4-509/2

4-509/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

19 NOVEMBER 2009


Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiėnt, teneinde deze wet een grotere bekendheid te geven bij het publiek


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW VIENNE EN MEVROUW DEFRAIGNE

Art. 2

Het voorgestelde artikel 11ter vervangen als volgt :

« Art. 11ter. — Gedetailleerde informatie over de rechten van de patiėnt, ter beschikking gesteld door de federale Commissie Patiėntenrechten, wordt zichtbaar aangeplakt in alle wachtkamers, ten behoeve van de personen die gezondheidszorg krijgen, alsook in het consultatiekabinet van alle beroepsbeoefenaars als gedefinieerd in artikel 2, 3ŗ. ».

Verantwoording

Het aanplakken van de wet in zijn geheel doet concrete problemen rijzen. Het aanplakken van gedetailleerde informatie is duidelijk praktischer en bereikt toch het beoogde doel.

Dat stond overigens in de aanbevelingen van het voorstel van resolutie van de indiener van het amendement.

Overigens zal de betrokken ad hoc-Commissie zorgen voor de inhoudelijke kant van de informatie die in deze wet wordt bedoeld.

Nr. 2 VAN MEVROUW VIENNE EN MEVROUW DEFRAIGNE

Art. 3 (nieuw)

Een artikel 3 (nieuw) toevoegen, luidende :

« Art. 3. — De Koning bepaalt de inwerkingtreding van deze wet, ten laatste op 31 december 2010. ».

Verantwoording

Dit amendement legt de datum vast van inwerkingtreding, die niet in de oorspronkelijke tekst stond.

Christiane VIENNE.
Christine DEFRAIGNE.