4-93

4-93

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 OCTOBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Wouter Beke à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances, chargée de la Politique de migration et d'asile sur «le chômage temporaire des employés» (nº 4-1129)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Sinds 25 juni 2009 is het voor ondernemingen mogelijk om een tijdelijke werkloosheid voor bedienden in te roepen. De crisiswerkloosheid voor bedienden en het crisistijdkrediet gelden voor ondernemingen in moeilijkheden. Ze moeten ofwel een omzet- of productiedaling van minstens 20% aantonen ofwel een tijdelijke werkloosheid van minstens 20% bij hun arbeiders kennen. De regeling van deze wet loopt tot eind 2009, al is een verlenging tot 30 juni 2010.

Graag had ik van de minister vernomen wat het resultaat van deze wet is. Hoeveel ondernemingen hebben ervan al gebruik gemaakt? Hoe tekent de spreiding zich af per gewest en per provincie?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

Ik geef een overzicht van de respons op de crisismaatregelen tot 26 oktober 2009.

760 ondernemingen hebben een ondernemingsplan ingediend bij de griffie van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg. Er werden ook 300 bedrijfs-CAO's ingediend. Bovendien werden 285 ondernemingen van de metaalsector en 55 van de textielsector, de twee sectoren die een sectorale CAO hebben, door de RVA erkend als onderneming in moeilijkheden.

In totaal lieten 1400 onderneming hun belangstelling voor deze maatregelen blijken. De tijdelijke werkloosheid voor bedienden maakt deel uit van de maatregelen die door de regering werden genomen om de gevolgen van de economische crisis op de werkgelegenheidsgraad in te perken.

Wanneer de economische situatie van de onderneming erom vraagt, kan de tijdelijke werkloosheid ervoor zorgen dat de arbeidsduur aangepast wordt aan het beschikbare arbeidsvolume, zonder dat er ontslagen moeten vallen.

Eind september 2009 hadden in totaal 588 ondernemingen aan de RVA een aankondiging van economische werkloosheid gedaan en dat voor 14 896 verschillende bedienden. Het gaat om voorafgaande aankondigingen waar de intentie wordt bekendgemaakt om tijdelijke werkloosheid in te voeren. Dat wil daarom niet zeggen dat ze effectief werkloos werden gesteld.

Het aantal effectieve betalingen die zijn verricht voor de economische werkloosheid voor bedienden, bedraagt 31 in juli 2009, 1205 in augustus 2009 en 4695 in september 2009.

Van de 588 hierboven aangehaalde ondernemingen liggen er 42, of 7,1%, in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest. 60,4% ligt in Vlaams Gewest, waarvan 77 in de provincie Antwerpen, 43 in de provincie Limburg, 78 in de provincie Oost-Vlaanderen, 124 in de provincie West-Vlaanderen en 33 in de provincie Vlaams-Brabant. 32,5% ligt in het Waals Gewest, waarvan 89 in de provincie Luik, 62 in de provincie Henegouwen, 7 in de provincie Luxemburg, 14 in de provincie Namen en 19 in de provincie Waals Brabant.

De heer Wouter Beke (CD&V). - Dit zijn nieuwe cijfers. 60% van de bedrijven die gebruik maken van deze bijzonder zinvolle maatregel, ligt in Vlaanderen. Ik hoop dat hiervoor geen belangenconflict wordt ingeroepen.