4-76

4-76

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 MAI 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Hugo Vandenberghe au vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles sur «le Jardin botanique national à Meise» (nº 4-873)

M. le président. - M. Olivier Chastel, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, chargé de la Préparation de la Présidence européenne, adjoint au ministre des Affaires étrangères, répondra.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - Volgens de directeur van de Plantentuin in Meise zijn er door het koude weer en problemen met de stookinstallatie verschillende tropische planten verloren gegaan. De vereiste temperaturen zouden niet gehaald zijn, ook al werkten alle ketels op volle kracht. De schade is aanzienlijk. Twee zeldzame tropische planten stierven volledig af en andere tropische planten zijn fel verzwakt, maar zullen het uiteindelijk wel halen.

Om het probleem van de stookketel aan te kaarten stuurde de directeur een brief naar de bevoegde minister, waarop hij pas drie maanden na datum antwoord zou hebben gekregen.

Reeds in 2004 en 2005 stelde ik in de Senaat vragen om uitleg over de Plantentuin van Meise.

Welke conclusies trekt de vice-eersteminister uit deze zaak?

Welke maatregelen zal de vice-eersteminister nemen om dergelijke problemen met de verwarming in de toekomst te vermijden?

Overweegt de minister om maatregelen te nemen om de algemene toestand in de Nationale Plantentuin van Meise te verbeteren?

(M. Marc Verwilghen, vice-président, prend place au fauteuil présidentiel.)

De heer Olivier Chastel, staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, belast met de Voorbereiding van het Europese Voorzitterschap, toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken. - Ik lees het antwoord van vice-eersteminister Reynders.

Ingevolge de zogenaamde Lambermontwetten van 13 juli 2001 zou de Nationale Plantentuin worden overgedragen aan het Vlaamse Gewest. Alvorens tot die overdracht te kunnen overgaan, dienden de gemeenschappen een protocolakkoord af te sluiten. Dat protocolakkoord is vandaag nog steeds niet gesloten, zodat de overdracht nog niet is gebeurd.

Gelet op de "nakende" overdracht heeft de Inspectie van Financiën, geaccrediteerd bij de Regie der Gebouwen, opgelegd dat nog enkel de strikt noodzakelijke instandhoudingswerkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Investeringen in de Plantentuin met federaal overheidsgeld mogen niet meer.

De gemeenschappen moeten dringend een onderling akkoord over de Nationale Plantentuin bereiken. Tijdens de lopende gewestelijke legislatuur is geen vooruitgang in dit dossier geboekt. Als enig resultaat van het overleg via het Overlegcomité federale regering-gemeenschapsregeringen werd met de Vlaamse Gemeenschap overeengekomen dat de renovatie van een tweetal voor het publiek toegankelijke serres door de Regie der Gebouwen zouden worden geprefinancierd, met de belofte dat de Vlaamse Gemeenschap de prefinanciering terugbetaalt zodra de overdracht van de Nationale Plantentuin rond is.

Sinds 2001 heeft de Regie der Gebouwen 2 236 657,92 euro aan werkzaamheden in de Nationale Plantentuin voor haar rekening genomen. Daarvan moet de Vlaamse Gemeenschap ongeveer 1,5 miljoen euro terugbetalen zodra de overdracht rond is.

De minister was ervan op de hoogte dat twee van de vier stookketels dringend dienden te worden vervangen. Omdat de Regie de vervanging van die twee ketels niet op haar begroting mocht inschrijven, heeft de minister de Vlaamse Gemeenschap opnieuw voorgesteld die vervanging door de Regie der Gebouwen te laten prefinancieren.

De Vlaamse Gemeenschap ging evenwel niet akkoord om opnieuw de prefinancieringsformule toe te passen. Ze was wel bereid om twee stookketels in eigen beheer te laten vervangen. Onder leiding van de Vlaamse Gemeenschap worden in 2006 twee nieuwe stookketels geplaatst, maar een ervan explodeert bij het proefdraaien. De tweede nieuwe ketel zou evenmin naar behoren werken.

De Regie der Gebouwen had geen contractuele band met de aannemer die de nieuwe ketels heeft geplaatst, en kan dus niet optreden in het geschil tussen die aannemer, de leverancier en de Vlaamse Gemeenschap.

De Vlaamse Gemeenschap werd tevergeefs verzocht om een stand van zaken in dat geschil. Op basis van informatie uit de tweede hand, kon de minister slechts na verloop van tijd antwoorden.

Momenteel is er nog geen oplossing voor het geschil tussen de aannemer, de leverancier en de Vlaamse Gemeenschap. Hopelijk is er dat wel tegen het nieuwe stookseizoen en werken tegen dan ook de nieuw geplaatste ketels naar behoren. Mocht dat niet lukken, dan wordt bijkomende stookcapaciteit gehuurd. Dat is evenwel een zeer dure oplossing en er is nog niet uitgemaakt wie de kosten voor zijn rekening neemt. Hopelijk komt het niet zover.

Op 6 januari 2004 heeft de Regie der Gebouwen een inventaris opgemaakt van nog uit te voeren werkzaamheden. Op die datum schatte ze de kosten op 36 288 700 euro.

De heer Hugo Vandenberghe (CD&V). - De problemen in de Plantentuin van Meise slepen al aan sinds 2004. Hopelijk slaagt men erin om na de verkiezingen hierover een definitief akkoord te sluiten.