4-81

4-81

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 25 JUNI 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Mondelinge vragen

Mondelinge vraag van mevrouw Freya Piryns aan de eerste minister over źde voortdurende impasse binnen het dossier asiel en migratie╗ (nr. 4-823)

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Sta mij toe te starten met volgend citaat: `De politiek holt dikwijls achter de feiten aan. Trouwens, in het algemeen volgt de politiek vaak en leidt zij te weinig. In een politieke democratie met een wispelturige kiezer kan "leiden" levensgevaarlijk zijn voor het politiek voortbestaan. Daarom handelt de overheid vaak "met de rug tegen de muur" of met "de afgrond voor ogen". (...) Het domste wat men kan doen, is systematisch mensen naar de mond praten en de indruk geven dat we met zijn allen goed bezig zijn.'

De premier herkent dat citaat wellicht, want het komt uit zijn eigen boek Op zoek naar wijsheid.

Bij het aantreden van de premier hoopten we dat hij de wijsheid en de nodige menselijkheid aan de dag zou leggen om het dossier asiel en migratie naar zich toe te trekken. De impasse in dit dossier sleept immers al bijna twee jaar aan, zowel wat de beloofde circulaire met betrekking tot de regularisatie betreft, als wat het schrijnend tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers betreft. Er was hoop dat de premier de bekvechtende ministers tot de orde zou roepen en hen zou doen inzien dat politiek bedrijven inderdaad betekent dat men moet durven knopen doorhakken en dat politiek bedrijven moed vergt. Beslissingen mogen niet afhangen van de waan van de dag of van de wispelturige kiezer. De toestand op het terrein wordt met de dag schrijnender. De ministers blijven spelletjes spelen en dat is onaanvaardbaar. De partijpolitieke spelletjes in dit dossier blijken bijvoorbeeld uit de uitspraken van minister Karel De Gucht in Humo.

Minister De Gucht is erin geslaagd om te verklaren wat volgt: `In het migratiedossier zet de regering nu geen stappen, maar dat is omdat mijn partij geen stappen wil zetten.' Eindelijk bekent de Open Vld kleur, maar de mensen op het terrein zijn daarmee geen stap verder.

Het is een politieke keuze van de Open Vld om in dat dossier geen vooruitgang te boeken. Ik hoop, mijnheer de eerste minister, dat u die partij op de inhoud van het regeerakkoord wijst. Ook de Open Vld moet dit nakomen.

Intussen wordt een ad-hoc- of schijnoplossing bedacht, bijvoorbeeld de regularisatie voor gezinnen met kinderen en het opvangen van mensen in goedkope hotels. Dat kan men volgens mij geen oplossingen noemen.

De minister van Asiel en Migratie voert allerlei manoeuvres uit, die in mijn ogen op zijn minst provocerend zijn. Zo vaardigt ze vandaag een rondzendbrief uit over het oppakken van illegalen, maar hoe mensen die hier al jarenlang verblijven kunnen ge´ntegreerd worden, hoe de wet over de opvang van asielzoekers en mensen zonder papieren en het regeerakkoord kan worden uitgevoerd, dat is voor de minister blijkbaar te veel gevraagd.

Verscheidene middenveldorganisaties trachten de druk op te voeren en hebben zelfs een proces tegen de federale overheid ingespannen. Ze zijn hierin overigens gevolgd door de OCMW's van Brussel en Antwerpen. Het aantal open brieven van organisaties die de toestand aanklagen is niet meer te tellen. De wanhoopskreten van mensen zonder papieren en asielzoekers in hongerstaking klinken voor mij in elk geval oorverdovend, maar vallen bij de regering blijkbaar in dovemansoren.

Mijnheer de eerste minister, in deze totale impasse heeft het duidelijk geen zin meer vragen te stellen aan de bevoegde ministers; zij hebben hun onwil en/of onkunde al bij herhaling bewezen en zouden daar beter eens de gepaste conclusies uit trekken. Ik richt mij dus tot u, geachte premier, in de hoop dat u de wijsheid, waarnaar u op zoek was, nu ook aan de dag legt.

