4-83

4-83

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 9 JUILLET 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse à la ministre de la Politique de Migration et d'Asile et au ministre de l'Intérieur sur «la problématique persistante concernant les illégaux à Ostende et Zeebrugge» (nº 4-1022)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

De heer Yves Buysse (VB). - In de maand mei van dit jaar werden alleen al bij drie acties in Oostende 67 illegalen opgepakt. Het lijkt er sterk op dat Oostende opnieuw overspoeld wordt door illegale vreemdelingen die de oversteek naar het Verenigd Koninkrijk trachten te maken. Behalve in Oostende is deze tendens ook in Zeebrugge te merken. Tijdens een evaluatievergadering in Brugge erkende de bevoegde minister trouwens dat de stijging van het aantal illegalen in Oostende en Zeebrugge opmerkelijk is.

Met de sluiting van het vluchtelingenkamp Sangatte in het achterhoofd heeft de minister in de strijd tegen de illegale migratie aangekondigd dat ze nauwer wil samenwerken met de Franse autoriteiten en meer gezamenlijke politiecontroles wil uitvoeren langs snelwegen, maar vooral ook op en langs het spoor. Op 19 mei had de minister naar verluidt hierover een gesprek met de Franse minister Besson om tot gemeenschappelijke acties te komen.

Het lijkt er op dat jaar na jaar Oostende geconfronteerd wordt met diezelfde problematiek. Ondanks initiatieven die de minister vorig jaar had aangekondigd, blijkt het probleem zich dit jaar opnieuw voor te doen. De minister mag dan wel beweren dat lokale en federale politie, scheepvaartpolitie, dienst Vreemdelingenzaken en parket goed samenwerken, maar wij krijgen te horen dat intercepties rond het spoor vaak nog problematisch verlopen. Bij oproepen van treinpersoneel verwijst de Oostendse lokale politie naar de spoorwegpolitie. Probleem is evenwel dat de dichtstbijzijnde spoorwegpolitiepost, Brugge, op een half uur rijden van Oostende gevestigd is en dat er 's nachts slechts één ploeg beschikbaar is, die afwisselend vanuit Gent en Brugge moet instaan voor het volledige grondgebied van West- en Oost-Vlaanderen.

Hoeveel illegalen zijn dit jaar al onderschept in Zeebrugge en Oostende? Hoe beoordeelt de minister deze cijfers? Hoeveel van hen werden geplaatst in gesloten centra en hoeveel werden vrijgelaten met een bevel tot het verlaten van het grondgebied? Is de minister niet van oordeel dat er meer plaatsen moet zijn in gesloten centra? Welke acties werden in juni concreet genomen in deze regio?

Wat zijn de resultaten van de werkvergadering van 19 mei met de Franse minister? Welk concreet actieplan kunnen Oostende en Zeebrugge voor de komende maanden verwachten? In hoeverre wordt gewerkt aan een oplossing voor de terechte klachten van het treinpersoneel in Oostende? Wordt overwogen om in Oostende een volwaardig kantoor van de spoorwegpolitie te vestigen met voldoende manschappen? Kan, eventueel tijdelijk, een beroep gedaan worden op de scheepvaartpolitie, die op de aanpalende grond nu ook gelijkaardige interventies doet?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

In 2009 werden van januari tot eind mei in havengebied van Zeebrugge en in Oostende 380 illegaal verblijvende vreemdelingen onderschept. Uit de maandelijkse statistieken die de dienst Vreemdelingenzaken van de federale politie ontvangt, blijkt dat er vooral in Zeebrugge in de maand mei en grote stijging van het aantal intercepties was: 120 tegenover 36 in april. Er is een verschuiving waar te nemen bij het oppakken van illegalen die naar het Verenigd Koninkrijk trachten te gaan. Vroeger werden er meer illegalen opgepakt bij acties langs de snelwegen, terwijl ze nu vooral in en rond de havens worden opgepakt. Er is ook een grote stijging van het aantal Indiërs en Afghanen.

Mijn administratie heeft een werkgroep opgericht om de tendensen, de modi operandi, de misbruiken, de schijnconstructies en de routes van de illegale migratie te analyseren en te bestrijden. Dit gebeurt in overleg met verschillende federale diensten.

De dienst Vreemdelingenzaken heeft statistieken bijgehouden van de vier Mistralacties in Oostende. Bij de actie van 5 mei 2009 werden 24 personen opgepakt: vijftien illegalen werden opgesloten in een centrum, twee kregen een bevel het grondgebied te verlaten, vijf onder hen waren niet-begeleide minderjarige vreemdelingen voor wie contact werd opgenomen met de Voogdijdienst en twee werden vrijgelaten.

