4-76

4-76

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 MAI 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Dirk Claes au ministre de l'Intérieur sur «la forte baisse des saisies de drogues» (nº 4-890)

M. le président. - M. Olivier Chastel, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.

De heer Dirk Claes (CD&V). - Uit recente gegevens die door de minister werden vrijgegeven, blijkt dat in 2008 aanzienlijk minder drugs in beslag werden genomen dan het jaar voordien. Wat mij in die cijfers ook opvalt, is de sterke daling van het aantal drugsdelicten in discotheken.

Dergelijke cijfers zijn toch zeer opvallend en we moeten deze gegevens ernstig durven analyseren. Ik betwijfel sterk dat het aantal drugsproducten dat in ons land circuleert, op een drastische manier is gedaald. De kans is ook klein dat het reële drugsgebruik zo sterk is afgenomen. De bevoegde diensten hebben de opdracht dit fenomeen ernstig te onderzoeken en na te gaan wat de werkelijke oorzaken zijn van deze sterke daling.

Hoe verklaart de minister de drastische daling van het aantal opgespoorde drugsproducten in 2008? Wat kan de oorzaak zijn van die sterke daling? Werd er reeds een inhoudelijk onderzoek gevoerd naar de achtergrond van dit fenomeen?

Is er sprake van een recente wijziging inzake de middelen die voor de opsporing van drugsproducten ter beschikking worden gesteld? Heeft de opsporing van drugsproducten een lagere prioriteit gekregen in de criminaliteitsbestrijding? Heeft de minister reeds een zicht op de eerste cijfers voor 2009? Wat zijn de doelstellingen voor 2009 inzake drugsbestrijding?

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van minister De Padt.

De bestrijding van de drugscriminaliteit behoort tot de prioriteiten van de politie. Zo worden de productie van synthetische drugs en cannabis, de grootschalige in- en doorvoer van cocaïne en heroïne en de straathandel als prioriteiten vermeld in het nationaal veiligheidsplan 2008-2011. De drugsbestrijding heeft dus zeker geen lagere prioriteit gekregen.

De ontmanteling van de criminele organisaties houdt wel meer in dan de hoeveelheid in beslag genomen drugs. Er zijn in 2008 mijns inziens geen drastische wijzigingen geweest in de toekenning van de middelen. De cijfers van de in beslag genomen drugs moeten met voorzichtigheid geïnterpreteerd worden en de vergelijking mag niet tot twee jaar beperkt blijven. De hoeveelheden schommelen van jaar tot jaar zonder dat daar systematisch een uitleg voor voorhanden is. Dezelfde tendens doet zich ook op wereldvlak voor. Als men twee opeenvolgende jaren met elkaar vergelijkt, ziet men op het eerste gezicht grote schommelingen, maar wanneer men vijf opeenvolgende jaren met elkaar vergelijkt, stelt men vast dat de hoeveelheid in beslag genomen drugs gelijk blijft.

Voor de cijfers van 2008 ligt een verklaring voor de hand. De hoeveelheid in beslag genomen amfetamines, cocaïne en marihuana is vergelijkbaar met die van 2007. Op het eerste gezicht valt de hoeveelheid in beslag genomen hasj stevig terug, maar dat is te verklaren door twee grote inbeslagnames van hasj in 2007: één keer 44 ton en één keer 11 ton. Die twee vangsten buiten beschouwing gelaten, werd in 2008 evenveel hasj in beslag genomen als in 2007.

De inbeslagnames van XTC en heroïne kennen wel een terugval. De toegenomen inbeslagnames van heroïne in de ons omringende landen verklaren wellicht de terugval in België. XTC-exportlanden zoals Canada, Australië en de Verenigde Staten beginnen zelf meer te produceren en in Europa verschuift de productie ervan naar de Oostbloklanden. Dat kan de afname van XTC-inbeslagnames verklaren. De hoeveelheid in beslag genomen khat blijft stijgen. Daarvoor ligt geen verklaring voor de hand.

In 2009 werden al volgende hoeveelheden in beslag genomen: 19 kg amfetamines, 1072 kg cocaïne, 537 kg hasj, 124 kg heroïne, 75 kg khat, 71 kg marihuana, 5440 XTC-pillen.

De heer Dirk Claes (CD&V). - De aandacht van de politie mag niet verflauwen en de gerechtelijke diensten moeten de inbeslagnames van drugs als prioriteit aanhouden.