4-75

4-75

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 AVRIL 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens à la vice-première ministre et ministre de l'Emploi et de l'Égalité des chances et au ministre pour l'Entreprise et la Simplification sur «le fait d'inclure dans l'Enquête sur les forces de travail (EFT) des questions relatives au handicap professionnel et aux maladies» (nº 4-844)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Op 5 maart jongstleden deed ik minister Milquet, bevoegd voor Werk en Gelijke Kansen, het voorstel om in de EAK systematisch de nodige vragen inzake arbeidshandicaps en gezondheidsaandoeningen op te nemen. Momenteel is dat niet het geval, met als gevolg dat de meest recente cijfers over de werkgelegenheidsgraad van mensen met een arbeidshandicap dateren van 2002.

Minister Milquet reageerde positief op mijn voorstel en verklaarde zich bereid de nodige stappen te doen om na te gaan op welke wijze in de toekomst via de EAK meer systematisch cijfers inzake de participatiegraad van arbeidsgehandicapten beschikbaar kunnen worden. Ze wees er wel op dat in elk geval overleg nodig is met de FOD Economische Zaken, algemene directie Statistieken en Economische Informatie, die bevoegd is voor de EAK.

Daarom had ik graag vernomen of de minister van Ondernemen en Vereenvoudigen bereid is er op korte termijn voor te zorgen dat via de EAK cijfers over de werkgelegenheidsgraad van arbeidsgehandicapten systematisch beschikbaar worden. Zo ja, binnen welke termijn zal dit worden gerealiseerd? Zo neen, waarom niet?

Heeft reeds overleg plaatsgevonden tussen de algemene directie Statistieken en de diensten van minister Milquet? Zo ja, wat was het resultaat? Zo neen, op welke termijn zal dat overleg worden georganiseerd?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

De aangehaalde problematiek is reëel en accurate cijfers in deze materie kunnen zeker beleidsondersteunend werken. Daarom worden nu, op expliciete vraag van de Vlaamse Gemeenschap, twee extra vragen over arbeidshandicaps en langdurige gezondheidsproblemen toegevoegd aan de enquête naar de arbeidskrachten van 2009 voor Vlaanderen. Deze vragen werden voor Vlaanderen trouwens ook al in het tweede kwartaal van 2007 toegevoegd. Op basis daarvan is het mogelijk om de werkgelegenheidsgraad van personen met een handicap of een langdurig gezondheidsprobleem te berekenen.

Aangezien in 2011 een herhaling van de EAK-module van 2002 over werkgelegenheid van gehandicapten en personen met een langdurig gezondheidsprobleem geprogrammeerd staat in alle EU-lidstaten, zal ook voor dat jaar de werkgelegenheidsgraad van personen met een handicap of een langdurig gezondheidsprobleem worden berekend. Dit impliceert dat men met betrekking tot de Vlaamse Gemeenschap om de twee jaar over relevant beleidsondersteunend cijfermateriaal beschikt, wat mij een aanvaardbare periodiciteit lijkt.

Met het oog op een eventuele verdere opname van deze gegevens in de EAK zal zeker overleg moeten worden gevoerd. Dit overleg met de betrokken federale departementen en de relevante gedefedereerde entiteiten zal dan ook de verdere modaliteiten hieromtrent moeten uitwerken.

Met mijn administratie, en meer bepaald de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie, hebben de diensten van mevrouw Milquet nog geen contact opgenomen. Uiteraard zijn ze bereid op korte termijn met de diensten van mevrouw Milquet samen te zitten om alle mogelijkheden meer concreet te bekijken en afspraken te maken.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Uit het antwoord blijkt duidelijk dat we de verdere evolutie moeten afwachten. Goed is alvast dat de Vlaamse regering al een toevoeging heeft aangebracht voor mensen met een handicap of een gezondheidsaandoening. Vorig jaar of twee jaar geleden stelde ik hierover ook al een vraag in het Vlaams Parlement en het verheugt me dat er intussen resultaten zijn geboekt. We wachten dus nog even af.