4-81

4-81

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 25 JUIN 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur «le service dans les bureaux de poste» (nº 4-986)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Om economische redenen wordt het sterk verlieslatende netwerk van 1 300 postkantoren hervormd tot een netwerk van minimaal 1 300 servicepunten, een netwerk van reguliere postkantoren en postpunten waar klanten terechtkunnen voor de meest courante postdiensten zoals frankeeradvies, verkoop van postzegels, aangetekende zendingen, en voor eenvoudige bankverrichtingen, zoals de storting van kleine bedragen, afgifte van overschrijvingsbulletins.

Sinds juli 2006 wordt een postkantoor dat gesloten wordt in principe vervangen door een postpunt in dezelfde buurt. Daarmee blijft het totaal aantal servicepunten inderdaad wel op peil, maar neemt de dienstverlening in een bepaalde buurt of regio niettemin onvermijdelijk af. De postpunten nemen immers lang niet alle taken van de gesloten kantoren over, waardoor de werklast in het overblijvende kantoor in dezelfde buurt of regio merkelijk hoger komt te liggen.

Mijn ervaring in het Gentse leert dat het personeelsbestand en de infrastructuur van de overblijvende postkantoren niet altijd aangepast worden aan de toegenomen werklast. Dat heeft uiteraard gevolgen voor de dienstverlening.

Ik geef drie concrete voorbeelden. In het kantoor aan de Hogeweg in Sint-Amandsberg is op zaterdagochtend slechts één personeelslid aanwezig, met als gevolg dat er wachtrijen staan van 20 tot 30 mensen. Er zijn nu ook te weinig parkeerplaatsen. In het kantoor aan de Brusselsesteenweg in Gentbrugge hetzelfde verhaal: vaak wachtrijen tot buiten. In het kantoor in de Lange Kruisstraat in Gent-Centrum lopen de wachttijden vaak op tot meer dan een half uur. Dat getuigt toch niet van klantvriendelijkheid.

Op welke manier wordt bij de hervorming van het netwerk van postservicepunten rekening gehouden met de sterke toename van de werklast in de overblijvende postkantoren? Wordt de personeelsbezetting in die kantoren aangepast aan die hogere werklast? Op welke manier wordt de personeelsbezetting geëvalueerd en indien nodig bijgestuurd?

Op welke manier wordt er rekening mee gehouden dat de infrastructuur van de overblijvende kantoren, bijvoorbeeld wat de parkeerplaatsen betreft, aan de nieuwe situatie dient te worden aangepast?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van minister Vanackere.

Alvorens een postkantoor wordt gesloten, wordt in detail bekeken hoe in een buurt de klantenstroom optimaal kan worden verdeeld tussen het postpunt voor een aantal basisverrichtingen en de postkantoren voor iets meer gespecialiseerde verrichtingen, zoals de bancaire verrichtingen.

Rekening houdend met de te verwachten klantenstroom wordt ook het betrokken postpersoneel van het gesloten postkantoor in de naburige postkantoren ingezet. Aangezien de klantenstroom echter niet helemaal te voorspellen is, zeker niet in grotere agglomeraties, zal de toestand permanent worden geëvalueerd. Om die reden zullen na de evaluatie personeelsleden tussen de postkantoren onderling worden verschoven om zo de organisatie van betrokken postkantoren beter af te stemmen op de klantenstroom.

In Gent-Centrum is momenteel een toegenomen klantenstroom vastgesteld, klaarblijkelijk doordat het kantoor Gent-Zuid tijdelijk gesloten is voor verbouwingswerken. De situatie zou na de heropening van dat kantoor moeten verbeteren.

Voor zover de commerciële ligging goed is, probeert De Post zich dichtbij publieke parkeergelegenheden te vestigen. Er is geen ander specifiek parkeerbeleid, noch voor de klanten noch voor het personeel. De Post sluit commerciële huurovereenkomsten voor meestal beperkte oppervlaktes.

De huidige milieuwetgeving of de wetgeving op de ruimtelijke ordening verplicht de exploitanten van allerlei commerciële ruimtes niet om in privéparkeerplaatsen te voorzien, zeker niet voor bestaande kleine lokalen. Integendeel wordt het gebruik van de openbare vervoermiddelen bevorderd waar ze beschikbaar zijn, vooral in de steden.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik pleit ervoor dat De Post korter op de bal speelt. De toestand in het postkantoor in Sint-Amandsberg sleept nu al een maand aan. Dat is niet echt klantvriendelijk. De Post zegt dat ze respect heeft voor de klanten en belooft dat de dienstverlening niet onder reorganisatie zal lijden. In de praktijk is de toestand werkelijk verslechterd.

Het is positief dat de minister ervoor pleit gebruik te maken van het openbaar vervoer. Niet iedereen kan daarvan gebruik maken, bijvoorbeeld omdat de bus- of tramhalte te ver af is. De Post moet voor voldoende parkeerplaatsen zorgen om te vermijden dat de parkeerdruk op de buurt te groot wordt. Ik vraag dan ook dat de toestand opnieuw wordt geëvalueerd.