4-75

4-75

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 AVRIL 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la secrétaire d'État aux Personnes handicapées sur «la représentation limitée des personnes handicapées au sein du Conseil supérieur national des personnes handicapées» (nº 4-843)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - In een vroegere vraag betreurde ik al de ondervertegenwoordiging van mensen met een handicap in de Nationale Hoge Raad voor Personen met een handicap. In een geest van empowerment kunnen mensen met een handicap het beste zelf voor hun belangen opkomen. Dat sluit uiteraard niet uit dat ook mensen zonder handicap een waardevolle inbreng kunnen hebben.

Ik blijf er dan ook bij dat een handicap een van de relevante criteria voor opname in de Hoge Raad moet zijn. Raadsleden met een handicap zouden er een minimumaantal mandaten moeten krijgen, bijvoorbeeld 50%, zoals in de Amerikaanse National Council on Disability. Dat de minister deze zienswijze stigmatiserend vindt, gaat mijn begripsvermogen te boven.

Ondanks onze uiteenlopende standpunten beloofde de minister mijn bekommernis in elk geval aan de Hoge Raad voor te leggen. De raad zou dan een denkoefening over de thematiek maken. Dat is wel positief, maar het is tevens bedenkelijk dat een raad met grotendeels mensen zonder handicap dat doet.

In aansluiting op mijn vorige vraag had ik graag het resultaat van die denkoefening bij de Hoge Raad gekend. Als dat er nog niet is, tegen wanneer mogen we het dan verwachten?

Is de minister bereid een aantal belangenorganisaties die door mensen met een handicap worden gerund, tot dezelfde denkoefening uit te nodigen? Ik denk bijvoorbeeld aan de bij het Belgian Disability Forum aangesloten organisaties. Het BDF is momenteel al vertegenwoordigd in de Hoge Raad, maar een rondvraag bij zijn leden kan misschien interessante aanvullende informatie opleveren.

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de staatssecretaris.

Tijdens zijn zitting van maandag 20 april 2009 heeft de Nationale Hoge Raad voor personen met een handicap een debat gevoerd over een gewaarborgde deelname aan de raad van personen met een handicap. Zodra ik het advies hierover ontvang, zal ik het toesturen. Dat zou in de loop van volgende maand kunnen zijn.

Het Belgian Disability Forum is een vereniging zonder winstoogmerk. Artikel 3 van zijn statuten bepaalt dat de vereniging tot doel heeft om de menselijke, burgerlijke, sociale en economische rechten van personen met een handicap en de gelijkheid van kansen te bevorderen en te behartigen bij de Europese instellingen. Ik oefen echter geen toezicht uit op die vereniging. Het BDF verschilt ook hierin van de Hoge Raad dat het organisaties verenigt. Het is dus een vereniging van organisaties van fysieke personen met rechtspersoonlijkheid.

De inzet van de deelname van personen met een handicap in verschillende besluitvormingsprocessen is groot. Daarover ben ik het eens met vraagstelster. Het behoort echter niet tot mijn bevoegdheid een vereniging uit te nodigen hierover na te denken. Het staat de organisatie vrij dat debat intern te voeren als daarvoor interesse bestaat bij haar leden.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik kijk uit naar het advies van de Hoge Raad voor Personen met een Handicap. Ik hoop dat het niet te lang op zich zal laten wachten.