4-89

4-89

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 15 OCTOBRE 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de M. Yves Buysse à la vice-première ministre et ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, chargée de l'Intégration sociale et au secrétaire d'État au Budget, à la Politique de migration et d'asile, à la Politique des familles et aux Institutions culturelles fédérales sur «la forte augmentation du nombre de ressortissants espagnols d'origine marocaine qui demandent une aide sociale» (nº 4-891)

De heer Yves Buysse (VB). - Het OCMW van Antwerpen luidde dinsdag de alarmklok, omdat het een opmerkelijke stijging vaststelt in het aantal steunaanvragen van mensen van Marokkaanse origine die uit Spanje komen. Veelal zou het gaan om Marokkanen die de Spaanse nationaliteit hebben verkregen en die de economische crisis in Spanje ontvluchten. Zoals Gazet van Antwerpen schreef: `Ze zoeken uit in welk ander land ze hun schrijnende situatie het meest kunnen verbeteren. En waar komen ze dan uit? Juist, in België.'

Veel heeft uiteraard ook te maken met de lopende regularisatie. Volgens Monica De Coninck, de Antwerpse OCMW-voorzitster, gaat dat niet zelden met fraude gepaard. Met valse arbeidscontracten, frauduleuze huurovereenkomsten of dokterspapieren en via nepbedrijven hopen velen in aanmerking te komen voor regularisatie, werkloosheids- of OCMW-steun. Een insider die de problematiek in Antwerpen van dichtbij kent, verwoordde het in de pers als volgt: `Onder Marokkanen in Marokko en in Spanje wordt stevig gelachen met België. In dat apenland kan en mag alles, luidt het.'

Het OCMW en de RVA zijn vaak onvoldoende uitgerust om deze vormen van fraude te detecteren, met alle gevolgen van dien.

Ik neem aan dat de regering het met mij eens is dat een immigratie met als doel te profiteren van onze sociale voordelen, al dan niet via frauduleuze praktijken, ongewenst is.

Is de regering op de hoogte van dit fenomeen? Weet de regering of deze tendens zich ook in andere centrumsteden manifesteert, eventueel met bevolkingsgroepen uit andere EU-landen of met andere nationaliteiten?

Hoe kunnen OCMW's en de RVA zich beter wapenen tegen dergelijke vormen van misbruik?

Welke maatregelen neemt de regering om deze praktijken een halt toe te roepen?

De heer Melchior Wathelet, staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid en voor de Federale Culturele Instellingen. - Ook ik heb in De Morgen van dinsdag 13 oktober gelezen dat het om Spanjaarden van Marokkaanse origine gaat, om EU-burgers met andere woorden. Het gaat hier dus om het recht op vrij verkeer van Europese burgers op het grondgebied van een lidstaat van de Unie. Dit recht geldt voor alle burgers, alle ingezetenen van de lidstaten van de Unie. Het is een fundamentele vrijheid waarbij het recht op verblijf op ons grondgebied geldt.

Voor een verblijf van maximaal drie maanden is geen enkele voorafgaande toestemming vereist. Men moet enkel een identiteitskaart of een geldige reispas kunnen voorleggen. Een dergelijk kort verblijf is bedoeld voor toeristen en houdt niet in dat sociale steun wordt toegekend.

Het recht op maatschappelijke integratie is er voor EU-burgers die over een verblijfsrecht van meer dan drie maanden beschikken én tot een van de drie categorieën behoren opgenomen in artikel 40, paragraaf 4 van de wet van 1980.

Het OCMW moet een sociaal onderzoek uitvoeren en nagaan of aan de wettelijke voorwaarden betreffende het toekennen van sociale steun of het recht op maatschappelijke integratie voldaan is.

Vragen over de RVA en werkloosheidsuitkeringen moeten aan minister Milquet worden gesteld.

Op grond van artikel 40, paragraaf 4, 10, van de wet van 15 december 1980 heeft een burger van de Unie het recht om langer dan drie maanden in België te verblijven om werk te zoeken. Zolang hij kan bewijzen dat hij nog werk zoekt en een reële kans maakt dat ook te vinden, kan hij in België blijven.

Wanneer de DVZ of de gemeente het verblijfsrecht erkennen, krijgt de EU-burger een gewoon verblijfsrecht van drie jaar.

Gedurende deze drie jaar kan de DVZ controleren of de EU-burger nog steeds voldoet aan de verblijfsvoorwaarden die voor hem gelden. De DVZ kan een einde maken aan het verblijfsrecht van deze burger, wanneer die niet meer voldoet aan de voorwaarden om steun te ontvangen, bijvoorbeeld wanneer hij geen reële kans maakt om werk te vinden. Ook mag de EU-burger geen onredelijke belasting vormen voor de Belgische sociale bijstand.

De DVZ kan steeds een einde maken aan het verblijf van elke burger die fraude heeft gepleegd die van doorslaggevend belang was bij de toekenning van zijn verblijfsrecht of wanneer hij een gevaar uitmaakt voor de openbare orde, de nationale veiligheid of de volksgezondheid.

De heer Yves Buysse (VB). - Het antwoord van de staatssecretaris is niet helemaal bevredigend. Vooral de vraag of het probleem een louter Antwerpse kwestie is, dan wel of het ook in andere steden wordt opgemerkt, blijft onbeantwoord. Ik kan me dan ook niet van de indruk ontdoen dat er in de regering weinig animo is om deze fraudegevallen aan te pakken. Ze worden nochtans niet te berde gebracht door mensen van mijn partij, maar door de voorzitter van het OCMW van Antwerpen, die ze met zoveel woorden in de krant laat noteren. Ik verwacht van de regering toch dat ze wat meer daadkracht aan de dag legt.