verschillende beleidsniveaus is, de Interministeriële Conferentie kunnen besluiten een specifieke werkgroep op te richten om een coherente aanpak van diabetes te coördineren.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Het verheugt ons dat naar aanleiding van de resolutie een aantal initiatieven werden genomen. Het is de rol van het parlement toe te zien op de uitvoering van de resoluties.

Diabetes is een zaak van preventie en behandeling. Het is een zaak van Volksgezondheid, maar er zijn ook veel afgeleide effecten, onder meer de discriminaties op de arbeidsmarkt en in de verzekeringssector. Een interministeriële conferentie is een noodzakelijke voorwaarde, maar de vraag is of dit voldoende is. De Wereldgezondheidsorganisatie heeft het over een diabetespandemie. Als ik de vergelijking maak met de grote mobilisatie en vooral de responsabilisering die uitgaat van het griepcommissariaat, dan merk ik dat de sense of urgency niet aanwezig is bij de man of de vrouw in de straat. Ik vraag me af of de aanstelling van een diabetescommissaris geen wezenlijke bijdrage zou kunnen zijn.

Mevrouw Laurette Onkelinx, vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie. - Het voorstel van de heer Beke zouden we dan ook voor andere ziekten moeten toepassen, bijvoorbeeld voor kanker. Ik ben alleszins bereid mee te werken aan een evaluatie van het zorgtraject voor diabetes en het concrete voorstel in de commissie voor de Sociale Aangelegenheden te bespreken.