Komt er nog voor de zomervakantie een akkoord met betrekking tot de regularisatie van mensen zonder papieren? Hoe lang moeten we nog wachten voordat de rondzendbrief met criteria voor regularisatie, zoals beloofd in het regeerakkoord, wordt gepubliceerd?

Welke acties op korte termijn en op lange termijn plant de regering om het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers op te lossen? Is de premier van oordeel dat door het niet aanbieden van materiŰle opvang de regering de wet overtreedt? Hoe valt dat te rechtvaardigen?

Is de premier van mening dat er een rechtstreeks verband bestaat tussen het uitblijven van de rondzendbrief met regularisatiecriteria en het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers?

De heer Herman Van Rompuy, eerste minister. - Mevrouw Piryns, we zijn gedoemd om mekaar te mis te lopen. Vorige week kon ik hier niet aanwezig zijn door onverwachte politieke omstandigheden, daarstraks heb ik even op u gewacht.

Mijn antwoord zal echter bijna even lang zijn als mijn inleiding, vrees ik, omdat ik heb aangekondigd dat de regering de komende tijd zal inzetten op wat niet door mij, maar door anderen de vijf werven wordt genoemd. We zoeken een geschikt moment om daarin een doorbraak of doorbraken tot stand te brengen. Persoonlijk denk ik dat we dat best nog voor de vakantie zouden afronden, maar ik kan dat alleen ondernemen, als er een redelijke kans bestaat om tot een akkoord te komen.

Het is en blijft een van de prioritaire dossiers op de agenda. Ik zal dus alles doen om daarover tot een akkoord te komen. Hoe meer ik daarover echter zeg, hoe moeilijker het is om tot een akkoord te komen.

Ik ben blij dat u mijn wijsheid looft, maar die heeft meer te maken met mijn biologische leeftijd, dan met iets anders. Zelfs al zou het iets anders zijn, in ons systeem is het dan zo dat die wijsheid egaal over de vijf meerderheidspartijen gespreid moet liggen. Alleen kan ik niets bereiken.

Wij zullen dus zien of wij verder komen. Ik zal mij daarvoor meer nog dan in het verleden inspannen.

Wat de vragen betreft, ben ik het niet met u eens. Mevrouw Arena is hier en kan perfect op de gestelde vragen antwoorden op een manier waarvan ik bijna zeker ben dat ze mijn goedkeuring wegdraagt. Ik zal de vragen doorgeven aan de bevoegde en bekwame minister.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Voor ik op de woorden van de premier inga: zal mevrouw Arena dan ook effectief antwoorden, zoals de premier suggereert?

De voorzitter. - U weet, mevrouw Piryns, dat de regering zelf beslist over de manier waarop zij antwoordt op een parlementaire vraag.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Daarom herhaal ik: de premier, dus de regering, stelt voor dat mevrouw Arena antwoordt. Mag zij dat dan alstublieft ook doen? Het is een voorstel van de premier, niet van mijzelf ...

De voorzitter. - De volgende weken krijgt u ongetwijfeld de gelegenheid uw vragen te stellen.

Mevrouw Freya Piryns (Groen!). - Mag ik dan toch nog reageren op de woorden van de eerste minister? Ik hoop dat het volgende week niet meer nodig zal zijn en dat hij in zijn zoektocht naar een geschikt moment om een doorbraak te vinden snel resultaat boekt, want het wordt hoog tijd.

Het zal hem niet verbazen dat zijn antwoord mij niet bevredigt. Uit de feiten is nog niet gebleken dat het een prioritair dossier is. Hij zegt dat hij dit niet alleen kan oplossen en daar vijf partijen voor nodig heeft, maar ik ben er wel van overtuigd dat CD&V hier een sleutel in handen heeft. Een aantal ministers staan lijnrecht tegenover elkaar, waarbij CD&V een zeer belangrijke positie moet innemen. Dan kan minister Turtelboom eindelijk worden gedwongen om uit te voeren wat in het regeerakkoord staat. Zo moeilijk kan dat toch niet zijn? De premier kent de christelijke parabels over het opvangen van mensen toch veel beter dan ik? Als iedereen de ogen sluit, krijgen we nog veel schrijnender toestanden dan vandaag.