4-76

4-76

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 7 MAI 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Question orale de Mme Marleen Temmerman au ministre de la Coopération au développement sur «l'attention que la Belgique accorde au planning familial dans la lutte contre la crise financière dans les pays africains à faible revenu» (nº 4-766)

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Dinsdag hadden wij het genoegen uitgenodigd te zijn op de Staten-Generaal Ontwikkelingssamenwerking. Het werd een interessante dag met als thema `De impact van de financiële en economische crisis op de Afrikaanse lage-inkomenslanden'.

Mevrouw Louise Cord van de Wereldbank haalde hallucinante cijfers aan. Als gevolg van de financiële crisis zouden 50 tot 90 miljoen meer mensen in extreme armoede leven in 2009, 200 000 tot 400 000 meer kinderen sterven tussen 2009 en 2015 en maar liefst 23 landen, die de thuisbasis zijn voor 60% van de personen met hiv, zullen te maken krijgen met een daling van hun toegang tot hiv/aidsbehandeling. Het is duidelijk dat hier snel en constructief moet worden ingegrepen, voordat het nog meer escaleert.

Laten we de Democratische Republiek Congo als voorbeeld nemen. Congo heeft een vruchtbaarheidsgraad van 6,3 kinderen per vrouw, een enorme bevolkingsaangroei. Slechts 21% van de vrouwen heeft toegang tot voorbehoedsmiddelen en 19% van de meisjes tussen 15 en 19 jaar is al moeder. Hieruit volgt dat de Congolese bevolking over 25 jaar verdubbeld zal zijn. De Congolese bevolking en zeker de vrouwen schreeuwen om toegang tot contraceptie om het aantal kinderen te beperken en hen een betere toekomst te kunnen geven. Het is vandaag de dag al haast onmogelijk om de armoede uit te roeien. Wat als er over 25 jaar dubbel zoveel Congolezen zijn?

Reeds bij de Millenniumtop 2005 werd family planning hoog op de agenda gezet als een makkelijk en goedkoop middel om moeder- en kindersterfte te beperken en in de strijd tegen armoede. Het geeft vrouwen immers de kans zelf te beslissen of ze al dan niet kinderen willen, hoeveel en wanneer. Wanneer de bevolkingsaangroei geremd wordt door dit beslissingsrecht aan vrouwen te geven, zal het aantal mensen dat onder de armoedegrens leeft vanzelf verminderen. Family planning moet dus een essentiële plaats krijgen in de strijd tegen armoede.

Jammer genoeg werd dinsdag amper over armoedebestrijding specifiek bij vrouwen gesproken. Behalve in de schitterende introductievoordracht van prinses Mathilde, die het wel had over family planning en moedersterfte, werd in de loop van de dag niet meer gesproken over het streven naar de verwezenlijking van de vijfde millenniumdoelstelling, namelijk de universele toegang van vrouwen tot reproductieve gezondheidsdiensten, met inbegrip van family planning.

Hoe staat de minister tegenover het idee dat family planning een belangrijk middel is op het gebied van de armoedebestrijding, omdat het een duidelijk effect heeft op de bevolkingsaangroei?

Is hij bereid family planning op te nemen in zijn ontwikkelingsbeleid, niet alleen als onderdeel van de basisgezondheidszorg, maar als essentiële pijler in de strijd tegen armoede?

Blijft gezondheidszorg een prioriteit in het indicatieve samenwerkingsprogramma met de DRC en zal daar dan een belangrijke rol weggelegd zijn voor seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in het licht van de armoedebestrijding, en meer in het bijzonder van armoedebestrijding bij vrouwen?

De heer Charles Michel, minister van Ontwikkelingssamenwerking. - Seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, en dus family planning, maken deel uit van het algemene gezondheidsbeleid van de Belgische samenwerking. De thematiek geniet dus in die zin onze bijzondere aandacht. Het is een fundamenteel element in de strijd tegen armoede.

Family planning is voornamelijk een kwestie van preventief werk en dus van toegankelijkheid van de gezondheids- en andere sociale diensten. De versterking van de basisgezondheidsdiensten en het verbeteren van de toegang tot kwaliteitsvolle zorg is de allereerste prioriteit, ook voor deze problematiek. En dat is nu precies waar onze samenwerking zich op toespitst. België zal de partnerlanden blijven bijstaan in hun streven naar een algemene toegang tot kwaliteitsvolle zorg en naar de integratie van seksuele en reproductieve gezondheid in de algemene gezondheidszorg.

Een van de belangrijkste pijlers van onze samenwerking met de DRC is de sector van de gezondheidszorg. We zijn en blijven zeer actief op het vlak van ondersteuning van het gezondheidssysteem op provinciaal niveau - in de provincies Bandundu, Orientale, Neder-Congo en in de Evenaarsprovincie - en inzake de voorziening van essentiële en generische geneesmiddelen. Bovendien ondersteunen we op centraal niveau het ministerie van Volksgezondheid. Tijdens mijn laatste bezoek in Kinshasa, heb ik zes bijzondere overeenkomsten ondertekend, waarvan drie betrekking hebben op de sector gezondheidszorg.

We zullen de komende jaren dus nog zeer actief zijn in deze sector. Waar de sector gezondheidszorg voor het volgende Indicatief Samenwerkingsprogramma niet als prioritaire interventiesector wordt beschouwd, ben ik met mijn Congolese ambtgenoot overeengekomen dat de gerichte acties op het vlak van gezondheidszorg zullen worden voortgezet. De seksuele en reproductieve gezondheid en rechten, waaronder family planning, zullen dus de gepaste aandacht blijven krijgen.

Mevrouw Marleen Temmerman (sp.a). - Ik ben blij te vernemen dat seksuele en reproductieve gezondheid en rechten een prioriteit blijven.