4-71

4-71

Sénat de Belgique

Annales

JEUDI 2 AVRIL 2009 - SÉANCE DE L'APRÈS-MIDI

(Suite)

Demande d'explications de M. Yves Buysse au ministre de l'Intérieur sur «l'affectation des redevances versées à la Direction Sécurité privée» (nº 4-838)

M. le président. - M. Etienne Schouppe, secrétaire d'État à la Mobilité, adjoint au premier ministre, répondra.

De heer Yves Buysse (VB). - Eind 2006 stelde het Rekenhof vast dat bewakingsfirma's, alarminstallateurs en andere actoren uit de private veiligheidssector al jaren retributies betaald hadden aan de Directie Private Veiligheid. Dit geld werd in feite niet aangewend, maar opgespaard. Volgens het Rekenhof ging het om een bedrag van 8,6 miljoen euro.

Toen de vorige minister van Binnenlandse Zaken hiermee geconfronteerd werd, engageerde hij zich ertoe om het geld via een aantal projecten in de sector te herinvesteren.

Exact een jaar geleden stelde ik hierover enkele concrete vragen, maar tot nu toe bleef de minister het antwoord schuldig.

Welke projecten werden uiteindelijk gekozen?

Hoever staat het op dit ogenblik met de uitvoering van die projecten?

Hoeveel geld dat op de hierboven vermelde wijze werd ontvangen, staat op dit ogenblik op de rekening van de betrokken Directie?

De heer Etienne Schouppe, staatssecretaris voor Mobiliteit, toegevoegd aan de eerste minister. - Ik lees het antwoord van minister De Padt.

De aanwending van het Fonds voor de bewakingsondernemingen is strikt omschreven. Het dient enkel voor personeelsuitgaven en uitgaven voor het dekken van de kosten voor administratie, controle en toezicht op de specifieke reglementering op de private en bijzondere veiligheid en op de privé-detectives. Dit bakent de mogelijkheden af.

Momenteel zijn volgende projecten in uitvoering.

Er is een project in het kader van de informatisering en de administratieve vereenvoudiging. Het betreft de gehele modernisering van de geïnformatiseerde bestanden en programma's van de Directie Private Veiligheid en de uitwerking van e-lokettoepassingen voor de sector. Zodra dit project is gerealiseerd, zal dit een grotere gebruiksvriendelijkheid, een administratieve vereenvoudiging en snellere kwaliteitsvolle dienstverlening tot gevolg hebben. Momenteel bevindt dit uitgebreide project zich in de ontwikkelingsfase. De Directie Private Veiligheid is volop de nieuwe applicatie en het e-loket aan het testen.

Er loopt ook een project in het kader van het nieuwe alarmbeleid. Dit project betreft het concipiëren, het oprichten en het verzekeren van de werking van een databank voor alarmsystemen die gebruikt kan worden door de CIC's (de communicatie- en informatiecentra van de federale politie). Dit project heeft als hoofddoel de kwaliteit van de politie-interventie na een alarmmelding te verhogen. Dit project is in ontwikkeling. De samenwerking met de politiediensten is hierbij essentieel.

Een derde project betreft de uitbouw van een permanente controlecel.

Eind 2006 werd binnen de Directie Private Veiligheid een permanente inspectiecel opgericht. Deze cel is ondertussen meer dan 2 jaar volledig operationeel. Er is een permanente aanwezigheid van inspecteurs op het terrein. Deze inspecteurs zijn specifiek opgeleid en logistiek volledig uitgerust.

Er zijn ten slotte een aantal kleinere projecten die niet noodzakelijk zeer hoge sommen absorberen, maar die wel ten gunste van de sector komen. Hierbij kunnen de kostenopvang voor de emblemen, de tijdelijke identificatiekaarten, studiedagen voor de sector en folderreeksen worden vermeld.

Het saldo van het fonds bedroeg op 1 januari 2009 10 072 593,18 euro als ordonnanceringskrediet.

De heer Yves Buysse (VB). - Het Rekenhof stelde eind 2006 al vragen bij de 8,6 miljoen euro die toen op de rekening van het Fonds stond. Het vroeg waarom dat geld niet was gebruikt. Vandaag staat er al 10 miljoen euro op die rekening. Ik vermoed dat het Rekenhof in een volgend verslag opnieuw een aantal opmerkingen zal maken.