4-93

4-93

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 29 OCTOBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Freya Piryns au secrétaire d'État à l'Intégration sociale et à la Lutte contre la pauvreté sur «l'accueil des demandeurs d'asile dans des hôtels» (nº 4-923)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik ben vanmiddag, vóór de vergadering, op bezoek gegaan in een aantal hotels in het Brusselse waar Fedasil asielzoekers onderbrengt. Wat ik daar gezien heb, is een land als het onze onwaardig.

Ten eerste kost die opvang in hotels veel geld, namelijk 36 euro per dag per asielzoeker en dat voor 1200 asielzoekers. Dat geld kan beter worden besteed. Ten tweede is de opvang zelf in de hotels absoluut een schande. Ik heb een gezin ontmoet dat met zes kleine kinderen, tussen één maand en zeven jaar oud, al twee maanden op één kamer met maar drie bedden verblijven. Ik kan mij niet voorstellen dat de staatssecretaris dit soort van toestanden kan verantwoorden.

Sommige hoteleigenaars doen hun uiterste best om te helpen en nemen eigenlijk de sociale begeleiding over die Fedasil zou moeten geven. Dat kan volgens mij niet de bedoeling zijn. Er komt blijkbaar maar eenmaal per week iemand van Fedasil langs om maaltijdcheques ten bedrage van 6 euro per asielzoeker per dag uit te delen. Medische begeleiding krijgen de asielzoekers niet; wie een probleem heeft, mag wel naar het ziekenhuis gaan. Er is ook geen sociale en juridische begeleiding. Die mensen weten niets over de stand van hun dossier en ze weten niet waar ze terechtkunnen. Ze zitten daar gewoon te wachten.

De regering heeft nochtans middelen vrijgemaakt voor de opvang en begeleiding van asielzoekers. Ik weet dat de staatssecretaris ook op zoek is naar extra middelen. Dat zou goed nieuws zijn, ware het niet dat Fedasil zelf zegt dat het niet kan zorgen voor de 450 extra plaatsen die de staatssecretaris aangekondigd heeft.

Minister De Crem heeft toegezegd zo'n 240 plaatsen vrij te maken in kazernes. Dat is goed nieuws, want 200 asielzoekers moeten binnenkort de daklozenopvang verlaten. Er blijven in de kazernes dan wel nog maar 40 extra plaatsen over. De vraag rijst ook of de omkadering in de kazernes goed zal zijn.

Waarom vordert de staatssecretaris geen andere overheidsgebouwen op? De crisis van de opvang duurt inmiddels al één jaar. De toestand is schrijnend. De staatssecretaris kan niet blijven zeggen dat hij zijn best doet, maar dat het hem niet lukt. Waarom stapt hij niet rechtstreeks naar de Ministerraad? Het spelletje dat met deze zeer kwetsbare mensen wordt gespeeld, heeft nu lang genoeg geduurd.

Wat zal de staatssecretaris op zeer korte termijn doen? Hoe zal hij ervoor zorgen dat de 1200 asielzoekers in hotels en de 2000 asielzoekers die nu al in overtal in de centra verblijven, een waardig onderkomen krijgen?

Vandaag heeft Fedasil 100 mensen gewoon op straat moeten zetten. Hoe zal de staatssecretaris ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt?

Is het geen goed idee om met de Senaatscommissie voor de Binnenlandse Zaken een bezoek te brengen aan de hotels die asielzoekers opvangen, zodat de collega's kunnen zien wat daar gebeurt?

De heer Philippe Courard, staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie en Armoedebestrijding. - Ik ben inderdaad bezorgd over de toestand in de hotels. Zoals ik al zei in de Kamer, wil ik daar zo snel mogelijk een eind aan maken. De opvang in hotels is jammer genoeg een noodoplossing. Het opvangnetwerk is verzadigd. De opvangcentra zijn al meer dan een jaar overbezet.

Zowel voor 2009 als voor 2010 heb ik aanvullende middelen gekregen om bijkomende plaatsen te openen. Daarvoor is echter tijd nodig. Bovendien komen er steeds nieuwe asielzoekers en aanvragen bij. Elke maand registreert Fedasil een netto stijging van meer dan 600 personen. Ondanks de grote inspanningen van Fedasil en zijn partners kan het opvangnetwerk de stijging niet meer bijhouden.

Op 18 september 2009 heb ik aanvullende middelen gekregen voor de creatie van nieuwe plaatsen. Daarmee konden we de opvang in hotels stopzetten. We hebben echter geen 200 plaatsen nodig, maar meer dan 1 200. Die kunnen we niet zomaar vinden. Niemand wil asielzoekers als buren. Fedasil en zijn partners blijven zo discreet mogelijk zoeken. Bepaalde locaties gingen verloren omdat de onderhandelingen door de media werden opgepikt. Dat wil ik absoluut vermijden.

Ik heb de Ministerraad gevraagd overheidsgebouwen ter beschikking te stellen. In de praktijk heeft dat geen resultaat opgeleverd. Het enige overblijvende concrete voorstel komt van minister De Crem. Na werkzaamheden zouden 130 plaatsen vrijkomen in Florennes. De gebouwen fungeren al gedeeltelijk als opvangcentrum.

Om die reden heb ik de minister gevraagd of er nog lege of zo goed als lege kazernes beschikbaar zijn voor Fedasil. Ik wacht verder op andere voorstellen. Ook mevrouw Piryns mag altijd een voorstel doen.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Ik weet dat het tijd vergt om opvangplaatsen te creëren. De staatssecretaris weet echter al meer dan een jaar dat het opvangnetwerk verzadigd is en dat er te weinig plaatsen zijn.

Is de staatssecretaris ooit al ter plaatse gaan vaststellen hoe asielzoekers in hotels worden opgevangen? Iedereen denkt dat een verblijf in een hotel prettig is. Dat is misschien zo voor wie op vakantie is, maar niet voor gezinnen die al vier maanden in één kamer zitten. Soms worden acht tot tien mensen in één kamer ondergebracht.

Er is ook geen begeleiding of hulp. De staatssecretaris heeft wel de mensen en middelen om op dat vlak wat te doen.

De toestand sleept al lang aan en er zijn in totaal ongeveer 3000 opvangplaatsen te kort. De enige oplossing is volgens mij om asielzoekers die al lang in de procedure zitten, financiële steun te geven zodat de plaatsen vrijkomen voor nieuwkomers.