4-80

4-80

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 18 JUIN 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Marleen Temmerman au ministre de la Coopération au développement sur «le mandat de l'Évaluateur spécial de la Coopération internationale» (nº 4-825)

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Gisteren had in een gezamenlijke commissie Buitenlandse Betrekkingen van Kamer en Senaat een gedachtewisseling plaats met de heer Dominique de Crombrugghe, Bijzonder Evaluator van de Internationale samenwerking. Hij stelde daar zijn rapport voor ter evaluatie van het Belgisch Ontwikkelingsbeleid in de periode 2006-2008.

Na kennisname van zijn rapport en de verdere toelichting van de Bijzonder Evaluator werd duidelijk dat het mandaat van de heer de Crombrugghe ten einde loopt en dat hij momenteel in een verlengingsperiode zit van zes maanden ten behoeve van de dienst. Die beslissing zou genomen zijn zonder de objectieve evaluatie van zijn functie af te wachten, een evaluatie waar de Bijzonder Evaluator zelf om had gevraagd.

De functie van de Bijzonder Evaluator werd in 1999 in het leven geroepen via een koninklijk besluit tot benoeming van een `Bijzonder Evaluator van de internationale samenwerking' bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Internationale Samenwerking, en tot de vaststelling van zijn administratief en geldelijk statuut.

De functie werd toen gecreëerd op aanvraag van de Bijzondere Commissie van de Kamer van Volksvertegenwoordigers belast met de opvolging van de problemen van het Algemeen Bestuur voor de Ontwikkelingssamenwerking (ABOS). Die Commissie besliste hiertoe om niet meer te maken te hebben met wantoestanden, de zogenaamde `witte olifanten'. Het is dus van groot belang dat er een onafhankelijke evaluator op post blijft om de herhaling van wantoestanden te vermijden, maar ook om ons ontwikkelingsbeleid steeds te blijven herbekijken en verbeteren. Enkel zo kan België een beleid blijven voeren dat een effectieve invloed heeft in de praktijk.

Er zou nu een nieuw koninklijk besluit in de maak zijn dat het koninklijk besluit van 4 april 2003 ter aanstelling van de Bijzonder Evaluator moet vervangen.

Hoe belangrijk acht de minister de functie van `Bijzonder Evaluator van de Internationale samenwerking' ten aanzien van het beleid, rekening houdend met de gebeurtenissen uit het verleden?

Is de minister bereid de verlengingsperiode van het mandaat van de evaluator alsnog te verlengen tot eind december zodat toch rekening kan worden gehouden met de resultaten van het evaluatierapport over zijn dienst?

Wat zal de verankering zijn van het nieuwe koninklijk besluit, rekening houdend met het feit dat de Bijzonder Evaluator onder het huidige koninklijk besluit duidelijk objectief en onafhankelijk kan handelen?

De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - De wet Internationale Samenwerking heeft de oprichting van een externe evaluatie opgelegd. Deze wetsbepaling wordt organiek uitgewerkt in een koninklijk besluit. Door de externe evaluatie op te nemen in de wet van 1999 werd duidelijk bepaald dat evaluatie bijzonder belangrijk is voor de Belgische ontwikkelingssamenwerking. Ik ben het daar helemaal mee eens. In mijn beleidsverklaring leg ik immers de nadruk op de verhoging van de prijs-kwaliteitverhouding van onze samenwerking, dat wil zeggen, resultaten halen tegen een redelijke kostprijs. Het is precies de bedoeling van de evaluatie om te onderzoeken of de Belgische ontwikkelingssamenwerking de vooropgestelde resultaten inderdaad haalt. Voor de geloofwaardigheid van de ontwikkelingssamenwerking is het essentieel dat dit onderzoek door een onafhankelijke dienst wordt uitgevoerd.

De regering heeft bij beslissing van de Ministerraad van 8 mei het mandaat van de heer de Crombrugghe met zes maanden verlengd. Een dergelijke verlenging met zes maanden is conform de regeling voor managementfuncties bij de federale overheid. De bedoeling is dat het nieuwe koninklijke besluit dat de dienst Bijzondere Evaluatie regelt, zo snel mogelijk kan worden voorgelegd aan de Ministerraad, zodat er in september een nieuwe selectie voor de functie van Bijzonder Evaluator komt.

Mevrouw Temmerman verwijst naar een evaluatie van de dienst, die momenteel zou worden uitgevoerd. Dat is niet helemaal correct. De dienst wordt nu niet extern geëvalueerd. Er is wel een zogenaamde peer review door andere evaluatiediensten van de DAC gepland. Het is sinds enkele jaren de gewoonte dat de evaluatiediensten van DAC-landen elkaar geregeld doorlichten. Een of twee landen komen dan op bezoek bij de evaluatiedienst die wordt doorgelicht en maken aanbevelingen om de werking verder te optimaliseren. Een echte evaluatie is dit niet, maar eerder een ondersteuning die de verschillende evaluatiediensten van de DAC-landen elkaar geven. Ongetwijfeld zal deze peer review nuttige aanbevelingen opleveren. De resultaten van deze studie zijn evenwel niet noodzakelijk om het koninklijk besluit te actualiseren. Het kader waarbinnen DAC-evaluaties werken is bekend, en de aanbevelingen van vorige peer reviews zijn publiek beschikbaar. We beschikken dus over voldoende elementen om het koninklijk besluit te actualiseren.

Deze vraag naar een peer review werd overigens voor het eerst besproken op het interne beheerscomité van DGOS op 11 mei 2009, dus nadat de beslissing van de Ministerraad, namelijk op 8 mei, over de bijzondere evaluatie was genomen.

De onafhankelijkheid van de Bijzonder Evaluator is essentieel. Het koninklijk besluit van 2003 moest wegens vormvereisten worden bijgewerkt. Uitgerekend over de procedure van de hernieuwing van het mandaat van Bijzonder Evaluator is in het bestaande koninklijk besluit niets geregeld. Het is de bedoeling om zijn onafhankelijkheid nog te versterken, niet alleen door het mandaat te verduidelijken, maar ook door de middelen die nodig zijn voor de uitvoering van dat mandaat in het koninklijk besluit te verankeren.

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Ik ben blij met het positieve antwoord. Ik denk echter niet dat het om een misverstand gaat. Uit de gedachtewisseling met de Bijzonder Evaluator bleek dat het ging om een peer review met onder meer Nederlandse en Canadese reviewers. Heel wat leden van de commissie vonden het jammer dat door het tijdschema met hun bevindingen geen rekening kon worden gehouden in de nadere omschrijving van het ambt van Bijzonder Evaluator. Ik hoop niettemin dat met de evaluatie rekening wordt gehouden.