4-75

4-75

Belgische Senaat

Handelingen

DONDERDAG 30 APRIL 2009 - NAMIDDAGVERGADERING

(Vervolg)

Vraag om uitleg van mevrouw Martine Taelman aan de minister van Landsverdediging over «de verkoop van de kazerne van Wolfstee» (nr. 4-867)

De voorzitter. - De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie, antwoordt.

Mevrouw Martine Taelman (Open Vld). - Op mijn schriftelijke vraag 4-1295 antwoordde de minister op 1 augustus vorig jaar dat Defensie aan het Aankoopcomité Antwerpen onmiddellijk gevraagd heeft om de kazerne van Wolfstee zo vlug mogelijk te verkopen aan de meestbiedende.

Is er al een meestbiedende gevonden? Zo ja, wie heeft het goed gekocht?

Zo neen, waarom is er nog geen koper gevonden voor het domein?

Staan er andere voormalige militaire domeinen en kazernes in de provincie Antwerpen in het uitstalraam en zo ja, welke?

Welke domeinen of kazernes werden de afgelopen 10 jaar via het Aankoopcomité Antwerpen verkocht? Tegen welke prijs? Hoeveel gegadigde kopers waren er in deze dossiers?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de minister.

De kazerne Wolfstee is nog niet verkocht.

Er werd een bodemattest aangevraagd bij de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM). Dat zal door Defensie worden overgemaakt aan het Aankoopcomité Antwerpen. De nieuwe bestemming op het gewestplan, namelijk een zone voor verblijfsrecreatie, bevordert de verkoopsprocedure niet.

In de provincie Antwerpen staan nog domeinen te koop, namelijk in de gemeenten Herentals, Westerlo, Olen, Ranst, Arendonk, Brasschaat, Geel, Turnhout, Sint-Katelijne-Waver, Kessel en Ravels.

Sinds 1999 werden domeinen verkocht voor een totaalbedrag van ongeveer 26 miljoen euro. Ze bevinden zich hoofdzakelijk in de gemeenten Antwerpen, Brasschaat, Turnhout en Ranst (Broechem). De verkopen werden georganiseerd door de FOD Financiën. Het aantal gegadigden voor elk verkoopdossier is niet bekend bij Defensie.