4-1372/2

4-1372/2

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

7 JULI 2009


Voorstel van resolutie betreffende het bloedig onderdrukken van een vreedzaam protest van indianen in Bagua (Noord-Peru) en de miskenning van de rechten van de inheemse bevolking in Peru


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW TEMMERMAN

In de considerans, punt E doen vervallen.

Verantwoording

In de toelichting van de resolutie wordt het conflict van Río Blanco aangehaald als historische achtergrond van de conflicten die zich begin juni voordeden. We kunnen inderdaad stellen dat de problematiek van het Río Blanco conflict erg gelijklopend is, maar toch kan dit niet als de oorzaak of aanzet van de recente conflicten worden gezien.

De eigenlijke historische achtergrond van de conflicten is te vinden in het onlangs goedgekeurde vrijhandelsakkoord met de VS. Dit akkoord maakt het voor buitenlandse multinationals makkelijker om toegang te krijgen tot grondstoffen en natuurlijke hulpbronnen in het omstreden gebied. Vorig jaar kwam de inheemse bevolking van het regenwoudgebied reeds een eerste maal op straat, maar na de belofte van de overheid tot inspraak werd dit protest gestaakt. Doordat deze belofte niet werd nagekomen, kwam de bevolking vorige maand opnieuw op straat.

Nr. 2 VAN MEVROUW TEMMERMAN

In de considerans, punt F vervangen als volgt :

« F. Gelet op het vreedzaam protest van de lokale bevolking vorig jaar en het staken van dit protest na de belofte van de overheid om inspraak te verlenen; ».

Verantwoording

Zie de verantwoording van amendement nr. 1.

Nr. 3 VAN MEVROUW TEMMERMAN

In het dispositief, een punt 4bis (nieuw) toevoegen luidende :

« 4bis. verzoekt de Belgische regering in Europa te wijzen op de gevolgen van een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Peru dat dezelfde voorwaarden bevat als het vrijhandelsakkoord met de VS en hen daarom op te roepen de lopende onderhandelingen voor dit akkoord te heroverwegen; ».

Verantwoording

De EU voert momenteel onderhandelingen met Peru over een vrijhandelsakkoord met precies dezelfde voorwaarden als het vrijhandelsakkoord tussen Peru en de VS. Deze onderhandelingen worden gevoerd in Bogota, in het kader van de « associatieverdragen » die de EU met de landen in de Andes-regio probeert af te sluiten. Met Colombia worden tegelijkertijd vergelijkbare onderhandelingen gevoerd.

Vanwege de gevolgen die de handelsafspraken hebben en het verzet dat die afspraken aantoonbaar oproepen bij de bevolking, wordt de EU nu opgeroepen om de onderhandelingen te heroverwegen.

Marleen TEMMERMAN.

Nr. 4 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, in punt L, de woorden « heeft gezocht » vervangen door de woorden « heeft moeten zoeken ».

Nr. 5 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, een punt R (nieuw) toevoegen, luidende :

« R. Gelet op de recente Peruaanse resolutie van 24 juni 2009 waarin de Peruaanse regering de traditionele ayahuasca-kennis en -gebruiken van de autochtone Amazonegemeenschappen heeft verklaard tot cultureel erfgoed van de Natie als garantie voor culturele continuïteit; »

Nr. 6 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, in punt 3 a, de woorden « zo spoedig mogelijk inheemse volkeren binnen haar grondgebied te erkennen conform de internationale akkoorden waarbij het land partij is en » doen vervallen.

Verantwoording

De te schrappen woorden geven dezelfde idee weer als wat volgt.

Nr. 7 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, in punt 3 g, de woorden « en zo spoedig mogelijk de noodtoestand in de getroffen provincies op te heffen » doen vervallen.

Verantwoording

De noodtoestand werd op 23 juni 2009 opgeheven.

Nr. 8 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, punt 3 h doen vervallen

Verantwoording

Punt 3 h geeft hetzelfde weer als punt 3 i.

Olga ZRIHEN.

Nr. 9 VAN DE DAMES TAELMAN EN SOMERS

In het dispositief, een punt 4bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 4bis. verzoekt de Belgische regering waakzaam te blijven voor de gevolgen van een vrijhandelsakkoord tussen de EU en Peru op de situatie van de inheemse bevolking in dat land; ».

Martine TAELMAN
Ann SOMERS.