4-75

4-75

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 30 AVRIL 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de Mme Helga Stevens au vice-premier ministre et ministre de la Fonction publique, des Entreprises publiques et des Réformes institutionnelles sur «l'équipement des gares de Tronchiennes et Wondelgem» (nº 4-845)

M. le président. - M. Carl Devlies, secrétaire d'État à la Coordination de la lutte contre la fraude, adjoint au premier ministre, et secrétaire d'État, adjoint au ministre de la Justice, répondra.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Veiligheid en voldoende comfort voor de reizigers in en rond de stations zijn voor de NMBS Groep ongetwijfeld belangrijke aandachtspunten. Over veiligheid en comfort in de stations van Drongen en Wondelgem wil ik dan ook een aantal vragen stellen en suggesties doen.

Noch in Drongen, noch in Wondelgem is er een verwarmde wachtruimte in het stationsgebouw. Nu de lente in het land is, zijn we misschien al vergeten hoeveel vriesdagen we achter de rug hebben. Het kan toch niet dat een modern vervoersbedrijf als de NMBS zijn reizigers letterlijk in de kou laat staan. In andere, grote en kleine stations is er vaak wel een verwarmde wachtruimte. Is de minister bereid er bij de NMBS op aan te dringen dat comfort ook aan de reizigers van Drongen en Wondelgem aan te bieden?

De stationsparking van Drongen is die naam nauwelijks waardig. Op het tweede, niet bestrate gedeelte is het steeds opnieuw een huzarenstukje om zijn auto zonder schade te parkeren. Heeft de NMBS in dit verband al schadeclaims ontvangen? Zo ja, hoeveel? Heeft de NMBS plannen om de parkeergelegenheid te verbeteren? Kan de minister daarop zo nodig aandringen?

Tenslotte wil ik een veiligheidsprobleem in het station van Wondelgem aankaarten. Om van perron te veranderen moeten reizigers zich over de sporen verplaatsen. Een bordje geeft weliswaar aan dat oversteken alleen mag onder toezicht van een spoorwegbeambte, maar zo goed als niemand houdt daar rekening mee. Zo heb ik zelf kunnen vaststellen. Een spoorweg oversteken is gevaarlijk. De NMBS voert daarover momenteel overigens een bewustmakingscampagne. Kan de minister er bij de NMBS op aandringen om die onveilige situatie te verhelpen? In hoeveel andere stations moeten reizigers de sporen oversteken om van perron te veranderen?

De heer Carl Devlies, staatssecretaris voor de Coördinatie van de Fraudebestrijding, toegevoegd aan de eerste minister, en staatssecretaris, toegevoegd aan de minister van Justitie. - Ik lees het antwoord van de vice-eersteminister.

Het stationsgebouw van Drongen is niet meer in dienst. De wachtruimte van het oude stationsgebouw dient enkel nog als overdekte schuilplaats en is niet meer verwarmd. In het kader van de aanleg van het derde en vierde spoor zullen de perrons worden verhoogd en vernieuwd en zullen er nieuwe schuilgelegenheden komen. Over dit alles wordt momenteel gediscussieerd tussen de NMBS Groep en de stadsdiensten.

Het is correct dat de stationshal van Wondelgem al lang niet meer verwarmd is, zoals ook het geval is in de andere stations van deze grootte. Omdat het om een klein station gaat, met 164 reizigers per werkdag, vindt de NMBS Groep het niet opportuun een verwarmingsinstallatie te installeren in de stationshal.

Momenteel bestaan geen plannen om werkzaamheden uit te voeren aan de parkeerplaats te Drongen. Naar aanleiding van die vraag zal de NMBS Groep de nood aan aanpassingen onderzoeken.

Het is de bedoeling de door het personeel bewaakte overgang in het station van Wondelgem af te schaffen. Op het ogenblik wordt gedacht aan de verlegging van de overgang naar de overweg en van de bestaande perrons richting overweg. Om dit mogelijk te maken zal de sporenconfiguratie moeten worden aangepast. Dat betekent de verplaatsing van de wissel tot het derde spoor, waardoor maar twee sporen aan de perrons overblijven. In de loop van dit jaar kan een beslissing worden verwacht.

Er zijn nog ongeveer twintig stations met een vergelijkbare situatie. Volgende typeoplossingen worden uitgewerkt: omvorming van de sporenconfiguratie tot een doodspoorstation met een pad achter de stootblokken, onderdoorgang of passerelle, een met signalisatie voorziene overgang in het station. Op basis van de mogelijkheden van de respectieve stopplaats wordt voor een van die typeoplossingen gekozen. Er bestaan nog geen concrete plannen per station.

Mevrouw Helga Stevens (Onafhankelijke). - Ik begrijp dat de NMBS het niet opportuun vindt zo'n klein station te verwarmen. Als het echter de bedoeling is het openbaar vervoer te promoten, moet die visie toch worden herbekeken. Het is voor niemand aangenaam om in de winter in de kou op het perron te moeten wachten. Kleine stations zijn ook belangrijk.