Bij de actie van 14 mei 2009 werden negentien personen opgepakt; 12 illegalen werden opgesloten in een centrum, vijf kregen een bevel tot het verlaten van het grondgebied en twee onder hen waren niet-begeleide minderjarige vreemdelingen voor wie de Voogdijdienst werd ingeschakeld.

De actie van 26 mei 2009 resulteerde in 22 intercepties waarvan negen opgesloten in een centrum, zeven die een bevel kregen om het grondgebied te verlaten, vier personen waren niet begeleide minderjarige vreemdelingen voor wie de Voogdijdienst werd ingeschakeld en twee mensen werden op vrije voeten gesteld.

De actie van 22 juni 2009 resulteerde in negentien intercepties waarvan vier werden opgesloten in een centrum, één werd onmiddellijk gerepatrieerd, één kreeg een bevel om het grondgebied te verlaten, tien personen waren niet begeleide minderjarige vreemdelingen voor wie contact werd opgenomen met de Voogdijdienst en drie werden vrijgelaten.

Zoals ik herhaaldelijk heb gezegd, ben ik vragende partij voor extra plaatsen in gesloten centra. Mijn eerste prioriteit is de bouw van een gesloten instelling voor moeilijk beheersbare personen. De maximumcapaciteit wordt 160 personen. De Dienst Vreemdelingenzaken doet de nodige stappen om deze plannen te concretiseren.

Op maandag 22 juni vond een actie `Mistral' plaats, waarbij DVZ en de Scheepvaartpolitie in Oostende samenwerkten. Er werden negentien mensen aangetroffen waarvan elf Algerijnen. Net zoals tijdens de acties in mei werd samengewerkt met een tolk om de nationaliteit te kunnen vaststellen. De tolk gaf aan dat vijf mensen een andere nationaliteit hadden dan deze die ze beweerden te hebben.

We hebben op 19 mei afgesproken om de operationele samenwerking tussen Frankrijk en België in het kader van de strijd tegen de illegale immigratie en de mensensmokkel te versterken: er komen gezamenlijke politieacties op de autosnelwegen die de Franse en Belgische kusten van het Kanaal en de Noordzee met elkaar verbinden; het inlichtingenwerk wordt gecoördineerd om de illegale immigratienetwerken te ontmantelen; we starten met de ontwikkeling van de gezamenlijke patrouilles van spoorwegpolitie in de hogesnelheidstreinen, op de lijnen Lille-Brussel en Parijs-Brussel, met name in de Thalys, in samenwerking met de andere Europese politiediensten; we voorzien in een gezamenlijk gebruik van de middelen voor de terugleiding naar de grens en mobilisatie van de Europese middelen van het FRONTEX- agentschap; op ministerieel niveau zullen regelmatig uitwisselingen worden georganiseerd, om de inspanningen aan weerszijden van de grens nauw te coördineren.

In Oostende en Zeebrugge zullen er de komende maanden acties blijven plaatsvinden.

Wat de controles langs het spoor betreft, deden zich enkele maanden geleden problemen voor in het spoorwegdepot van Oostende, maar die werden intussen opgelost. Acties en toezicht in samenwerking tussen de Spoorwegpolitie en Securail, alsook infrastructurele maatregelen door de NMBS-groep, hebben daartoe bijgedragen.

Er wordt momenteel niet overwogen om in het station van Oostende een vaste post van de spoorwegpolitie te vestigen, al dan niet in samenwerking met de scheepvaartpolitie.

De vaste post van de spoorwegpolitie in het station van Brugge wordt tijdens de zomerperiode weliswaar versterkt, zodat er dagelijks gedurende een achttal uren een interventieploeg aanwezig kan zijn in het station van Oostende.

De heer Yves Buysse (VB). - Ik dank de staatssecretaris voor het interessante cijfermateriaal. Wat de concrete situatie in Oostende betreft, ben ik niet van oordeel dat de problemen opgelost zijn. Ik heb mijn vraag om uitleg precies gesteld naar aanleiding van klachten van mensen die overdag en 's nachts met illegalen worden geconfronteerd. Bronnen bij de NMBS hebben me trouwens bevestigd dat één van de spoorwegvakbonden het probleem recent nog onder de aandacht heeft gebracht. Ik zal deze zaak verder onderzoeken.

M. le président. - L'ordre du jour de la présente séance est ainsi épuisé.

La prochaine séance aura lieu le mercredi 15 juillet à 14 h 30.

(La séance est levée à 20 h 00.)