4-93

4-93

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 29 OKTOBER 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag inzake clustermunitie, gedaan te Dublin op 30 mei 2008 (Stuk 4-1419)

Stemming 1

Aanwezig: 59
Voor: 56
Tegen: 0
Onthoudingen: 3

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - Normaal zou ik dit wetsontwerp hebben goedgekeurd, maar omdat ik daarnet niets heb kunnen zeggen maak ik van de mogelijkheid gebruik om mij te onthouden en nu het woord te nemen.

Ik vind dat deze assemblee wel degelijk het debat over een eenkamerstelsel moet voeren. Ik betreur het evenwel het standpunt van de heer Van der Taelen te moeten vernemen in de krant. Ik had gehoopt dat Groen! hierop tijdens het debat over de regeringsverklaring zou zijn ingegaan.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Dat heb ik gedaan.

De heer Louis Ide (Onafhankelijke). - In drie zinnen, terwijl ik er drie bladzijden aan heb gewijd.

Het debat over een eenkamerstelsel moet hier worden gevoerd en niet in de krant.

-Het wetsontwerp is aangenomen.

-Het zal aan de Kamer van volksvertegenwoordigers worden overgezonden.